МИШКОВА СОФИЈА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса : Мајка Тереза 17 Е маил : sofija.miskova@ukdetskibolesti.mk sofijamiskova@yahoo.com Телефон: + 389 2 3147 713 Датум на раѓање: 16.03.1961 , Скопје ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: 1979-1989 Медицински Факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј - Скопје 2000-2003 Специјализација по физикална медицина и рехабилитација - Медицински Факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј - Скопје ПРОФЕСИОНАЛНА ТИТУЛА: Специјалист по физикална медицина и рехабилитација РАБОТНО ИСКУСТВО: Физикална терапија кај респираторни, невролошки,развојни пореметувања кај децата ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ : Едукација на родител/дете за примена на соодветно помагало во спроведување на терпија со топичен кортикопрепарат Едукација на родител/дете за спроведување на респираторна физикална терапија Биомеханичка проценка Изработка на план за спроведување на кинезитераписки третман Едукација на родител за спроведување на baby handling Едукација на родител за спроведување на сензомоторна стимулација ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА: 2003 Белград - Стручен престој во КБЦ Д-р Драгиша Мишевиќ – Центар за детски белодорбни болести и ТБ 2003 Белград - Прв едукативен семинар на Европското респираторно друштво,најнови сознанија за детската астма 2003 Скопје - Course: Introduction to the Conductive Training Method of Prof. Andras Peto 2007 Скопје - Стручна работилница – Остеопатски третман во физикалната терапија и рехабилитација 2009 Скопје - Прва регионална Балканска Конференција за цистична фиброза специјализиран медицински тренинг и едукација во областа современ третман и терапија на болни со цистична фиброза 2009 Скопје - Научна работилница - Физикална терапија кај лица со хемофилија 2010 Скопје - Научна работилница “Жолто Бебе” СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ: Кировски И., Николовски Љ., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Јанчевска А. Асимптоматска бронхогена циста кај 6- годишно женско дете. Mak Spi Med 2006; 52(1-2):101-109 Кировски И., Николовски Љ., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Јанчевска А. Бронхијален карциноид кај 11 годишно машко дете. Mak Spi Med 2007; 53(1-2): 63-71 Кировски И., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В.,., Цвејоска Чолаковска В., Мишкова С., Гигантски белодорбни ехинококови цисти во детска возраст. Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011 Мицевска В., Влашки Е., Сечкова Л.Саздовски А., Мишкова С., Чолаковска В. Sy Loeffler -белодробна еозинофилија кај деца Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011: 52-53 Сечкова л., Влашки Е., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Саздовски А., Кировски И. Интоксикации во детска возраст. Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011:339-340