БЕТИ ЃУРКОВА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: beti.gjurkova@ukdetskibolesti.mk betigjurkova@yahoo.com Телефон: +398 2 3147 712 Датум на раѓање:24.03.1971 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: Септември 1989 - Јуни 1995, Медицински факултет, Скопје, насока Општа медицина, при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Република Македонија. Од 1997 година започнала специјализација по педијатрија. Специјалистичкиот испит го положила во 2001 год. Ноември 2007 год. го одбранила магистерскиот труд под наслов “Евалуација на биохемиски и организациски пристап на неонатален скрининг за вроден хипотироидизам”, по што стекнала звање магистер по медициски науки при Медицинскиот факултет во Скопје. Од ноември 2014 година е запишана на докорски студии, студиска програма-Клиничка медицина, при Медицинскиот факултет во Скопје РАБОТНО ИСКУСТВО Фебруари 1997-сега, Универзитетка клиника за детски болести, Скопје, Р.Македонија. Од декември 2001 год.-лекар-специјалист педијатар на оддел кардиоревматологија при Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУКИ Научноистражувачкиот проект “Вродени срцеви мани-прецизна (ехокардиографска) дијагноза, хируршко и интервентно лекување со лонгитудинално следење и евалуација на резултатите” одобрен од Министерството за наука и образование, започнат во 1996 год., продолжен во 2000 и завршен во 2003 год. Научноистражувачки проект за Детска кардиологија и кардиохирургија со интернационалнта “Baby heart organisation”, кој започна во март 2013 година под покровителство на Министерството за здравство и во тек на кој ќе бидат вршени кардиохируршки интервенции на деца со вродени срцеви мани во нашата земја. СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ Б. Ѓуркова-Ангеловска, Р. Кацарска, К. Кузевска-Манева, М. Нешковска Шуменковска. Јувенилен дерматомиозитис-приказ на три случаи. Втор Македонски ревматолошки конгрес, со меѓународно учество. МААР, Охрид, 2013. K.Kuzevska-Maneva, R. Kacarska, B. Gjurkova-Angelovska, V. Jovanovska, M. Neshkovska-Shumenkovska. Cardiomyopathy due to noncompacted myocardium in children. Xll Nacionalen kongres po kardiologija so megjunarodno ucestvo, Bugarija, Sofija, 2012. R. Kacarska, K. Kuzevska-Maneva, B. Gjurkova-Angelovska, V. Jovanovska. Syndromes and malformations asoociated with congenital heart diseases. Xll Nacionalen kongres po kardiologija so megjunarodno ucestvo, Bugarija, Sofija, 2012. V. Jovanovska, R. Kacarska, K.Kuzevska-Maneva, B. Gjurkova-Angelovska, M. Neshkovska-Shumenkovska. Coarctation of aorta and rupture of the cerebral artery aneurism. Xll Nacionalen kongres po kardiologija so megjunarodno ucestvo, Bugarija, Sofija, 2012. Jovanovska V, Kacarska R, Kuzevska Maneva K, Gjurkova-Angelovska B. Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA):a case report. Ретки болести во југоисточна Европа, Македонска академија на науки и уметности (МАНУ), Скопје, 2012. Кузевкса-Манева К, Кацарска Р, Ѓуркова Б, Крстевска-Блажевска С, Јовановска В. Дијагноза и исход на сериозните ритамно спроводни нарушувања кај новородените. Први национални неонатолошки денови на РМ со интернационално учество, Охрид, 2010. Kuzevska-Maneva K, Kacarska R, Gjurkova B, Krstevska S, Jovanovska V. Diagnosis et outcome of serious heart rhythm distturbances in neonates. Први национални неонатолошки денови на РМ со интернационално учество, Охрид, 2010. Ѓуркова Б, Кацарска Р, Кузевска-Манева К, Крстевска С, Јовановска В. Евалуација на новородените деца со транспозиција на големите крвни садови во периодот 2003-2007. Први национални неонатолошки денови на РМ со интернационално учество, Охрид, 2010. R. Kacarska, K. Kuzevska-Maneva, B. Gjurkova, S. Krstevska. Operative treatment of congenital heart disease in first year of life. Xll Nacionalen kongres po kardiologija so megjunarodno ucestvo, Bugarija, Sofija, 2012. Констандина Кузевска-Манева, Розана Кацарска, Бети Ѓуркова-Ангеловска, Валентина Јовановска. Улогата на електрокардиографските методи 12-канален ЕКГ и Холтер 24 часовен ЕКГ во дијагноза, третманот и следењето на вентрикуларните аритмии во детската возраст. Архиви на јавното здравје, Vol.4, No.2, 2012. Крстевска-Блажевска Светлана, Кацарска Р, Манева К, Ѓуркова Б, Јовановска В, Исјановска Р. Субјективни ризик фактори кај мајката во настанувањето на конгениталните срцеви малформации. Acta morphologica, Vol.5 (1), 2008. Бети Ѓуркова, Розана Кацарска, Констандина Кузевска Манева, Светлана Крстевска, Валентина Јовановска. Дијагноза, третман и следење на пациентите со транспозиција на големите крвни садови во периодот 2000-2008 година. Physioacta, Vol.3, No.1, 2009. Бети Ѓуркова, Виолета Анастасовска, Мирјана Кочова. Неонатален скрининг за вроден хипотироидизам-методолошки пристап. Physioacta, Vol.1, No.1, 2007. Gjurkova B, Anastasovska V, Sukarova Angelovska E, Kocova M. methodological and organizational aspects of newborn screening for congenital hypothyroidism in Macedonia. Прилози, Vol. XXlX, No.1, 2008. Марија Нешковска–Шуменковска, Стефанка Грујовска, Соња Бојаџиева, Аспазија Софијанова, Розана Кацарска, Констандина Кузевска Манева, Бети Ѓуркова-Ангеловска, Валентина Јовановска. Ултразвучна проценка за ризик на појава набилијарна тиња кај прематурни новородени поставени на тотална парентерална исхрана. Архиви на јавното здравје, Vol.5, No.2, 2013. Розана Кацарска, Констандина Кузевска Манева. Проект “Вродени срцеви мани-прецизна (ехокардиографска) дијагноза, хируршко и интервентно лекување со лонгитудинално следење и евалуација на резултатите”, 2000-2003. Бети Ѓуркова. Магистериски труд “Евалуација на биохемиски и организациски пристап на неонатален скрининг за вроден хипотироидизам”, 2007. Розана Старова Кацарска и соработници. Одбрани поглавја од детската кардиологија, поглавје 6 и 7, 2004. Б.Ѓуркова, Р. Кацарска, К. Кузевска Манева, Б. Јовановска, М. Нешковска Шуменковска. Јувенилен идиопатски артритис-современ тераписки пристап. Архиви на јавното здравје, Vol., No., 2015. Член е на Здружението на педијатрите на Македонија, Здружението на кардиолози на Македонија и Здружението на лекари на Македонија.