Име и презиме

виш.науч.сор. Виолета Анастасовска
E-mail:violeta_anastasovska@yahoo.com

Образование

Дипломирала во 1994 год. на ПМФ – Скопје, Институт за биологија, биохемиско-физиолошка насока. Постдипломски студии од областа на биологијата, биохемиско-физиолошка насока, завршила во 2001 год. со одбрана на магистерски труд на тема ,,Активност на еритроцитна глукоза-6-фосфат дехидрогена (G6P-DH) кај пациенти со анемии и третирани експериментални животни’’. Во 2006 го положува специјалистичкиот испит по Медицинска генетика на Медицинскиот факултет – Скопје. Во 2011 год. ја брани својата доктроска дисертација на тема ,,Молекуларна карактеризација на мутации во CYP21A2 генот кај конгенитална адренална хиперплазија’’ на Медицинскиот факултет – Скопје

Работно искуство

Од 2001 год. работи во Генетската лабораторија при Клиниката за детски болести во Скопје. Од 2007 год. раководи со Лабораторијата за неонатален тироиден скрининг при Клиниката за детски болести, единствена од ваков вид во државата. Со одлука на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, во март 2014 година е избрана за Научен соработник по предметот Хумана генетика, а во ноември 2018 год. за Виш научен соработник на истит предмет.

Дополнителни едукации

Во ноември 2001 год. престојува во Kinderspital во Цирих каде се обучува за методологијата за неонатален тироиден скрининг со DELFIA методот Во мај 2013 год. престојува во Националната генетска лабораторија при Специјалната болница за гинекологија и акушерство ,,мајчин Дом’’, Софија, каде се обучува за работа со тандем масената спектрометрија – револуционерна метода во полето на неонаталниот скрининг.

Стручни вештини

Познава повеќе генетски и молекуларни техники како кариотипизација, ДНК изолација, PCR техникa за дијагностицирање на моногенски болести, RLFP метода, multiplex PCR, арејна компаративна геномска хибридизација, тандем масена спектрометрија, имунофлуориметрија. Во април 2002 год. воведува пилот студија за скрининг на конгенитален хипотироидизам во Македонија, кој од јануари 2007 год. станува национален, задолжителен за сите новородени во државата. Во 2005 год. ја воведува молекуларната метода за одредување на точкести мутации на CYP21A2 генот со што е овозможена молекуларна дијагностика на конгениталната адренална хиперплазија во државата. Исто така на молекуларно ниво го дијагностицира и присуството на SRY генот. Во 2014 год. го воведува скринингот за повеќе од 30 вродени метаболни болести кај новородени со метод на тандем масена спектрометрија. Во 2018 год. воведува пилот студија за неонатален скрининг за цистична фиброза во Македонија, кој од 2019 год. станува национален. Активно е вклучена во наставата на Катедрата за Хумана генетика од нејзиното формирање до денес, за студенти по општа медицина и смеровите на високите школи при Медицинскиот факултет во Скопје. Од 2011 година учествува во наставта по предметот Хумана генетика и Применета молекуларна генетика за студенти по молекуларна биологија при ПМФ. Од 2015 година е едукатор за турнусот генетика за специјализанти по педијатрија, медицинска генетика и медицинска биохемија. Ментор е на повеќе специјализанти по специјалноста Медицинска генетика на Медицинскиот факултет во Скопје. Од 2021 год. се стекнува со право да биде ментор за докторски студии при Медицински факултет во Скопје Добитник е на државната награда ,,Гоце Делчев’’ за 2014 година, за книгата Медицинска генетика, како општествено признание за особено значајни остварувања од интерес за Република Македонија во областа на науката. Учесник е во повеќе домашни научни проекти.

Публикации

Автор и коавтор е на 36 трудови со оригинални резултати објавени во домашни и меѓународни списанија , а редовно учествува на научни и стручни домашни и меѓународни конференции со свои оригинални трудови. Во последните 3 години ги има објавено следните публикации: 1. M. Tankoska, V. Anastasovska, M. Krstevska-Konstantinova, M. Naydenov, M. Kocova. Therapeutic challenges in a patient with the simple virilizing (SV) form of congenital adrenal hyperplasia (CAH) due to the P30L/I172N genotype. JPEM 2019, 32(5):543-547. DOI:https://doi.org/10.1515/jpem-2018-0285. IF=1,086 2. M. Kocova, V. Anastasovska, I. Bitovska. The impact of CYP21A2 (P30L/I172N) genotype on female fertility in one family. Eur J Med Res 2019, 24:21. https://doi.org/10.1186/s40001-019-0379-4. IF=1,736 3. M. Kocova, V. Anastasovska, H. Falhammar. Clinical outcomes and characteristics of P30L mutations in congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Endocrine, 2020 May 5. https://doi.org/10.1007/s12020-020-02323-3. IF=3,296 4. N. Zdraveska, M. Kocova, A. Nicholas, V. Anastasovska, N. Schoenmakers. Genetics of gland-in-situ or hypoplastic congenital hypothyroidism, in Macedonia. May 2020. Frontiers in Endocrinology, DOI: 10.3389/fendo.2020.00413. IF=3,675 5. M. Kocova, V. Anastasovska, A. Petlichkovski, H. Falhammar. First insights into the genetics of 21-hydroxylase deficiency in the Roma population. February 2021. Clinical Endocrinology. 2021;00:1–6. DOI: 10.1111/cen.14447. IF=3,38 6. V. Anastasovska, M. Kocova, N. Zdraveska, M. Stojiljkovic, A. Skakic, K. Klaassen, S. Pavlovic. A novel 9 bp deletion (c.1271_1279delGTGCCCGCG) in exon 10 of CYP21A2 gene causing severe congenital adrenal hyperplasia. Endocrine 73, 196-202 (2021) https://doi.org/10.1007/s12020-021-02680-7. IF=3,235 7. S. Fustik, V. Anastasovska, D. Plaseska-Karanfilska, A. Stamatova, L. Spirevska, M. Pesevska, M. Terzikj, M. Vujovic. Two years of newborn screening for cystic fibrosis in North Macedonia: first experience. BJMG. 24 (1), 41-46, 2021. DOI: 10.2478/bjmg-2021-0015. IF=0.519