СЕЧКОВА ЛИДИЈА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: lidija.seckova@ukdetskibolesti.mk drseckova@yahoo.com Телефон: +398 2 3147 475 Датум на раѓање: 23.05.1958 год ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: Дипломирала во 1984 год .на Медициски факултет,Универзитет Св. Кирил и Методији – Скопје Положен специјалистички испит по Педијатрија во 1992 год. ПРОФЕСИОНАЛНА ТИТУЛА: Прим. Д-р . Лидија Сечкова - педијатар РАБОТНО ИСКУСТВO: Од 1985 год. вработена на клиника за Детски болести како доктор по медицина Од 1992 год . педијатар на одделот пулмоалергологија на клиника за Детски болести ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ : - Амбулантски третман , дијагностицирање и водење на деца со акутни и хронични респираторни инфекции. - Амбулантско дијагностицирање и следење на деца со астма - Болнички третман на пациенти со астма, алергии и респираторни инфекции. - Интерпретација на кожни алерготестови - Интерпретација на спирометриски наоди - Изведување на Бронходилататорен тест и Тест со физичко оптеретување. - Третман на пациенти со интоксикации ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА: - Стручен престој и едукација за функционални белодробни иследувања кај деца, во Институт за здравствена заштитта на мајка и дете –Белград , во 1999 год,. - Стручен престој за усовршување од областа на функционална белодробна дијагностика на клиника за Детски болести – Загреб 2001 год. СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ: Влашки Е, Христова М, Николовски Љ, Сечкова Л, Саздовски А, Димитриевска Д, Костовски А. Преосетливост на инхалативни алергени утврдена со кожебн прик тест кај деца со неспецифична обструктивна белодорбна болест и несакани реакции од тестот. Mak Spi Med 1997; 43(1-2):69-77. Влашки Е, Христова М, Николовски Љ, Сечкова Л, Костовски А, Саздовски А, Димитриевска Д. Ефект на пренаталното и постнаталното пасивно пушење врз вредноста на тоталниот серумски ИгЕ и алергиската сензибилизација. Mak Spi Med 1998; 44 (1-2) : 49-56. Мицевска В, Христова М, Николовски Љ, Саздовски А,Влашки Е,Сечкова Л, Зекир А, Милев И, Гуржанова Т . ТБЦ во детска возраст на одделот за пулмоалергологија на Детската Клиника во Скопје во периодот од 1993 до 1997 год. Втор Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 1998: 100 Христова М, Саздовски А, Сечкова Л, Зекир А, Милев И, Гуржанова Т, Мицевска В. Ретки конгенитални малформации на респираторниот тракт, Втор Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 1998: 37 – 38 Милев И, Христова М, Сечкова Л, Саздовски А, Гуржанова Т, Зекир А, Мицевска В, Алили Ш. Нуклеарна магнетна ангиографија в дијагностика на конгениталните малформации на белодробната циркулација - приказ на случај. Втор Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 1998: 15 Кировски И,Христова М, Николовски Љ, Сечкова Л, Влашки Е, Митревска Н.Стафилококна пневмонија во постара детска возраст – приказ на случај. Втор Конгрес на радиолозите на Македонија со меѓународно учество, Книга на абстракти 2000: 71 Влашки Е, Христова М, Николовски Љ ,Саздовски А, Сечкова Л,Кировски И. Инфекции-промовирачко или протективно дејство врз појавата на алергиска сензибилизација. Македонски Медицински Преглед 2001; 3-4: 128-131 Влашки Е, Христова М, Николовски Љ ,Саздовски А, Сечкова Л,Кировски И. Дали може позитивниот туберкулински тест да корелира со појавата на алергија? Македонски Медицински Преглед 2000; 5-6: 222-224 Кировски И, Христова М, Николовски Лј, Саздовски А, Сецкова Л, Власки Е. Plastic bronchitis in childhood-case report. European Respiratory Journal, Abstracts 2001; 18 (33): 295 Сецкова Л, Христова М, Николовски Лј, Власки Е, Саздовски А, Кировски И, Трајцевска М. procedures in hydatid lung diseases in the children. European Respiratory Journal, Abstracts 2001; 18 (33): 293 Seckova L, Hristova M, Nikolovski Lj, Fustic S, Vlaski E, Trajcevska M.Pulmonary functional testing in children with cystic fybrosis.23th International Congress of Pediatrics, Beijing, China 2001: 13- PT244/768 Kirovski I, Hristova M, Nikolovski Lj, Sazdovski A, Seckova L, Vlaski E, Ivkovski Lj. Endobronchial tumors in childhood. European Respiratory Journal, Abstracts 2002; 20 (38): 380 Vlaski E, Kostovski A, Hristova M, Nikolovski Lj, Seckova L, Sazdovski A, Kirovski I. Parameters and trigger factors indicative for gastroesophageal reflux in children suffering from recurrent obstructive bronchitis. European Respiratory Journal, Abstracts 2002; 20 (38): 535 Vlaski E, Kostovski A, Hristova M, Nikolovski Lj, Seckova L, Sazdovski A, Kirovski I. Corellation between eosinophilic count, total serum IgE and scin prick test for allergy diagnosis. Allergy, XXI Congress of EAACI, Abstract book 2002; 57(73): 226. Vlaski E, Hristova M, Nikolovski Lj, Minov J, Seckova L, Kirovski I. Differences between asthma and recurrent obstructive bronchitis. Alergie 2001; 3(1): 90 Сечкова Л, Христова М, Николовски Љ,Влашки Е, Саздовски А,Кировски И. Терапија на атописките болести во детската возраст. Зборник на стручни активности,Скопје, 2002: 55-61 Николовски Љ., Саздовски А., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В., Папазовска А., Даниловски Д. Прехоспитаслни состојби со влијание врз тераписката стратегија на долните респираторни инфекции во детството . Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003:51 Кировски И., Николовски Љ., Сечкова Л., Мицевска В., Папазовска АС., Даниловски Д. Мешани вирусни-бактериски долнореспираторни инфекции во детската возраст. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003:52 Папазовска А., Николовски Љ., Даниловски Д., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В. Бактериска флора кај болничка популација на деца со со долнореспираторни инфекции-наш клинички материјал. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003: 54 Кировски И., Николовски Љ., Сечкова Л., Мицевска В., Папазовска А., Даниловски Д. Амбулантска антибиоткса терапија кај хоспитализирасни пациенти со долнореспираторни инфекции. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003:59 Мицевска В., Папазовска А., Николовски Љ., Сечкова Л., Кировски И., Даниловски Д. Критериум за хоспитализација и парентерална примена на антибиотици кај деца со долнореспиратрони инфекции-наше искуство, наш клинички материјал. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003: 59-60 Л. Сечкова, Е. Влашки, Р.Исјановска, К.Ставриќ, М.Кимовска. Влијание на домашното аерозагадување врз симптмите на ринитис во детството. XVI Конгрес на лекарите на Р.македонија со меѓународно учество, Охрид, Македонски Медицински Преглед, 2003, 56: (супл.54): 140/СП79 Seckova L, Vlaski E, Isjanovska R,Stavric K, Kimovska M. Rinitis I pasivno pusenje kod dece, Pediajtriski dani Srbije I Crne Gore, Nis, Srbija I Crna Gora, 2003:130-131 Seckova L, Vlaski E, Isjanovska R, Stavric K, Kimovska M. Asthma, hay fever,eczema and their current symptoms in relations to pet ownership. 13th ERS Annual Congress , Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 2003:22 supp 45: 193s/1307 Л. Сечкова, Е. Влашки, К.Ставриќ, М.Кимовска, Р.Исјановска. Преваленца на астма кај деца родени во Македонија и надвор од неа. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, Зборник на абстракти, 2003: 52. Л. Сечкова, Е. Влашки, К.Ставриќ, Р.Исјановска, М.Кимовска. Влијанието на вкупниот број, бројот на постари и помлади браќа и сестри врз појавата на егзема кај децата. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, Зборник на абстракти, 2003: S/098:213. Seckova L, Vlaski E, Isjanovska R, Stavric K, Stavric K, Kimovska M. Rhinitis in children in relation to parental smoking. Europediatrics 2003, Prague, Czech Republic 191.00 Р.Исјановска Е.Влашки, Л.Сечкова. Миграциона хипотеза кај астма,алергиски ринитис,и екцема (Интернационалан студија за астма и алергии во детството-фаза 3). Mak Med Pregled, God 58, 2004, Br. 1-2, str. 97-100. Kirovski I, Nikolovski Lj, Seckova L, Micevska V. Etiology of lower respiratory tract infections in hospitalized children in Skopje-Macedonia. European Respiratory Journal, Abstracts 2004; 24(48): 391 ЕмилијаГ.Влашки, КатеринаБ.Ставриќ, Лидија М.Сечкова, РозалиндаД.Исјановска, Ацо Б.Костовски, Милица С.Кимовска. Преваленција и тежина на астма,ачергиски ринитис и егзема кај школски деца во Скопје (Интернационалан студија за астма и алергии во детството-фаза 3). ). Mak Spi Med 2005; 51(1-2): 12-23. Катерина Б.Ставриќ, ЕмилијаГ.Влашки, Розалинда Д.Исјановска, ЛидијаМ.Сечкова, Милица С.Кимовска. Влијание на исхраната врз астмата во детска возраст. Mak Spi Med 2005; 51(1-2): 24-34 Vlaski E, Stavric K, Isjanovska R, Seckova L, Kimovska M. Overweight hypothesis in asthma and eczema in young adolescents. Allergol et Immunopathol 2006; 34(5): 199-205. Kirovski I, Nikolovski Lj, Sazdovski A, Vlaski E, Seckova L, Micevska V. Mediastinal enteric cyst in childhood – case report. European Respiratory Journal, Abstracts 2005; 26(49): 622-623 Vlaski E, Stavric K, Isjanovska R, Seckova L, Kimovska M. Socioeconomic status hypothesis in asthma and eczema in young adolescents. Allergy Hypersensitivity Asthma 2006; 4(2): 17-23. Kirovski I, Nikolovski Lj, Sazdovski A, Vlaski E, Seckova L, Micevska V.Chemical pneumonitis due to ingestion of petroleum products in children. European Respiratory Journal, Abstracts 2006; 28(50): 488 Цвејоска Чолаковска В, Николовски Љ, Влашки Е, Саздовски А, Сечкова Л, Кировски И, Мицевска В. Секундарен ГЕРД кај оперирана езофагеална атрезија со трахеоезофагеална фистула. Четврт Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 324. Kirovski I, Seckova L, Vlaski E Nikolovski Lj, Sazdovski A, Micevska V. Lower respiratory tract infections due to atypical respiratory pathogens in hospitalized children. 10 -th Annual Congres of Turkish Thoracic Society, Abstract book 2007: 8(2):24. Kirovski I, Micevska V, Vlaski E, Seckova L, Nikolovski Lj, Sazdovski A, Gjorgiev Lj. Clinical profile and risk factors in hospitalized children with lower respiratory tract infections. 17-th ERS Annual Congress, European Respiratory Journal 2007; 30 (51): 392. Кировски И., Николовски Љ., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Јанчевска А. Асимптоматска бронхогена циста кај 6- годишно женско дете. Mak Spi Med 2006; 52(1-2):101-109 Кировски И., Николовски Љ., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Јанчевска А. Бронхијален карциноид кај 11 годишно машко дете. Mak Spi Med 2007; 53(1-2): 63-71 Emilija Vlaski, Katerina Stavric, Rozalinda Isjanovska, Lidija Seckova, Milica Kimovska. Acetaminophen intake and risk of asthma, hay fever and eczema in early adolescence. Iran J Allergy Asthma Immunol 2007; 6(3):143-49. Кировски И, Влашки Е, Ставриќ К, Кимовска М, Сечкова Л., Исјановска Р, Исени А. Преваленција на стма и нејзината субдијагностицираност во Р. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 334 Кимовска М, Влашки Е, Николовски Љ, Ставриќ К, Исјановска Р, Кировски И, Сечкова Л. Големината на семејствотот и поленската трескакај млади адолесценти. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 333 Марковска В, Влашки Е ,Радинска М,Симовска Н, Ставриќ К, Кировски И, Сечкова Л. Хипотеза за поврзаност на големината на семејството и астмата. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007:337-338 Саздовски А, Влашки Е, Ставриќ К, Кировски И, Исјановска Р, Сечкова Л, Исени А. Влијание на националноста врз преваленција на астмата во Р.Македонија. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 345-346 Томиќ В, Влашки Е, Асани С, Јакупи Т, Рамадани К, Ставриќ К, Кировски И, Сечкова Л. Степен на образовани на мајката како фактор на семејниот социоекономски статус и астма. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 355 Арсова В, Влашки Е, Арсов С, Марковска В,Симовска В,Сечкова Л,Кировски И, Николовски Љ. Натхранетоста не влијае на егзема кај млади адолесценти. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 315 Влашки Е, Ставриќ К, Кировски И, Кимовска М, Исјановска Р, Сечкова Л, Исени А. Користење на парацетамол и ризик за астма во рана адолесценција. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 139-140 Сечкова Л, Влашки Е,Ставриќ К,Кировски И, Исјановска Р, Кимовска М, Саздовски А,Исени АДомашните миленици ја зголемуваат тежината на алерголошките болестиво рана алдолесценција. IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 346-347 Kirovski I, Vlaski E, Stavric K, Seckova L, Kimovska M, Sazdovski A. Are developing countries at higher or lower risk of eczema in childhood? XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Allergy 2007; 62(83): 402 Vlaski E, Stavric K, Kimovska M, Seckova L, Kirovski I, Nikolovski Lj.Time trend in asthma in Skopje, Republic of Macedonia. 17th ERS Annual Congress, European Respiratory Journal, 2007; 30(51): 379-380 Iseni A, Vlaski E, Stavric K, Seckova L, Kimovska M, Kirovski I.Does body mass index really contribute to asthma? 17th ERS Annual Congress,European Respiratory Journal 2007; 30(51): 382 Stavric K, Vlaski E, Seckova L, Isjanovska R, Nikolovski L, Kirovski I. Does body mass index influence hay fever? World Asthma Meeting, Abstract book 2007: 100 Димитрова К, Влашки Е, Аренова С, Сотировски Г, Зекир О,Ставриќ К, Сечкова Л, Кировски И.Експозиција на пасивно пушење во семејството. XVII Конгрес на Лекарите на Македонија со меѓународно учество, Македонски Медицински Преглед, Зборни на абстракти 2007; (68): 91-92 Марковска В, Радинска М,Влашки Е, Сечкова Л,Кировски И,Николовски Љ, Арсова З, Симовска Н.Диететски хипотези кај алергиски болестии. XVII Конгрес на Лекарите на Македонија со меѓународно учество, Македонски Медицински Преглед, Зборни на абстракти 2007; (68): 98-99 Seckova L, Vlaski E, Stavric K, Kirovski I, Kimovska M, Iseini A.Influence of diet on eczema in young adolescents. 17th ERS Annual Congress, European Respiratory Journal 2007; 30(51): 635 Stavric K, Vlaski E, Kimovska M, Seckova L, Kirovski I. Mother’s educational level and asthma in early adolescence. XXVII Congress of EAACI, Allergy 2008; 88(63): 178 E. Vlaski, K. Stavric, L. Seckova, M. Kimovska, R. Isjanovska. Influence of physical activity and television-watching time on asthma and allergic rhinitis among young adolescents: preventive or aggravating? Allergol et Immunopathol (Madr) 2008; 36(5):247-53. Kirovski I, Micevska V, Nikolovski L, Seckova L. Clinical signs and symptoms as predictors of pneumonia in hospitalized children. 18th ERS Annual Congress, Eur Respir J 2008; 32(52): 709s Kirovski I, Micevska V, Nikolovski L, Seckova L. Risk factors of hospital admission due to acute lower respiratory tract infections among children aged 1-5 years. 4th European Paediatric Congress Europediatrics, Abstracts 2009: 30 Kirovski I, Georgiev L, Micevska V, Nikolovski l, Seckova L. Clinical signs and symptoms in distinguishing acute lower from upper respiratory infections in children aged 1-7 years. 6th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Book of abstracts 2009: 211 Kirovski I, Sazdovski A, Vlaski E, Nikolovski Lj, Micevska V, Seckova L. Recurrent whezing due to late presenting congenitsl diaphragmatic hernia. The 8th Asia pacific congress of allergy, asthma and clinical immunology, Abstracts book 2010: 121 Kirovski I, S Nikolovski Lj, Sazdovski A, Micevska V, Seckova L.Clinical profile and risk factors in hospitalized children with bronchiolitis, WAO international scientific conference, Abstracts 2010: 160 Vlaski E, Stavric K, Kirovski I. Seckova L, Kimovska M. Risk for current asthma and rhinitis symptoms in young adolescents with ever-diagnosed eczema. 20th Annual ERS Congress, Eur Respir J 2010; 36(54): 354s Vlaski E, Seckova L, Stavric K, Kirovski I, Kimovska M. Risk factors for current asthma symptoms in young adolescents. 20th Annual ERS Congress, Eur Respir J 2010; 36(54): 887s Emilija Vlaski, Katerina Stavric, Lidija Seckova, Milica Kimovska, Rozalinda Isjanovska. Do household tobacco smoking habits influence asthma, rhinitis and eczema among 13-14 year-old adolescents? Allergol Immunopathol (Madr) 2011; 39(1):39-44. E. Vlaski, K. Stavric, L. Seckova, M. Kimovska, R. Isjanovska. The self-reported density of truck traffic on residential streets and the impact on asthma, hay fever and eczema in young adolescents. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(3):224-9. Мицевска В., Влашки Е., Сечкова Л.Саздовски А., Мишкова С., Чолаковска В. Sy Loeffler-белодробна еозинофилија кај деца Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011: 52-53 Цвејоска-Чолаковска В., Влашки Е., Саздовски А., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В. Оценување на квалитетот на животот кај децата со астма. Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011: 301 Сечкова л., Влашки Е., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Саздовски А., Кировски И. Интоксикации во детска возраст. Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011:339-340 Cvejovska-Colakovska V, Vlaski E, Sazdovski A, Seckova L, Kirovski I, Micevska V. Quality of life in children with asthma as a marker of disease severity and treatment evaluation in school children .Петти Конгрес на Македонското респираторно здружение со меѓународно учество. Книга на абстракти 2012:80-81