ТАТЈАНА ЗОРЧЕЦ

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: tatjana.zorcec@ukdetskibolesti.mk tzorcec@gmail.com Телефон: +398 2 3147 716 Датум на раѓање: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: 1989-1993 Институт за психологија, Филозофски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 1999-2003 специјализација по медицинска психологија, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2005-2008 магистерски студии, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2009-2011 докторски студии, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје РАБОТНО ИСКУСТВО: Од 1995 година вработена на Клиника за детски болести ГЛАВНИ АКТИВНОСТИИ ОДГОВОРНОСТИ : 1.психо дијагностиката: интервју (со родителите, со детето, со поширокото семејство) проценка на интелектуалните способности (Бине-Симоноваскала, Грифитсскала, BLZ, MZT,Равенови прогресивни матрици, ВИТИМ, KTZ, Reyфигураидруги) проценка на способностите (психо моторен развој, визуоспацијални, визуо конструктивни, графо моторни способности, праксија, гностички функции, перцепции, помнење, свест, мислење, говор, сетила, итн.) проценка на егзекутивен статус (идеа ционо мислење, планирање, концептуално мислење, само увидување и само контрола итн.) проценка на личноста (црти на личноста, механизми на одбрана, его сили, склоности, чувства, интересирања; ТАТ, цртеж насемејство, слободен цртеж, игра, TNR, GASC, EPQ, BDI, ЖС, CBCL, O’Conner итн.) проценка на состојбата и односите во бракот и семејството на детето (релацијата меѓу партнерите, релациите на родителите кон детето, релации на детето кон родителите и со другите деца во семејството; FILE, тест на семејни релации итн). био фидбек мулти модална терапија (за проценка на стресот). 2.советувањетоитретман: когнитивно-бихевиоралнатерапија терапија на поведение супортивна терапија play терапија психо драмски техники советување на родители биофидбек мултимодална терапија (ЕДР, ЕЕГ, мускулен, температурен, респираторен и други биофидбек модалитети) 3.превентивнатадејност: рано дијагностицирање и третман на растројства во психо моторни отразвитокна детето како и проблемите во психичкото здравје спречување или намалување на последиците од растројството контакти со разни стручни институции, предучилишни и училишни установи оддржувања на едукативни предавања, директни контакти, советувања превенирање на појава на хоспитализам преку разни активности 4. психолошкиинтервенциикајдеца со хроничниболести: превенција, дијагностика и третман на можни психички потешкотии кај хронично болни деца интервенции за прифаќање исправување со болест работа во група на деца со иста/слична болест активности за полесно реинтегрирање во социјалната средина, училиштето, врсниците. 5. дополнителнаедукацијата: следење на современите достигнувања од областа и перманентно усовршување учество на стручни средби на национално и меѓународно ниво. 6.истражувачка активност лонгитудинално следење на равојот на децата од 0-14 години епидемиолошко следење на болести категоризирани со МКБ-10/DSM-IVиистражување на нивните специфичности изработување на научни трудови учество во научно-истражувачки проекти. ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА: 1995 Peer Counseling, Ohrid, Macedonia 1995 Conflict Resolution, Skopje, Macedonia 1996 Health Education, Skopje, Macedonia 1997 Big Brothers/Big Sisters, Vilnius, Lithuania 1997 Conflict Resolution, Ohrid, Macedonia 1998 Adolescent Psychiatry, Skopje, Macedonia 1999 Adolescent Psychiatry, Skopje, Macedonia 2000 Development of children from birth to 3 years old, Haifa, Israel 2001 Psychophysiological disorders in the childhood, Skopje, Macedonia 2005 Application of qEEG at children and youth, Chur, Switzerland 2006A Data-Based Perspective on qEEG, Training EEG Oscillations, Learning, and Neurotherapy, Swansea, UK 2006A multinational multicenter collaborative project for subtyping children with ADHD and autism, using qEEG and ERP variables, New York, USA 2007 Advanced course in qEEG and Neurofeedback, London, UK 2008 ERP’s in ADHD children, Sydney, Australia 2008 Psychological support of children with liver transplantation, Bruxelles, Belgium 2009 Psychometric and neurophysiologic evaluation of executive functions in children with ADHD, Chur&Zurich, Switzerland 2010 Neuronal Electricity and Neurofeedback, Istanbul, Turkey 2011 Training School in Behavioural Therapy for Tourette syndrome, London, UK 2011 Contemporary diagnostics and treatment of children with Autism Spectrum Disorders, Stockholm, Sweden СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ: Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Psychological characteristics and biofeedback resilience in adolescents with eating disorders, IAAH, European Chapter, The Adolescent with addictive/dependent behavior; risk and resilience, Abstract book 33, Lausanne, Suisse, 1997 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Comparison between psychological characteristics of adipose children and adults, 37th International Neuropsychiatric Pula Symposium, Lecture on Postgraduate course, 28 may-1 June, Neurologia Croatica, Suppl. 1, 1997 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Comparison between psychological characteristics of adipose children and adults. Neurologia Croatica, Suppl.1, 46:28, 1997 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Behavior problems among school children in a period of transition, 14th World congress of psychosomatic medicine, September, Cairns, Australia, 1997 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Boskovska V.: Application of virtual reality, a technique for decreasing stress, 14th World congress of psychosomatic medicine, September, Cairns, Australia, 1997 Zorcec T.,Pop-Jordanova N., Biofeedback techniques in the treatment of children with psychosomatic complains, EARA, The 6th Biennial Conference, 3-7 June, Budapest, 1998 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Behavior problems among school children in a period of transition in a BS thesis ”Assessment of children with ADHD”, Institute for Psychology, Faculty of Philosophy, University of Skopje, 1998 Pop-Jordanova N, Zorcec T., Demerdzieva A.: Psychological characteristics and biofeedback mitigation in adolescents with eating disorders. International J of Psychophysiology, 30; 1-2, 1998 Pop-Jordanova N.,Zorcec T., Shubeska-Stratrova S., Psychological characteristics of adipose adults, International Journal of Obesity and related metabolic disorders, 9th European Congress on Obesity, Milan 3-6 June, 1999. Pop-Jordanova N., Zorcec T.: EDR Biofeedback in pediatric patients. European Child & Adolescent Psychiatry, 8, Suppl.2:290, 1999 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Psychometric evaluation and supplemental biofeedback therapy of eating disorders, 9th World Congress of Psychophysiology, September 14-19, Taormina, Sicily, Italy, 1999 Cadlovski G, V. Pejoska-Gerazova, Micev V., Vujovic-Panovska V, Zorcec T.: Assessment of the individual level of suicidal adolescent functioning, XV Congress of Macedonian medical doctors, Ohrid, Macedonia, 6-10 October, Book of abstracts, 258, 1999 Vujovic-Panovska V., Micev V., Pejoska-Gerazova V., Miceva E., Zorcec T., Aleksovska Lj.: Personality profile of individuals with bulimia, anorexia and obesities, XV Congress of Macedonian medical doctors, Ohrid, Macedonia, 6-10, October, Book of abstracts 336, 1999 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: ADHD in Macedonian primary school population, XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, Stockholm, Sweden, Book of abstracts 77, 2000 Pop-Jordanova N., Koceski S., Zorcec T., The determination of psychological stress variation by EDR biofeedback, Interdisciplinary Workshop “The Acting Brain”, SISSA, Trieste, Italy, Sept. 2000 Pop-Jordanova N., Avramovska V., Zorcec T.: Psychosomatic approach in functional headaches in school children, Book of abstracts 23, II Macedonian neurology congress, Ohrid, 2000 Pop-Jordanova N., Markovska S., Zorcec T., Koceski S.: Somatoform disorders in children and biofeedback mitigation, Biofeedback Foundation of Europe, 5th Annual Meeting and Workshops, Prien, Germany, February 15-19, 2001 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Biofeedback techniques in the treatment of children with psychosomatic complains, XVI Yugoslav Symposia of epilepsy with international participation, Belgrade, Nov 1-3, book of abstracts; 143, 2001 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A., Markovska S.: Biofeedback in basic and clinical neurophysiology, XVI Yugoslav Symposia of epilepsy with international participation, Belgrade, Nov 1-3, book of abstracts: 83-93, 2001 Duma F., Kuturec M., Sabolic-Avramovska V., Lekovska O., Pop-Jordanova N., Zorcec T.: Prevention, early detection and treatment of developmental problems in childhood as a part of perinatology project–basic predictions, page 93-101, Pediatrics, Annual review, number. 6, ISSN 1409-567X, 2001 Pop-Jordanova N., Fustic S., Zorcec T., Psychological aspects of children with cystic fibrosis, Paediatria Croatica, 45: 111-5, 2001 Demerdzieva A., Pop-Jordanova N., Zorcec T., Markovska S.: Biofeedback-principles and application in pediatrics’, III Macedonian pediatric congress with international participation, Ohrid, book of abstracts: page 230, 2003 Sabolic V., Zorcec T., Duma F., Asenova M., Nikolova N.: Personality profile and level of stress at the Pediatric clinic, neurology department health workers, Book of abstracts, I Macedonian congress of medicine of labor with international participation, 17-19 July, Struga, Macedonia, page. 112-113, 2004 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Child trauma, attachment and biofeedback mitigation, Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXV, 1-2: 103-114, 2004 PMID: 15735539 [PubMed - indexed for MEDLINE] Zorcec T., Sabolic V.: Psychological profile of children with headaches, III Congress of Macedonian neurologists with international participation, Macedonian medical review, Book of abstracts, 22-25 September, Strumica, Macedonia, 2004 Pop-Jordanova N.,Zorcec T., Markovska-Simoska S., Neurofeedback treatment of children with Attention deficit hyperactivity disorder, MASA, Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., XXVI 1, 71-80, 2005 PMID: 16118616 [PubMed - indexed for MEDLINE] Zorcec T., Pop-Jordanova N., Sabolic V., Demerdzieva A.: Psychological profile and treatment with EDR biofeedback of children with headaches, 9th Annual BFE Meeting, February 22-26, Hasselt, Belgium, 2005 Demerdzieva A., Zorcec T., Krsteva I.: Peak Achievement Trainer-new way of neurofeedback training, IV Congress of developmental neurology and psychiatry of Serbia and Monte Negro with international participation, 21-23 April, Belgrade, Serbia and Monte Negro, 2005 Pop-Jordanova N., Zorcec T.: Comparison of clinical results of EDR and EEG biofeedback in childhood and adolescent disorders, Society of Applied Neuroscience, 31st August – 2nd September, Istanbul, Turkey, abstract book p. 10, 2005 Pop-Jordanova N., Markovska-Simoska S., Zorcec T., Demerdzieva A., Krsteva I., Comparison of clinical results of EDR and EEG biofeedback for childhood and adolescent disorders. Society of Applied Neuroscience–Proceedings of the Scientific Program, 31st August – 2nd September 2005, Istanbul, Turkey Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Pseudoepiltic seizures in children, Contributions, XXVI 1, Sec. Biol. Med. Sci, 2005 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Electrodermal biofeedback in treating psychogenic nonepileptic seizures, MASA, Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., XXVI 2, 26 (2):43-51, 2005 PMID: 16400228 [PubMed - indexed for MEDLINE] Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Biofeedback-a new approach in the treatment of the school phobia, Macedonian J of Medicine, 52 (1-2):74-85, 2006 Zorcec T., Pop-Jordanova N., Mueller A.: Q-EEG subtyping of Macedonian children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Electrical brain oscillations along the life-span, Goettingen, Germany, 15,2007 Zorcec T., Pop-Jordanova N, Müller A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder in three family generations (case report). Neuroscience today: neuronal functional diversity and collective behaviors, Florence, Italy, book of abstracts page 25, 2007 Pop-Jordanova N., Georgiev D., Zorcec T., Markovska-Simoska S.: The effects of PAT, HRV and EDR biofeedback training on cognitive performance in children; Neuroscience today: neuronal functional diversity and collective behaviors, Florence, Italy, book of abstracts page 32, 2007 Pop-Jordanova N., Muller A., Zorcec T., Markovska-Simoska S.: QEEG subtypes of Macedonian ADHD children, Applied neuroscience for healthy brain function, Nijmegen, Netherlands, May 17&20, Book of abstracts; 60, 2007 Talevska S., Sarakinova O., Zorcec T.: Estimation of appearance and level of fear to associated variables into the child’s age, XIV International Dentistry Scientific Congress, June 3th, Ohrid Macedonia, book of abstracts page 22, 2007 Zorcec T.: Trichotillomania-case report; Macedonian Journal of Medicine, 53 (1-2): 46-55, 2007 Zorcec T., Pop-Jordanova N., Muller A.: QEEG characteristics of children with ADHD, Epilepsy, 111-120, 2007 Markovska-Simoska S., Zorcec T., Kocubovski M., Pop-Jordanova N.: Lead influence on particular neuropsychophysiological parameter at children from Veles, IV Macedonian pediatric congress with international participation, Ohrid, September, book of abstracts 107, 2007 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Biofeedback-a new approach in the treatment of the school phobia, IV Macedonian pediatric congress with international participation, Ohrid, September, book of abstracts 312, 2007 Sukarova-Angelovska E, Kocova M., Kacarska R., Krstevska-Konstantinova M.,Nikolovska N., Sahpazova E., Zorcec T.: A need for a follow up od children with Williams syndrom, IV Macedonian pediatric congress with international participation, Ohrid, September, book of abstracts 202, 2007 Fetaji B., Pop-Jordanova N.,Zorcec T., Markovska S.: Measuring E-learning Effectiveness Through Testing E-content and Attention Correlation; World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (ELEARN) Quebec City, Canada;October 15, 293-298, 2007 Demerdzieva A., Pop-Jordanova N., Spirevska L., Zorcec T.: Emotional intelligence among medical professionals; Macedonian medical review; 139-144, 2007 Pop-Jordanova N., Cakalarosna I., Zorcec T.: Biofeedback modalities for better achievement in high school students, Revista Espanola de Neuropsicologia 10, 1:97, 2008 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: EDR biofeedback in the treatment of children with anxiety disorders, SAN Scientific Conference-From Basic Neuroscience to Outcome, Seville, Spain, May, 2008 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A.: Some psychophysiological specifies of child’s autism, Physioacta, vol. 2-No. 2; 1-9, 2008 Gjoneska T., Markovska-Simoska S., Zorcec T.:Some specific qEEG applications related to neurocognitive dysfunctions, In Proceedings from Advanced workshopConsciousness and its Descriptors, March, 27-28, Crotone, Italy, 2009 Pop-Jordanova N., Zorcec T.: Heart rate variability in the assessment and biofeedback training of common mental health problems in children, Reviews in Pediatrics, vol 11, 33-44, 2009 Pop-Jordanova N.,Zorcec T.: Psychological assessment and biofeedback mitigation of tension-type headaches in children, MASA, Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., XXX 1, 155-166, 2009 PMID: 19736538 [PubMed - indexed for MEDLINE] Serafimovska E.,Zorcec T.: Macedonian health system and CSOs in providing health care for refugees and ethnic minorities, The role of NGO’s and CSO’s in health care for migrants and ethnic minorities, Lisbon, Portugal, 3&4 June 2009 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Psychological characteristics of children with ADHD before and after neurofeedback training, II Child neurology meets, Ohrid, Macedonia, October, 15-16, 2009 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Psychological characteristics of children with ADHD before and after neurofeedback training, Epilepsy, No 31/32, page 69-77, 2009 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Psychological assessment of the children with conversive disorder, Physioacta, Vol. 4-No. 1, 35-47, 2010 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: ADHD as executive dysfunction, MASA, Contributions, Sec. Biol. Med. Sci, XXXI, 2, 171-181, 2010, PMID: 21258286 [PubMed] Zorcec T.: Hospital Volunteerism in Macedonian pediatric facilities, Prevention, health promotion and health education, Bielefeld, Germany, 15&16 July, 2010 Pop-Jordanova N., Zorcec T., Demerdzieva A., Gucev Z.: QEEG characteristics and spectrum weighted frequency for children diagnosed as autistic spectrum disorder Nonlinear Biomedical Physics, 4:4, 2010 PMID: 20920283 [PubMed] Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Neuropsychological profile of children with obsessive-compulsive disorder Macedonian medical journal, (64):2, 59-65, 2010 Pop-Jordanova N., Zorcec T.: Age, Gender and Disorder Related Personality Characteristics of Pediatric Patients Measured by Eysenck Personality Questionnaire, Acta informatica Medica, Vol. 18, 4: 208-212, 2010 Zorcec T.: Comparative analysis of executive functions in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Obsessive Compulsive Disorder, Epilepsy, vol. 37/38, 10: 24-32, 2010 Zorcec T., Demerdzieva A., Pop-Jordanova N.: qEEG, Brain Rate, Executive Functions and Neurofeedback Training in Patients with Traumatic Brain Injury, Acta informatica Medica, Vol. 19, 1: 22-26, 2011 Zorcec T., Pop-Jordanova N.: Executive functions evaluation performed by event related potentials in children with obsessive-compulsive disorder, Journal of special education and rehabilitation. 12 (1-2): 41-55, 2011 Zorcec T.: Developmental disorders-early diagnostics and treatment, Symposium of early intervention and developmental disorders, Ohrid 19-21 May, 2011, book of papers 473-494 (invited lecturer) Zorcec T., Duma F., Angelkova N., Vasilevska-Dimovska K., Kuzmanovska B.: Psychological characteristics and combined non pharmacological treatment of children with tension type headaches, Epilepsy, vol. 39/40, 11: 37-41, 2011 Zorcec T.: Children’s executive functions-development, stimulation and treatment of related disorders, Vth Congress of pediatrics of Macedonia with international participation, Ohrid 5-9 October, 2011, book of papers 406-417 (invited lecturer) Zorcec T.: Controversies and misconceptions around Attention deficit hyperactivity disorder, Vth Congress of pediatrics of Macedonia with international participation, Ohrid 5-9 October, 2011 book of papers 285-295 (invited lecturer) Duma F., Sofijanova A., Bojnovska T., Grozdanovski K., Zorcec T., Sabolic V., Lekovska O., Angelkovska N., Dimovska K., Andonovski A., Spirkoska M.: West Nile Encephalitis, Pediatrics, 2012, no 13, page 35-37 Sarakinova O., Zorcec T., Carcev M., Kostadinovska E.: Intro/ekstraversion in children with dental anxiety and behavioral management, Congress of dentists of Macedonia with international participation, Ohrid 24-27 May 2012, electronic number 71 Sarakinova O., Zorcec T., Carcev M., Kostadinovska E.: Intro/ekstraversion in children with dental anxiety and behavioral management, Epilepsy, June 2012, 43/44 (in press) Zorcec T., Duma F., Angelkova N.: Psychological characteristics and treatment of children with tension type headache, Vth congress of the neurologists of Macedonia with international participation, Ohrid 14-16 June 2012, book of abstracts page 94 Zorcec T.:Tic disorder in the childhood, Review in pediatrics, 14: 217-229, 2013(invited lecturer) Cepreganova T., Zorcec T., Vaskov T., Cuculovska J.: Neuropsychological profile of patients with dementia, Vth Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting, Ohrid, Macedonia 22&26 May 2013 (in press)