Име и презиме

Проф. Д-р Лидија Карева

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации