КОНСТАНТИНА КУЗЕВСКА-МАНЕВА

Email адреса: konstandina.kuzevska.manevska@ukdetskibolesti.mk manevakonstandina@hotmail.com Датум на раѓање: 16.10.1964 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ​ Средно училиште –Гимназија „ Јосип Броз-Тито“- Скопје 1978/82 Медицински факултет – Скопје 1982/1987 Специјализација педијатрија 1992-1996 Магистерска теза 2000 г Докторска теза 2007 г ПРОФЕСИОНАЛНА ТИТУЛА Лекар специјалист педијатар Доктор на науки по педијатрија Научен соработник по педијатрија РАБОТНО ИСКУСТВО Универзитетска клиника за токсикологија 1990 ( март- октомври) Универзитетска клиника за детски болести од 1990( ноември) до денес ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ Раководител на оддел за неинвазивна дијагностика со ЕКГ, ехокардиографска и 24 часовен Холтер ЕКГ ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА​ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје Национална кардиолошка клиника за детска кардиологија и кардиохирургија – Софија, Бугарија Бамбино Џезу- Рим, Италија ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ Мајчин јазик: македонски Други јазици: англиски, француски, грчки Огранизациони вештини и способности: организација на оддел за неинвазивна дијагностика во педијатриската кардиологија ₍ ЕКГ, ехокардиографска и Холтер ЕКГ дијагностика) . Способности- изведување на ехокардиографија и читање и толкување на 24 часовен Холтер ЕКГ запис