МИЦА КИМОВСКА ХРИСТОВА

Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: mica.kimovska@ukdetskibolesti.mk kimovskam@yahoo.com Телефон: +398 2 3147 720 Датум на раѓање:15.04.1970 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: Доктор на медицина- дипломирала на Медицински факултет на Универзитет “ Свети Кирил и Методиј” во Скопје, Македонија Специјалистички испит по педијатрија Стручен престој на UCLA, Los Angeles, USA (Единица за Неонатална Интензивна нега) (2004-2006) Докторски студии по Медицински науки- Клиничка медицина, ((учебна 2012/2013) на Медицински факултет на Универзитет “ Свети Кирил и Методиј” во Скопје, Македонија РАБОТНО ИСКУСТВО: Специјалист педијатар – на Интензивна нега и терапија на УЗО Клиника за детски болести, Скопје, Македонија (моментално вработена) Специјализант по педијатрија- на УЗО Клиника за детски болести, Скопје, Македонија Доктор на медицина - во Поликлиника МВР, Скопје, Македонија (јануари 2000 - септември 2000) Волонтер доктор на медицина - HOOPS ( 1998 - 2001) Стручен престој на UCLA, Los Angeles, USA ( Универзитет на Калифорнија, Лос Анѓелес, САД) (2004-2006) ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА: Неинвазивна и минимално инвазивна респираторна подршка на новородените со ниска родилна тежина на единиците за неонатална интензивна нега и терапија- Октомври 2012 година, Аџибадем, Истанбул , Турција Активно учество во работата на одделот интензивна нега и терапија во пре и постоперативен третман во неонаталната и педијатриската кардиохирургија- ICH Foundation , Скопје, Македонија Ургенти состојби во неонатологијата и педијатријата- едукација и активно учество во соработка со НВО Linkacross USA