ЧУЧКОВА НИКЧЕВСКА НАТАША

Име и презиме : Наташа Чучкова Никчевска Адреса Ул Козара 68-3/26, 1000 Скопје, Р. Македонија Телефон 0 71 210 507, е-mail : cuckova@yahoo.com Место и датум на раѓање 01.07.1977 Скопје, Р. Македонија ЕДУКАЦИЈА Гимназија Јоспип Броз Тито- Скопје во тек на 3 години Средно училиште Springfield High School-Pennsylvania-USA; 1996 во тек на четврта година како стипендист на НОВА Медицински факлултет во скопје 1997-2003 година со просек 9,31 Специјализација по педијатрија 2011 година Магистерски последипломски стуии по медицина, педијатрија завршени 4 семестри и положени сите испити , а потоа поради промена на законот за образование премин на докторски студии Трет циклус докторски студии по клиничка медицина, област педијатрија од 2012 година РАБОТНО ИСКУСТВО од 2005 година вработена на клиниката за Детски болести- Скопје од 2011 специјалист по педијатрија( 6 месеци општа педијатриска амбуланта, 3 месеци интензивна нега и терапија) 2012-2015 година оддел за Гастроентерохепатологија 2013-2015 Соработник ( асистент) по предеметот педијатрија, Катедра за педијатрија Активно работење и водење на смени на Ургентниот центар и на одделот за интензивна нега и терапија, покрај секојднeвната работа на матичниот оддел и специјалистичка амбуланта (мој термин) – гастроентерохепатологија НАУЧНИ ТРУДОВИ И УЧЕСТВО НА ПРОЕКТИ Евалуација на брзите серолошките тестови во дијагностиката на целијачна болест Никчевска Н., Костовски А. Трет циклус докторски студии по клиничка медицина Конгенитална левострана дијафрагмална хернија со билатерална хипоплазија- приказ на случај Никчевска Н. Абази Н. et all, Педијатриски конгрес Ултразвучна дијагностика на постасфиктична дифузна малација кај новородено- приказ на случај Никчевска Н. Дума Ф., Пиперкова К., Сајковски А. Неонатолошки конгрес- Охрид Сериски ЕЕГ и мозочна смрт ( невропедијатриски аспекти) 4-ти педијатриски конгрес Охрид Развојни индекси во склоп на развојно следење 4-ти педијатриски конгрес Охрид Стандарди за изведување на переглед со УЗ на ЦНС и интерпретација на наодот 4-ти педијатриски конгрес Охрид Проект за едикација на матичните лекари за Медцина базирана на докази – Министерство за здравство, Р.Македонија 2015 год Шест неделен едукативен престој во Иститутот Руџер Бошковиќ во Загреб, Р. Хрватска ( март- април 2007 год) во областа на молекуларна биологија и молекуларна медицина, финансирана и подржана од DAAD Stability Pact. Едукативен престој во клиничката болница Ребро на педијатрија ( Проф. Баришиќ). Волонтер на интернационалниот истражувачки проект организиран од Колумбија унверзитетот, САД, во 2004-2005 година под раководство на проф. Горазд Росоклија. Вклучена в делот а колекција на мозочни ткива за истражувачки цели. Дел од интернационалниот истражувачки проект организиран од Колумбија НАГРАДИ President’s Education Award Program-Outstanding academic achivement/1996/awarded by USA President United States Navy-Navy Honors Program Certificate of Achievement for Academic Excellence/1996 USA Social Studies Award-Robert Duignan Memorial Award/1996 USA Благодарница за придонес од македонско Лекарско сруштво 2014