Име и презиме

Ас. м-р Д-р Марија Нешкова Шуменкоска

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации