Име и презиме

Асс Д-р Весна Мицевска
E-mail:vesnamicevska@yahoo.co.uk

Образование

1978-1986 Основно образование, Скопје 1986-1991 Средно образование (биотехнолошка струка) Скопје 1991-1996 Универзитет Св.Кирил и Методиј , Медицински Факултет, Скопје 1996 вработена на Клиника за Детски Болести Скопје 1997 завршен државен испит, лиценца за работа (ЛКМ) 1998-2002 Специјализација по педијатрија, Мед.Факултет Скопје 2002 год. положен специјалистички испит по педијатрија 2013- Започнати докторски студии на Универзитет Св.Кирил и Методиј, Медицински факултет, отсек клиничка медицина 2018- 2021 субспецијализација по педијатриска пулмологија на Универзитетот Св.Кирил и Методиј, Медицински Факултет, Скопје 2021- положен субспецијалистички испит по педијатриска пулмологија

Работно искуство

2003 шестмесечен тренинг на ЕИНТ , Клиника за Детски Болести-Скопје 2003-2004 Педијатар во поликлиника на Клиниката за детски Болести 2004 педијатар на одделот пулмоалергологија,Клиника за Детски Болести 2021- субспецијалист педијатар на одделот пулмоалергологија,Клиника за Детски Болести 1998,2003 Член на организационен одбор на Конгрес на педијатрите на Македонија 2001-2003 Учесник млад истражувач на проект : “Проспективна компаративна студија за клиничка употреба на антибиотици во терапија на инфекции на респираторните патишта во детската возраст” 2007-2011 Помлад асистент на Катедрата по педијатрија при Медицнскиот Факултет Скопје 2011 асистент на Катедрата по педијатрија, Медицински Факултет Скопје 2011 член на Управен Одбор на ЗПМ (Здружение на педијатри на Македонија) 2015 Учесник во меѓународен проект: “Географска варијација во дијагноза преваленција и тежина на астма”

Дополнителни едукации

2010 год ESPGHAN школа, Охрид 2015 год Педијатриска школа Србије Златибор 2011-2013 Обука за ехографија на плевра и бели дробови Клиника за Пулмологија Скопје 2019 Mass Casualty Incident Training (Eltel, Israel, МЗ на Р.С.Македонија) Учество на повеќе конгреси, семинари, школи и конференции од областа на педијатријата во земјата и странство

Стручни вештини

Астма и алергии во детска возраст Респираторни инфекции во детска возраст (интерпретација на кожни алерголошки тестови, спирометрија, ехографија на плеура, изведување и интерпретација на тестови на FeNO)

Публикации

1. Мицевска В, Христова М, Николовски Љ, Саздовски А,Влашки Е,Сечкова Л, Зекир А, Милев И, Гуржанова Т . ТБЦ во детска возраст на одделот за пулмоалергологија на Детската Клиника во Скопје во периодот од 1993 до 1997 год. Втор Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 1998: 100 2. Христова М, Саздовски А, Сечкова Л, Зекир А, Милев И, Гуржанова Т, Мицевска В. Ретки конгенитални малформации на респираторниот тракт, Втор Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 1998: 37 – 38 3. Милев И, Христова М, Сечкова Л, Саздовски А, Гуржанова Т, Зекир А, Мицевска В, Алили Ш. Нуклеарна магнетна ангиографија в дијагностика на конгениталните малформации на белодробната циркулација – приказ на случај. Втор Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 1998: 151-152 4. Зекир А, Зекир О, Христова М, Мицевска В. Дисеминирана белодробна туберкулоза кај дете со церебрална дизритмија. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003: 41-42. 5. Николовски Љ., Даниловски Д., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В., Папазовска А.,Креирање на наш современ протокол за водење на болничка популација на деца со долна респираторна болест-резултати од завршен проект. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003: 9-14 6. Николовски Љ., Саздовски А., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В., Папазовска А., Даниловски Д. Прехоспитаслни состојби со влијание врз тераписката стратегија на долните респираторни инфекции во детството . Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003:51 7. Кировски И., Николовски Љ., Сечкова Л., Мицевска В., Папазовска АС., Даниловски Д. Мешани вирусни-бактериски долнореспираторни инфекции во детската возраст. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003:52 8. Папазовска А., Николовски Љ., Даниловски Д., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В. Бактериска флора кај болничка популација на деца со со долнореспираторни инфекции-наш клинички материјал. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003: 54 9. Кировски И., Николовски Љ., Сечкова Л., Мицевска В., Папазовска А., Даниловски Д. Амбулантска антибиоткса терапија кај хоспитализирасни пациенти со долнореспираторни инфекции. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003:59 10. Мицевска В., Папазовска А., Николовски Љ., Сечкова Л., Кировски И., Даниловски Д. Критериум за хоспитализација и парентерална примена на антибиотици кај деца со долнореспиратрони инфекции-наше искуство, наш клинички материјал. Трет Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2003: 59-60 11. Цвејоска Чолаковска В, Николовски Љ, Влашки Е, Саздовски А, Сечкова Л, Кировски И, Мицевска В. Секундарен ГЕРД кај оперирана езофагеална атрезија со трахеоезофагеална фистула. Четврт Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2007: 324. 12. Кировски И, Сечкова Л, Влашки Е, Мицевска В, Николовски Љ, Саздовски А. Lower respiratory tract infections due to atypical respiratory pathogens in hospitalized children. 10 -th Annual Congres of Turkish Thoracic Society, Abstract book 2007: 8(2):24. 13. Kirovski I, Micevska V, Vlaski E, Seckova L, Nikolovski Lj, Sazdovski A, Gjorgiev Lj. Clinical profile and risk factors in hospitalized children with lower respiratory tract infections. 17-th ERS Annual Congress, European Respiratory Journal 2007; 30 (51): 392. 14. Кировски И., Николовски Љ., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Јанчевска А. Асимптоматска бронхогена циста кај 6- годишно женско дете. Mak Spi Med 2006; 52(1-2):101-109 15. Кировски И., Николовски Љ., Саздовски А., Влашки Е., Сечкова Л., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Јанчевска А. Бронхијален карциноид кај 11 годишно машко дете. Mak Spi Med 2007; 53(1-2): 63-71 16. Georgiev L, Kirovski I, Micevska V. Management of childhood pneumonia in ambulatory patients in Macedonia. 18th ERS Annual Congress, Eur Respir J 2008; 32(52): 710s 17. Kirovski I, Micevska V, Nikolovski L, Seckova L. Clinical signs and symptoms as predictors of pneumonia in hospitalized children. 18th ERS Annual Congress, Eur Respir J 2008; 32(52): 709s 18. Kirovski I, Micevska V, Nikolovski L, Seckova L. Risk factors of hospital admission due to acute lower respiratory tract infections among children aged 1-5 years. 4th European Paediatric Congress Europediatrics, Abstracts 2009: 306 19. Kirovski I, Micevska V, Nikolovski L, Vlaski E. Chest x-ray in diagnosis of pneumonia in children less than five year of age. 6th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Book of abstracts 2009: 208 20. Kirovski I, Georgiev L, Micevska V, Nikolovski l, Seckova L. Clinical signs and symptoms in distinguishing acute lower from upper respiratory infections in children aged 1-7 years. 6th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Book of abstracts 2009: 211 21. Kirovski I, Georgiev L, Micevska V, Nikolovski L., Seckova L. Clinical signs and symptoms in distinguishing acute lower respiratory infections in childrenaged 1-7 years. 6-th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Book of abstracts 2010: 211 22. Kirovski I, Sazdovski A, Vlaski E, Nikolovski L., Micevska V, Seckova L.Recurrent wheezing due to late presenting congenital diaphragmatic hernia. The 8-th Asia pacific congress of allergy, asthma and clinical immunology, Abstract book 2010: 121 23. Kirovski I, Sazdovski A, Nikolovski L., Micevska V, Seckova L. Clinical profile and risk factors in hospitalized children with bronchiolitis. WAO international scientific conference , Abstracts 2010:160 24. Мицевска В., Влашки Е., Сечкова Л.Саздовски А., Мишкова С., Чолаковска В. Sy Loeffler-белодробна еозинофилија кај деца Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011: 52-53 25. Цвејоска-Чолаковска В., Влашки Е., Саздовски А., Сечкова Л., Кировски И., Мицевска В. Оценување на квалитетот на животот кај децата со астма. Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011: 301 26. Сечкова л., Влашки Е., Мицевска В., Мишкова С., Цвејоска Чолаковска В., Саздовски А., Кировски И. Интоксикации во детска возраст. Петти Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2011:339-340 27. Cvejovska-Colakovska V, Vlaski E, Sazdovski A, Seckova L, Kirovski I, Micevska V.Quality of life in children with asthma as a marker of disease severity and treatmentevaluation in school children. Петти Конгрес на Македонското респираторно здружение со меѓународно учество. Книга на абстракти 2012:80-81 28. Мицевска В, Влашки Е, Сечкова Л, Саздовски А. Кировски И. Чолаковска В, Мишкова С, Симеонов Р, Абдиу Б. Хијатална хернија-приказ на случај. Шести Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2015 29. Мицевска В, Влашки Е, Сечкова Л, Саздовски А. Кировски И. Чолаковска В, Мишкова С, Пневмонии – ревијален приказ. Шести Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество, Зборник на абстракти 2015 30.Цвејоска-Чолаковска В, Влашки Е, Саздовски А, Кировски И, Сечкова Л, Мицевска В. Четири годишно момче со лобектомија по некротизирачка пневмонија – приказ на сличај. VI конгрес на педијатри на Македонија со меѓународно учество. Зборник на абстракти, 2015. 31.Kirovski I, Sazdovski A, Micevska V, Georgiev Lj, Cvejovska-Colakovska V, Miskova S, Seckova L. Femoral osteomielitis associated with intravenous drug use in 276 childhood. 6. Конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови, 2015: 84. 32.Miskova S, Kirovski I, Micevska V, Seckova L, Sazdovski A. How to improve metered dose inhaler technique outcomes for pediatric patients. 6. Конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови 2015: 111. 33. Мицевска В, Јовковска-Ќаева Б. Значењето на издишаниот азотен моноксид како маркер за инфламација во водење на деца со астма. Македонско медицинско електронско списание, волумен 2015 34. Ristevska T, Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Kimovska-Hristova M, Micevska V, Lawson J. Density of truck traffic on residential streets and the impact on asthma and asthma-like symptoms in childhood. European Respiratory Journal 2016 48, ERS Congress 2016. 35. Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Ristevska T, Kimovska-Hristova M, Sechkova L, Micevska V, Lawson J. Temporal trends in asthma and asthma-like symptoms prevalence in Skopje, the Republic of Macedonia. European Respiratory Journal 2016 48, ERS Congress 2016. 36. Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Kimovska-Hristova M, Ristevska T, Micevska V, Lawson J. Body mass index and risk of asthma and asthma-like symptoms in childhood. Abstarcts, EAACI Congress 2017: 647 37. Ristevska T, Vlashki E, Kimovska- ristova M, Cvejoska Colakovska V, Micevska V, Sechkova L. Hygiene hypothesis in childhood asthma. Abstarcts, EAACI Congress 2017: 424 38. Kimovska-Hristova M, Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Micevska V, Ristevska T, Lawson J. Prenatal and perinatal risk factors for childhood asthma and asthma-like symptoms. Abstarcts, EAACI Congress 2017:557 39. Cvejoska Colakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Micevska V, Sazdovski A, Lawson J. Environmental tobacco smoke exposure and childhood asthma – Is it a trigger or risk factor or both? Abstarcts, EAACI Congress 2017:578 40. Cvejoska Colakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Seckova L, Micevska V. Antibiotic use in relation to asthma in schoolchildren. Abstarcts, EAACI Congress 2018: 685 41. Cvejoska Colakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Seckova L, Micevska V, Lawson J. Associations between indicators of socioeconomic status and childhood asthma. European Respiratory Journal 2018 52, ERS Congress 2018. 42. Cvejoska Colakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Seckova L, Micevska V, Lawson J. The effect of breastfeeding on the risk of asthma at school age. Abstarcts, EAACI Congress 2019: 788 43. Micevska V, Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Seckova L, Kimovska M, Sazdovski A. Dampness at home and asthma in schoolchildren. European Respiratory Journal 2018 52, ERS Congress 2019 44. Мицевска В, Јаќовска Марети Т, Кировски И, Јорданова О. Корелација на серумското ниво на витамин Д со вкупниот серумски ИгЕ кај деца со астма. Архиви на јавно здравје, вол.12 бр.2 2020: 37-45 45. Kirovski I, Micevska V, Sofijanova A, Bojadzieva S, Naunova Timovska S, Jordanova O. Osteomyelitis of femur im a drug addicted child. JMS, vol.4 No1 2021:46-49 46. Abdiu B, Micevska V, Stamatova A. Bilateral pneumothorax in a 14 month old patient with severe bronchoobstruction, Abstarct book, Takim professional mjekesor XXVI 2021: 6