СТОЈКА НАЦЕВА ФУШТИЌ

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: stojka.fustic@ukdetskibolesti.mk stojkaf@yahoo.com Телефон: +398 2 3147 716 Датум на раѓање:06.12.1956 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: 1975-1981 Медициски факултет, Скопје – Доктор по медицина 1982 Државен испит – Лиценца за работа како доктор по медицина 1982-1986 Специјализација по педијатрија со завршен испит – Специјалист педијатар 1990-1994 Работа на докторска дисертација “Влијанието на генотипот врз клиничката експресија на цистичната фиброза” 1995 Одбрана на докторската дисертација - Доктор по медицински науки РАБОТНО ИСКУСТВО: Вработена на Универзитетската клиника за детски болести од јануари 1982 до денес ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА: 1991 – 6 месечен престој во Истражувачкиот центар за генетско инжињерство и биотехнологии при МАНУ (Акад. Проф. Ѓ.Д.Ефремов) и Диплома од Првиот едукативен-тренинг курс за примена на рекомбинантната ДНК технологија во хуманата медицина 1994/95 – 3 месечен престој во University Children Hospital, Inselspital, Bern, Centre for Cystic Fibrosis (Prof.Dr. R.Kramer,Dr. A.Rudeberg) 1996 - Salzburg Medical Seminar for Pediatric Gastroenterology 1999 – 2 месечен престој во University Children Hospital - LKH, Graz, Department of Pulmology and Allergology (Prof. M.Zach) 2003 – 1 месечен престој во Copenhagen University Hospital - Rigshospitalet, Danish Cystic Fibrosis Centre (Prof. Ch. Koch) 2007 – 2 неделен престој во University of Milano, Ospedale Maggore - Cystic Fibrosis Center (Prof.C.Colombo) СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ: Објавени повеќе од 180 трудови и апстракти во домашни и странски списанија, од кои: Фуштиќ С, Поп-Јорданова Н, Славеска Н, Лукаревска В, Scherz R . Галактоземија кај доенче здружена со болен еутироиден синдром. Македонско списание за медицина 1999; 45 (1-2): 129-138. Fustik S, Pop-Jordanova N, Slaveska N, Petreska L, Koceva S. Hypoproteinemia syndrome in newly diagnosed patients with cystic fibrosis. The Netherlands Journal of Medicine 1999; 54:62/151 Fustik S, Josifovska T, Pop-Jordanova N, Slaveska N, Tadzer , Koceva S, Efremov GD. Liver disease in cystic fibrosis. Prilozi/ Contributions, Sec.Bilol.Med.Sci., MASA, 2000, XXI (1-2): 29-40. Pop-Jordanova N, Fustik S, Zorcec T. Psychological aspects of cystic fibrosis in children. Pediatr Croat 2001; 45:111-5. Фуштиќ С. Анализа на демографските карактеристики и кумулативното преживување на пациентите со цистична фиброза во Македонија. Македонски медицински преглед 2001; 55: 233-7. Koceva S, Plaseska D, Fustik S, Caparevska M, Efremov GD. Cystic fibrois in Macedonia: An update. Balcan Journal of Medical Genetics 2001; 4: 47-51. Фуштиќ С, Поп-Јорданова Н, Славеска Н, Лукаревска В, Стојковски Љ. Доцна хеморагична болест на новороденото. Македонско списание за медицина 2002; 48 (1-2): 57-66. Fustik S, Pop-Jordanova N, Slaveska N, Koceva S, Efremov GD. Metabolic alcalosis with hypoelectrolytemia in infants with cystic fibrosis. Pediatrics International 2002; 44: 289-92. Fustik S, Pop-Jordanova N, Slaveska N, Sporevska L, Jakovska T. Nutritional assessment and management of cystic fibrosis patients. Macedonian Journal of Medicine 2003; 49(1-2):39-48. Јаќовска Т, Фуштиќ С, Јаќовски К. Мониторирање на витамин Д статусот кај пациентите со цистична фиброза во Република Македонија. Македонски медицински преглед 2004; 58:135-8. Fustik S. Electrolite depletion with metabolic alkalosis in infants with cystic fibrosis. In Progress in cystic fibrosis research (Chapter III). Ed. Harrison MA, New York, Nova Biomedical Books 2005; 65-77. Fustik S, Trajkovska M, Jakovska T, Spirevska L, Josifovska T. Screening for liver disease in cystic fibrosis: analysis of clinical and genetic risk factors for its development. The Turkish Journal of Pediatrics 2008; 50: 526-32. Pop-Jordanova N, Fustik S, Zorcec T. Chronic disease in children and adolescents - some psychological characteristics. Pediatr Croat 2008; 52:71-76. Fustik S, Jakovska T, Spirevska L, Koceva S. Protein-energy malnutrition as first manifestation of cystic fibrosis in infancy. Pediatric International 2009; 51: 678-83. Спиревска Л, Фуштиќ С. Нутритивен статус на пациентите со цистична фиброза во Република Македонија. Архив на јавно здравство 2010; 2:61-64. Фуштиќ С. Цистична фиброза: од базичен дефект до болест. Сфера, Скопје, 2012. Фуштиќ С/Fustik S. Хиперосмоларна хипернатремична дехидрација/Hyperosmolar hypernatremic dehydration. Педијатрија – годишна ревија 2013. Fustik S, Jakovska T, Spirevska L. The prevalence and significance of methicillin resistant Staphylococcus aureus infection in patients with cystic fibrosis in Macedonian CF center. Journal of Cystic Fibrosis 2013; 12 (Suppl.1): S85/145. JP Clancy1, L Dupont2, MW Konstan3, J Billings4, S Fustik5, CH Goss6, J Lymp7, P Minic8, AL Quittner9, RC Rubenstein10, K R Young11, L Saiman12, J L Burns6, J R W Govan13, B Ramsey6, R. Gupta14 for the Arikace Study Group. Phase II studies of nebulized Arikace in CF patients with Pseudomonas aeruginosa infection. Thorax 2013; 68:818-825. Fustik S. Liver Cirrhosis and Portal Hypertension in Cystic Fibrosis. Srp Arh Celok Lek. 2013; 141(11-12):764-769. Jakovska T , Mecevska-Jovcevska J , Petlickovski A , Fustik S , Zorcec T . Prevalence of low bone mass and vitamin D deficiency in pediatric and adult patients with cystic fibrosis in Republic of Macedonia. Prilozi 2014;35(1):151-8. Fustik S, Jakovska T, Spirevska L. Pseudo-Bartter's syndrome as a first manifestation of cystic fibrosis in infancy. Archives of Disease in Childhood 2014 ; 99 (Suppl 2) : A274 (PO-0074) Jakovska-Mareti T, Fustik S, Spirevska L. The prevalence of ΔF508 in cystic fibrosis patients with low bone mineral density in Republic of Macedonia. Journal of Cystic Fibrosis 2014; 13 (Suppl.2): S97/198 Jakovska T, Fustik S, Zorcec T. Genetic markers of low bone mineral density in patients with cystic fibrosis. Journal of IMAB 2015; 21:722-727 Fustik S, Jakovska T, Spirevska L. Electrolyte depletion with metabolic alkalosis in infants with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis 2015; 14 (Suppl.1):S108/198