КАРДИОЛОГИЈА СО РЕВМАТОЛОГИЈА

Одделот за кардиологија и ревматологија при Универзитетската клиника за детски болести дијагностицира, лекува и контролира деца на возраст 0-14 години со срцеви и ревматски заболувања. За прва дијагноза децата се примаат од 0-14 години, а ако е поставена дијагнозата се следат и до 18 години, а потоа се префрлуваат за лекување и контролирање на Интерните клиника ( Клиника за Кардиологија и Ревматологија).

Одделот се состои од

А. Хоспитален, кардиолошки дел каде се лекуваат деца со следниве дијагнози

1. Конгенитални срцеви мани- дијагноза, терапија, предоперативна припрема и постоперативно следење

2. Деца со пореметување на срцевиот ритам- дијагноза, Холтер дијагностика, лекување и следење

3. Миокардиопатии- дефинирање на типот на миокардиопатијата, лекување и следење

4. Воспалителни болести на срцевиот мускул-миокардити, дијагностика, лекување и следење

5. Дијагностика на колапсни состојби , градна болка и електролитни пореметувања

6. Невини шумови , пролапс на митралната валвула и прегледи кај спортисти- дијагноза и следење

7. Стекнати срцеви мани – дијагноза, лекување и следење

8. Кардиолошки преглед пред започнување  на протокол за лекување на малигни заболувања, во тек на лекување и по завршување на терапијата.

9. Кардиолошки преглед кај деца со невромиопатии, туберозна склероза

10. Миозити- дијагнозтика, лекување и следење

Б. Хоспитален, ревматолошки дел каде се лекуваат деца со следните дијагнози

 1. Јувенилен ревматоиден артрит (најсовремен третман со Биолошка терапија)
 2. Ревматска треска
 3. Колагени болести ( Дерматомиозитис, Системски лупус еритематодес, Еритема нодозум, Склеродермија)- дијагностика, лекување и следење
 4. Реактивни артрити ( транзиторни)
 5. Реактивни транзиторни коксити

В. Kонсултативната кардиолошка и ревматолошка амбуланта која работи во склоп на одделот 5 дена во неделата преку закажувања во Мој термин. Дневно се вршат 15 прегледи ( специлалистички и субспецијалистички консултации), изведување на 12 канално ЕКГ, Постои и  лабораторија за изведување на Холтер 24 часовен ЕКГ мониторинг.

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИ ОДДЕЛОТ

 1. Дијагностика и терапија на децата со горенаведените дијагнози
 2.  Реализирање на електрокардиограм (без и со напор)
 3.  Реализирање на ехокардиограм (едно, дводимензионална и колор Допплер  ехокардиографија)
 4. Снимање на ехо записот на ЦД – ДВД (добивање на второ мислење)
 5. Консултација со Американскиот тим на доктори  кој се прави по претходен преглед од кардиолог од одделот
 6. Консултација со кардиохирурзи за случаи кои се кандидати за трансплантација на срце или деца со Ајземенгеров синдром
 7. Реализирање на 24 часовен Холтер ЕКГ
 8. Реализирање на 6 минутен тест на оптоварување
 9. Реализирање на пулс оксиметрија
 10. Реализирање на компјутеризирано мерење на артеријална тензија
 11. Мониторирање на срцевата работа
 12. Кардиолошки преглед во инкубатор
 13. Специфична лабораториска дијагностика на ревматски заболувања
 14. Совет со родители за текот и прогнозата на кардиолошките и ревматолошките заболувања.

ТИМ НА ЛЕКАРИ

На одделот работат лекари специјалисти и субспецијалисти во детската кардиологија и ревматологија. Тим од сестри обучени за софистицирани анализи и третман на децата со кардиолошки и ревматолошки заболувања.

Профил на лекарски кадар

 1. Проф. Д-р Розана Кацарска, специјалист педијатар, субспецијалист детски кардиолог и доктор по медицински науки од областа на детска кардиологија.
 2. Доц Д-р Констандина Кузевска- Манева, специјалист педијатар и доктор по медицински науки од областа на детска кардиологија (ритмолог)
 3. М-р Бети Ѓуркова-Ангеловска, специјалист педијатар и магистер по медицински науки и се бави со детска ревматологија
 4. Д-р Валентина Јовановска, специјалист педијатар
 5. М-р Д-р Марија Нешковска-Шуменковска, специјалист педијатар

Одделот за кардиологија и ревматологија при Универзитетската клиника за детски болести дијагностицира, лекува и контролира деца на возраст 0-14 години со срцеви и ревматски заболувања. За прва дијагноза децата се примаат од 0-14 години, а ако е поставена дијагнозата се следат и до 18 години, а потоа се префрлуваат за лекување и контролирање на Интерните клиника ( Клиника за Кардиологија и Ревматологија).

Одделот се состои од

А. Хоспитален, кардиолошки дел каде се лекуваат деца со следниве дијагнози

1. Конгенитални срцеви мани- дијагноза, терапија, предоперативна припрема и постоперативно следење

2. Деца со пореметување на срцевиот ритам- дијагноза, Холтер дијагностика, лекување и следење

3. Миокардиопатии- дефинирање на типот на миокардиопатијата, лекување и следење

4. Воспалителни болести на срцевиот мускул-миокардити, дијагностика, лекување и следење

5. Дијагностика на колапсни состојби , градна болка и електролитни пореметувања

6. Невини шумови , пролапс на митралната валвула и прегледи кај спортисти- дијагноза и следење

7. Стекнати срцеви мани – дијагноза, лекување и следење

8. Кардиолошки преглед пред започнување  на протокол за лекување на малигни заболувања, во тек на лекување и по завршување на терапијата.

9. Кардиолошки преглед кај деца со невромиопатии, туберозна склероза

10. Миозити- дијагнозтика, лекување и следење

Б. Хоспитален, ревматолошки дел каде се лекуваат деца со следните дијагнози

 1. Јувенилен ревматоиден артрит (најсовремен третман со Биолошка терапија)
 2. Ревматска треска
 3. Колагени болести ( Дерматомиозитис, Системски лупус еритематодес, Еритема нодозум, Склеродермија)- дијагностика, лекување и следење
 4. Реактивни артрити ( транзиторни)
 5. Реактивни транзиторни коксити

В. Kонсултативната кардиолошка и ревматолошка амбуланта која работи во склоп на одделот 5 дена во неделата преку закажувања во Мој термин. Дневно се вршат 15 прегледи ( специлалистички и субспецијалистички консултации), изведување на 12 канално ЕКГ, Постои и  лабораторија за изведување на Холтер 24 часовен ЕКГ мониторинг.

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИ ОДДЕЛОТ

 1. Дијагностика и терапија на децата со горенаведените дијагнози
 2.  Реализирање на електрокардиограм (без и со напор)
 3.  Реализирање на ехокардиограм (едно, дводимензионална и колор Допплер  ехокардиографија)
 4. Снимање на ехо записот на ЦД – ДВД (добивање на второ мислење)
 5. Консултација со Американскиот тим на доктори  кој се прави по претходен преглед од кардиолог од одделот
 6. Консултација со кардиохирурзи за случаи кои се кандидати за трансплантација на срце или деца со Ајземенгеров синдром
 7. Реализирање на 24 часовен Холтер ЕКГ
 8. Реализирање на 6 минутен тест на оптоварување
 9. Реализирање на пулс оксиметрија
 10. Реализирање на компјутеризирано мерење на артеријална тензија
 11. Мониторирање на срцевата работа
 12. Кардиолошки преглед во инкубатор
 13. Специфична лабораториска дијагностика на ревматски заболувања
 14. Совет со родители за текот и прогнозата на кардиолошките и ревматолошките заболувања.

ТИМ НА ЛЕКАРИ

На одделот работат лекари специјалисти и субспецијалисти во детската кардиологија и ревматологија. Тим од сестри обучени за софистицирани анализи и третман на децата со кардиолошки и ревматолошки заболувања.

Профил на лекарски кадар

 1. Проф. Д-р Розана Кацарска, специјалист педијатар, субспецијалист детски кардиолог и доктор по медицински науки од областа на детска кардиологија.
 2. Доц Д-р Констандина Кузевска- Манева, специјалист педијатар и доктор по медицински науки од областа на детска кардиологија (ритмолог)
 3. М-р Бети Ѓуркова-Ангеловска, специјалист педијатар и магистер по медицински науки и се бави со детска ревматологија
 4. Д-р Валентина Јовановска, специјалист педијатар
 5. М-р Д-р Марија Нешковска-Шуменковска, специјалист педијатар

 

Телефон:  +389 02  3147  

e-mail: revmokardiologija@ukdetskibolesti.mk