Име и презиме

науч. сор. Д-р Емилија Шахпазова

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации