Име и презиме

Проф. Д-р Велибор Тасиќ
E-mail:vtasic2003@gmail.com

Образование

Медицински Факултет, Скопје 1980 година. Спцијализација по педијатрија 1986. Докторат: Клинички, бкиолошки и прогностички аспекти на акутен постстрептококов гломерупонефрит во детска возраст, Скопје 1997.

Работно искуство

41 година на Клиниката за детски болести од 1980 година, на нефролошкиот оддел од 1986 година.

Дополнителни едукации

Усовршување во педијатриска нефрологија: Белград 1986, Лондон 1991, Бирмингем 1991, Лондон 1998, Ханoвер 2001.

Стручни вештини

Ехосонографија на уринарен тракт, Директна радионуклидна цистографија, ехоконтрастна цистографија.

Публикации

автор или коавтор на 200 трудови цитирани во PubMed. Поглавја во интернационални учебници “Sodium” – ESPN handbook (European Society for Pediatric Nephrology), Editor P.Cochat, ESPN 2002 “Macedonia” – Mosby’s Pocket Guide to Cultural Health Assessment, third Edition 2003, fourth Edition 2008 “Postinfectious Glomerulonephritis”, Mosby St. Louis, Comprehensive Pediatric Nephrology, Editors D. Geary & F. Schaefer, Elsevier, 2009 “Post-infectious Glomerulonephritis”, Pediatric Kidney Diseases, Editors D. Geary & F. Schaefer, Elsevier, 2017