Име и презиме

Доц. Д-р Николина Здравеска
E-mail:nikolina_389@yahoo.com

Образование

• 2019 – 2021 Супспецијализација по Неонатологија – Медицински факултет Скопје • 2018Одбранета докторска дисертација – доктор на медицински науки „Конгенитален хипотироидизам откриен на неонатален скрининг до дефинитивна дијагноза и проценка од потребата за трајна терапија“ • 2007 – 2012Специјализација по Педијатрија • 2007 Државен испит при Лекарска Комора на Македонија • 2000-2006 Медицински Факултет – Универзитет Св„Кирил и Методиј“Скопје

Работно искуство

2007 – ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести Специјалист педијатар- супспецијалист Неонатолог Oддел за Неонатологија и специјализирана неонатална интензивна нега 2021 – Доцент на Медицински факултет, Катедра за Педијатрија 2019 – 2021 Научен соработник – Катедра за Педијатрија, Медицински факултет 2013 – 2019 Асистент – Катедра за Педијатрија, Медицински факултет Скопје

Дополнителни едукации

• Активно учество на голем број конгреси, симпозиуми, работилници од областа на педијатрија и неонатологија во земјава и странство (Австрија, Германија, Италија, ВеликаБританија, Хрватска, Грција) • Сертифициран neonatal life support provider од Европското здружение за ресусцитација (European Resuscitation council) • Стручен престој во Универзитетска Клиника во Хајделберг Германија – едукација за неонатален скрининг и вродени метаболни болести • Шест-месечен online тренинг курс за методологија на истражување организиран од Женевската фондација за медицинска едукација и истражување во соработка со СЗО • Salzburg CHOP семинар во организација на американско-австриската фондација во Салцбург – едукација во области на мајчино-фетално здравје и ургентна педијатрија

Стручни вештини

 Терциерна здравствена заштита на новородени од територијата на целата држава кои се тешко болни, предвремено родени или имаат потреба од специфични дијагностички постапки  Сменска работа и дежурства – згрижување и здравствени услуги на деца со ургентни состојби од различни педијатриски области  Изведување на теоретска и практична настава по предметите Педијатрија, Клиничко испитување и Ургентна медицина за студентите по медицина и по предметот педијатрија на студентите по стоматологија  Ментор на специјализанти по педијатрија и едукатор во тек на специјализантскиот турнус по неонатологија  Изведување на теоретската настава за специјализанти во склоп на семинарите по неонатологија

Публикации

Коавтор на две монографии и два учебници. Монографија • Јоден и тироиден статус на населението во Република Македонија, Медицински факултет Скопје 2018 • Neonatal Hyperbilirubinemia in Newborns of the Republic of North Macedonia- Update on Critical Issues on Infant and Neonatal Care, Edited by Mauricio Barria, IntechOpen, 2020 Учебник и учебно помагало • Скрининзи и вакцинации во неонатологија– Медицински факултет Скопје 2021 • Одбрани поглавја од педијатрија – за студенти по дентална медицина – Медицински факултет Скопје 2020  Научни трудови Вкупно 103 научни-публикации, од кои 15 во списанија со импакт фактор, 7 во списанија со меѓународен уредувачки одбор и 81 во зборници на меѓународни конгреси и конференции научнисписанијасоимпакт-фактор • Zdraveska N, Kocova M, Nicholas A, Anastasovska V, Schoenmakers N. Genetics of Gland in situ or hypoplastic congenital hypothyropidism in Macedonia.Front Endocrinol. 2020;11:413. doi: 10.3389/fendo.2020.00413 (IF-3.664) • Zdraveska N, Kocova M. Thyroid function and dysfunction in preterm infants- challenges in evaluation, diagnosis and therapy. Clin. Endocrinol (Oxf).2021 Oct; 95(4):556-570 (IF-3.478) • Anastasovska V, Kocova M, Zdraveska N, Stojiljkovic M, Skakic A, Pavlovic S. A novel 9 bp deletion (c.1271_1279delGTGCCCGCG) in exon 10 of CYP21A2 gene causing severe congenital adrenal hyperplasia.Endocrine. February 2021 (IF-3.235) • Zdraveska N. Improved Feeding Tolerance and Growth Linked to Gut Microbial Diversity in Very-Low-Birth-Weight Infants Fed with Mother’s Own Milk vs. Donor Milk.ActaPaediatr. 2020Feb; 109(2):424-425. DOI:10.1111/apa.15024 (IF-2.439) • Zdraveska N. Multiple vital signs analysis algorithm detects systemic inflammatory response in premature infants with late onset sepsis and necrotizing enterocolitis. ActaPaediatr. 2019 Aug;108(8):1548 (IF-2.439) • Scarpato E, Kolacek S, Jojkic-Pavkov D, Konjik V, Živković N, Roman E, Kostovski A, Zdraveska N, Altamimi E, Papadopoulou A, Karagiozoglou-Lampoudi T, Shamir R, Bar Lev MR, Koleilat A, Mneimneh S, Bruzzese D, Leis R, Staiano A; MEAP Group. Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders in Children and Adolescents in the Mediterranean Region of Europe.ClinGastroenterolHepatol. 2018 Jun;16(6):870-876 (IF-8.549) • Zdraveska N,Zdravkovska M,Anastasovska V, Sukarova-Angelovska E, Kocova M. Diagnostic re-evaluation of congenital hypothyroidism in Macedonia: predictors for transient or permanent hypothyroidism. Endocr Connect 2018;7(2):278-285 (IF-3.014) • Zdraveska N,Anastasovska V, Kocova M. Frequency of thyroid status monitoring in the first year of life and predictors for more frequent monitoring in infants with congenital hypothyroidism.J PediatrEndocrinolMetab.2016 Jul; 29(7): 795-800 (IF-1.278) • Kostovski A, Zdraveska N, Tesarova M, Zeman J. First Macedonian child with tyrosinemia type 1 successfully treated with nitisinone and report of a novel mutation in the FAH gene. SrpArhCelokLek. 2017;145(9-10):530-533 (IF-0.300) • Kocova M, Zdraveska N,Kacarska R, Kochova E. Diagnostic approach in children with unusual symptoms of acquired hypothyroidism. When to look for pituitary hyperplasia. J PediatrEndocrinolMetab. 2016 Mar 1; 29(3):297-303 (IF-1.278) • Kostovski A, Zdraveska N. Indications for gastrointestinal endoscopy in children. ZdravVestn2013; 82:114-26 (IF-0.13) • Kocova М, ZdraveskaN, Sukarova-Angelovska E. Unique concurrent appearance of two rare conditions in a young girl: central precocious puberty due to hypothalamic hamartoma and uncommon type of diabetes. J PediatrEndocrinolMetab. 2011;24 (9-10):815-8. (IF-1.278) • Kostovski A, Zdraveska N. Coagulopathy as initial manifestation of concomitant celiac disease and cystic fibrosos: a case report. J Med Case Rep.2011; 5:116 (IF-0.255) • Bojadzieva Ѕ, Kostovski А, ZdraveskaN, Grivceva-Stardelova К. Correlation between extraintestinal manifestation of inflammatory bowel disease and phenotypical characteristics of the disease in childhood. Bosn J Basic Med Sci. 2011; 11:37-39 (IF-2.05) • Zdraveska N, Kostovski A. Epilepsy presenting only with severe abdominal pain. J PediatrNeurosci. 2010;5:169-70 (IF-0.56) o In-extensoтрудови во списанија со меѓународен уредувачки одбор • Kocova M, Zdraveska N,Zdravkovska M, Anastasovska V, Pop Gjorceva D.Submental thyroid ectopy might cause subclinical hypothyroidism in early childhood.SAGE Open Med Case Rep. 2016 Dec 9;4:2050313X16683623 • Manevska N, Stojanoski S, Majstorov V, Pop-Gjorcheva D, Zdraveska N, KuzmanovskaD.Vesicoureteral Reflux Detected with (99m)Tc-DTPA Renal Scintigraphy during Evaluation of Renal Function.Open Access Maced J Med Sci. 2016 Mar 15; 4(1):135-8. • Kostovski A, Zdraveska N. Prevention through gluten free diet: evidence based or popular trend. Medicinskizapisi, 2016, vol 65, suppl 1. 59-65 • PapazovskaCherepnalkovski A, Krzelj V, Zafirovska-Ivanovska B, Gruev T, Markic J, Aluloska N, Zdraveska N, Piperkova K. Evaluation of neonatal hemolytic jaundice: Clinical and laboratory parameters. Open Access Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):694-8 • Papazovska Cherepnalkovski A, Piperkova K, Palcevska Kocevska S, Aluloska N, Zdraveska N,Gruev T, Krzelj V. Evaluation and management of neonatal indirect hyperbilirubinemia at the University Pediatric Clinic in Skopje, Republic of Macedonia. Medicus.2015, Vol. 20 (2): 221 – 229 • Zdraveska N, Kocova M. Hashimoto Thyroiditis in Childhood – Review of the Epidemiology, Genetic Susceptibility and Clinical Aspects of the Disease. Maced J Med Sci. 2012. Oct 15; 5(3):336-345 • Kostovski A, Zdraveska N, Fustik S, Bojadzieva S. Massive hepatomegaly with jaundice as a main presenting feature of cystic fibrosis. Journal of Pediatric Sciences. 2012;4(3):e141 Абстракти на интернационални конференции • Zdraveska N.Prolonged jaundice – when to worry? 8th Congress of The Association of Preventive Pediatrics of Serbia with international participation, 13-15 May 2021 • Zdraveska N, Anastasovska V, Kocova M. Monoallelic TSHR mutations in cases with congenital hypothyroidism – report of two novel mutations. 54rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2021, August28-31, 2021 • Anastasovska V,Sukarova- Angelovska E, Nestorovska D, Zdraveska N, Ilieva G, Pesevska M, Stojanova I. Detection of 3p25 microdeletion syndrome in Macedonian patient with significant psychomotor retardation. 54rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2021, August28-31, 2021 • Anastasovska V, Kocova M, Sukarova- Angelovska E, Pesevska M, Zdraveska N. Seven years experience with selective newborn screening for inborn errors in metabolism in North Macedonia. 12th ISNS European Regional Meeting 2021 • Zdraveska N. Genetic ascertainment in neonates with congenital hypothyroidism. 10th International Congress of UENPS, 18-21 November 2020 • Zdraveska N, Najdanovska-Aluloska N, Jovanovska J, Murtezani A. Intracranial haemorrhage in term newborns – clinical and neuroimiging characteristics. 10th International Congress of UENPS, 18-21 November 2020 • Zdraveska N. Genetic aspects of congenital hypothyroidism. Guest Speaker. 20th Congress of Macedonian Medical Association in Collaboration with Medical Faculty Skopje, 10-20th November 2020 • Doksimovski F, Zdraveska N, Jovanovska J, Najdanovska-Aluloska N. Infected subgaleal haematoma in a 3-day old newborn. 20th Congress of Macedonian Medical Association in Collaboration with Medical Faculty Skopje 10-20th November 2020 • Cipanovska M. Zdraveska N. Neonatalen lupus sindrom – redoktranzitorenavtoimunitetpredizvikanodmaternalniavtoantitela. 20th Congress of Macedonian Medical Association in Collaboration with Medical Faculty Skopje 10-20th November • 2020 • Zdraveska N. Significance of genetic testing in neonates with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening. Plenary lecture. 7th Congress of The Association of Preventive Pediatrics of Serbia with international participation, 25-27 September 2020 • Zdraveska N, Anastasovska V, Schoenmakers N. Nicholas A, Kocova M, Thyroid peroxidase (TPO) mutations in Macedonian patients with congenital hypothyroidism. 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2020, June 6-9, 2020 • Anastasovska V, Sukarova-Angelovska E, Nestoroska D, Zdraveska N,Ilieva G, Pesevska M. Detection of the pathogenic CNVs in the Macedonian patient with profound developmental delay. 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2020, June 6-9, 2020 • Zdraveska N. Neonatal bacterial infections – an old problem and new insights. Plenary lecture. 7th Pediatric Congress of Macedonia with international participation 25-28 June, Strumica, Macedonia • Zdraveska N, Anastasovska V, Kocova M.Congenital hypothyroidism detected by neonatal screening to the final diagnosis and assessment of the need of permanent therapy. Plenary lecture.49th Pediatric Days of Serbia with international participation 2019, Nis, Serbia • Zdraveska N, Anastasovska V, Kocova M.Transient congenital hypothyroidism in preterm and full-term infants. 10th International conference on Clinical Neonatology. 9-11 June 2019 Venice, Italy • Zdraveska N, Anastasovska V, Kocova M. Rare genotype in a Macedonian family with a classical salt-wasting form of 21-hydroxylase deficiency. European Society of Human Genetics Annual Conference, 15-18 June 2019, Gothenburg, Sweden • Anastasovska V, Kocova M, Sukarova-Angelovska E, Zdraveska N, Ilieva G. Detected genotypes in Macedonian patients with simple virilizing form of congenital adrenal hyperplasia. 13th Balkan Gongress of Human Genetics, 17-20 April 2019, Edrine, Turkey • Zdraveska N, Kocova M, Nicholas A, Anastasovska V, Shoenmakers N. Targeted sequencing of dyshormonogenesis associated genes in Macedonian cases with congenital hypothyroidism and gland in situ, reveals low mutation frequency. Endocrine abstracts. 2018; 59:P201 • Anastasovska V, Pesevska M, Taseva E, Sukarova-Angelovska E, Zdraveska N, Gurzanova-Durnev L, Kocova M. Incidence of congenital hypothyroidism in different regions of Macedonia – sixteen years newborn thyroid screening. Balkan Journal of Clinical Laboratory. 2018; 24(1):48 • Pesevska M, Anastasovska V, Taseva E, Zdraveska N, Gurzanova-Durnev L, Kocova M. Variations in incidence of congenital hypothyroidism in association with changes of the cut-off value. Balkan Journal of Clinical Laboratory. 2018; 24(1):49 • Zdraveska N, Schoenmakers N, Anastasovska V, Kocova M. Molecular characterisation of congenital hypothyroidism with “gland in situ“ in Macedonia. European Human Genetic Conference 2018. 16-19th June 2018, Milan, Italy • Kostovski A, Zdraveska N. Coexistance of CFTR and SPINK1 mutations in a patient with chronic pancreatitis. 51 Annual ESPGHAN Meeting, 9-12 May 2018, Geneva, Switzerland • Aluloska N, Zdraveska N,Papazovska A, Jovanovska J. Propranolol treatment of infantile haemangiomas. XXVI European Congress of Perinatal Medicine. St Petersburg Russia. 5-8 September 2018 • Zdraveska N, Kocova M, Anastasovska V, Aluloska N, Kostovski A. Thyroid status monitoring in the first year of life in infants with increased TSH value on newborn screening. 13th World Congress of Perinatal Medicine. 26-29th October 2017. Belgrade, Serbia • Aluloska N, Palchevska S, Zdraveska N, Tasic V. Clinical course and outcome in patients with early diagnosed CAKUT. 13th World Congress of Perinatal Medicine. 26-29th October 2017. Belgrade, Serbia • Kostovski A, Zdraveska N. Cholestasis – a very rare manifestation of Gaucher disease type 2. Book of abstracts 50th ESPGHAN Annual Meeting 10-13 May 2017, Prague, Czech Republic • Aluloska N, Zdraveska N, Palcevska S, Papazovska A, Sofijanova A, Jovanovska J, Arsova A. The use of propranolol in infantile hemangiomas: Report of five cases. Balkan J Med Genet. 2017 Suppl 1, pp 48 • Aluloska N, Zdraveska N, Sofijanova A, Antevska Z, Kocheva S, Conevska B, Sukarova E, Jovanovska J, Milenkova L. A case of von Willebrand disease presenting in a neonate. Balkan J Med Genet. 2017 Suppl 1, pp 49 • Zdraveska N, Anastasovska V, Kocova M. Thyroid monitoring during first year of life in infants with congenital hypothyroidism detected by newborn screening. Book of abstracts 2nd Joint European Neonatal Societies Congress, 31 october-4 november 2017, Venice, Italy • Zdraveska N, Papazovska A, Aluloska N, Kostovski A. Neonatal listeriosis a very rare but serious infection- prevention in pregnancy and empirical antibiotic outcome for an optimal outcome. Book of abstracts .1st International Congress of preventive paediatrics, 23-26th October 2016, Budva, Montenegro • Zdraveska N, Kostovski A.A rare presentation of Gaucher type 2 disease in a neonate. J Inherit metabdis. 2016; 39 Suppl 1 • Kostovski A, Zdraveska N. Lysosomal storage diseases in Macedonian children– report of three cases referred for hepatosplenomegaly. J Inherit metabdis. 2016; 39 Suppl 1 • Aluloska N, Palchevska S, Papazovska A, Zdraveska N, Tasic V, Ginovska E. Neonatal hyperlipidemia. 3rd Conference of Nutrition and Growth, 17-19 March 2016; Vienna, Austria • Zdraveska N, Papazovska-Cherepnalkovski A, Aluloska N, Jovanovska J, Piperkova K. Systemic mastocytosis in newborn. Book of abstracts – 5th Rare disease in South Eastern Europe Meeting, 12th November 2016, Skopje, Macedonia • Milenkova L, Papazovska A, Aluloska N, Zdraveska N. Familial occurrence of mylticystic dysplastic kidney. Book of abstracts –5th Rare disease in South Eastern Europe Meeting, 12th November 2016, Skopje, Macedonia • Kostovski A, Zdraveska N. Weak acid reflux a trigger for recurrent respiratory diseases in children. J PediatrGastroenterol Nutrition. 2015.Oct;61(4):527 • Zdraveska N,Aluloska N, Palchevska S, Papazovska A. Brain abscess – a rare complication of neonatal meningitis. Book of abstracts, 6th Congress of Pediatrics of Macedonia with international participation; pp251. October 2015, Struga, Macedonia • Zdraveska N, Papazovska-Cherepnalkovski A, Aluloska N, Palcevska S. Lysteria monocytogenes – well known but rare pathogen in neonates. Book of abstracts, 6th Congress of Pediatrics of Macedonia with international participation; pp252. October 2015, Struga, Macedonia • Aluloska N, Palchevska S, Papazovska A, Zdraveska N,Piperkova K, Tasic V, EzguF. Neonatal hyperlipedemia. Book of abstracts – 6th Congress of Paediatrics of Macedonia with international participation.pp8 October 2015, Struga, Macedonia • Aluloska N, Palchevska S, Papazovska A, Zdraveska N,Tasic V, Peter M. Sy Zellweger – an unusual presentation. Book of abstracts – 6th Congress of Paediatrics of Macedonia with international participation.pp9October 2015, Struga, Macedonia • Papazovska-Cherepnalkovski A, Krzelj V, Glamocanin S, Piperkova K, Zemunik K, Kocheva S, Coneska-Jovanova N, Aluloska N, Zdraveska N. Molecular analysis of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in families from the Republic of Macedonia and correlation with phenotype. Book of abstracts, 6th Congress of Paediatrics of Macedonia with international participation; pp170. October 2015, Struga, Macedonia • Kostovski A, Zdraveska N. Hepatic glycogen storage diseases in Macedonian patients: A single centre experience. J Inherit metab dis. 2015; 38 Suppl 1: S356-7. • Zdraveska N, Piperkova K, Palcevska-Kocevska S, Papazovska-Cherepnalkovski A, Aluloska N. Collodion baby – a rare form of congenital ichthyosis: presentation of a case with good outcome. J PediatrNeonat Individual Med.2015;4(1):S55 • Piperkova K, Zdraveska N,PapazovskaCherepnalkovski A. Systemic mastocytosis – report of a rare condition in newborn. J PediatrNeonat Individual Med.2015;4(1):S28 • PapazovskaCherepnalkovski A, Piperkova K, PalcevskaKocevska S, NajdanovskaAluloska N, Zdraveska N, Gruev T, Krzelj V. Hematological profile of neonatal hemolytic jaundice. J PediatrNeonat Individual Med. 2015;4(1):S64 • Zdraveska N. Kostovski A. Cholestatic jaundice in infancy: Etiology and management. J PediatrNeonat Individual Med. 2015;4(1):S94 • Kostovski A, Zdraveska N, Tesarova M, Zeman J. Compound heterozygous mutations c.IA>G/ c.784T>A in a patient with tyrosinemia type 1 from Macedonia. J Inherit metab dis. 2014; 37 Suppl 1: S77 • Kostovski A, Zdraveska N. Wison’s disease – Challenges in diagnosis and treatment. Book of abstracts. 3rd Rare disease in SEE meeting, 15 November 2014, Skopje, Macedonia • Papazovska-Cherepnalkovski A, Piperkova K, Palcevska-Kocevska S, Aluloska N, Zdravevska N, Gruev T, Krzelj V. Evaluation and Treatment of Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia. Medical Professional Meeting organized by the Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia, November 25-26, 2014, Struga, Republic of Macedonia. Book of Abstracts p.42 • Kostovski A, Zdraveska N. Etiology, clinical spectrum, treatment and outcome of metabolic liver diseases in Macedonia. J Inherit metab dis. 2013; 36 Suppl 2: S335 • Kostovski A, Zdraveska N. Combined multichannel intraluminar impedance pH monitoring in diagnosing GER in children with refractory respiratory symptoms. EurRespir J. 2013; 42. Suppl 57:1216 • PapazovskaCherepnalkovski A, Piperkova K, PalcevskaKocevska S, NajdanovskaAluloska N, Zdraveska N, Gruev T. Evaluation and treatment of neonatal indirect hyperbilirubinemia. Neurol Croat. 2013; 62. Supl2 S:159 • Kostovski A, Zdraveska N. Visceral Leishmaniasis in children hospitalized for hepatosplenomegaly.Book of abstracts,31-th Annual Meeting of ESPID, 28thMay -1st June 2013, Milan, Italy • Kocova M, Sukarova-Angelovska E, Zdraveska N. Autoimmune thyroiditis in population with low incidence of type 1 diabetes. Pediatric Diabetes.2012; 13 suppl 17:S63 • Kostovski A, Zdraveska N, Konstantinopoulou. Patients with tyrosinemia type 1 and first experience with nitisinone treatment in Macedonia. J Inherit metab dis. 2012; 35 Suppl 1: S26. • Kostovski А, ZdraveskaN, Papazovska-Cerepnalkovski A. Alagille Syndrome with Different Severity of Liver Disease. 4th World Congress of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, 14th -18th November 2012, Taipei, Taiwan • Kostovski A, Zdraveska N, Konstantopoulou A. First experience with nitisinone treatment for tyrosinemia type 1 in aninfant from Macedonia. 4th World Congress of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, 14th -18th November 2012, Taipei, Taiwan • Kostovski A,Zdraveska N, Ristoska-Bojkovska N, Cvejovska V, Bojadzieva S, Nikolovska-Angelkova N, Jancevska A. Clinical characteristics of hospitalized children with 2009 H1N1 influenza virus infection in a single tertiary pediatric centre. Book of abstracts, 30-th Annual Meeting of ESPID, 8th-12th May 2012, Thessaloniki, Greece • Kostovski A,Zdraveska N, Ferrenci P, Perisic V, Petrusevska G, Bojadzieva S. Wilson disease misdiagnosed as autoimmune hepatitis. Med Razgl 2011; 50:S5. • Zdraveska N, Kostovski A. Successful treatment of fistulising Crohn’s disease with infliximab. Book of abstracts. 44thPediatric days of Serbia with international participation 28-30 September 2012, Nis, Serbia. • Kostovski A, Zdraveska N, Bojadzieva S. Treatment possibilities for rare metabolic liver diseases in Macedonia. Book of abstracts. 44thPediatric days of Serbia with international participation, 28-30 September 2012, Nis, Serbia. • Kostovski A, Zdraveska N. Indications for liver transplantation in Macedonian children. Book of abstracts. 44thPediatric days of Serbia with international participation, 28-30 September 2012, Nis, Serbia. • Bojadzieva Ѕ, Kostovski А, ZdraveskaN, Grivceva-Stardelova К. Malnutrition in children with inflammatory bowel disease –frequency and nutritional assessment. Clinical Nutrition Supplements 2011, 6(S1):198. • Zdraveska N, Kostovski A, Haas D, Kuehr J, EschrichK, Santer R, Bojadzieva S. Novel Splice Site Mutation in the PHKB Gene in a Patient from Macedonia with Glycogenosis type IX-b. J Inherit metab dis. 2011; 34 Suppl 1:S13 • Kostovski A, Zdraveska N,Bojadzieva S, Demerdzieva A. Congenital choledochal cyst associated with extrahepatic biliary atresia – antenatal diagnosis for prompt management and favorable outcome. J Inherit metab dis. 2011; 34 Suppl 1: S13 • Bojadzieva S, Kostovski A, Zdraveska N. Intestinal infestation with Giardia lamblia in childhood – epidemiological data and clinical manifestations. 5-th Europediatrics, 23-26 June 2011, Vienna, Austria • Zdraveska N,Kostovski A, Perisic V, Ferrenci P. Wilson disease a challenge for diagnosis. 1st Macedonian Congress of pathology with international participation 12-16 October 2011, Ohrid, Macedonia • Kostovski A, Zdraveska N, Bojadzieva S, Petrusevska G, Haas D, Santer R. Liver biopsy – an important procedure for diagnosing glycogen storage disease – case report of GSD type IX-b and a novel mutation report. 1st Macedonian Congress of pathology with international participation 12-16 October 2011, Ohrid, Macedonia • Kostovski A, Petrusevska G, Zdraveska N, Bogdanovska-Todorovska M, Glamocanin S. Peripheral T-cell lymphoma in a child with neurofibromatosis type 1. 1st Macedonian Congress of pathology with international participation 12-16 October 2011, Ohrid, Macedonia • Bojadzieva S, Kostovski A, Grujovska S, Todorovski G, Zdraveska N, Coneska B. Anaemia in children with inflammatory bowel diseases. Proceedings and abstracts. 5th Congress of Pediatric Association of Macedonia with international participation, 09-09 October 2011, Ohrid, Macedonia • Kostovski A, Petrusevska G, Zdraveska N. Rectal suction biopsy for diagnosis of Hirschprung’s disease. Proceedings and abstracts. 5th Congress of Pediatric Association of Macedonia with international participation, 09-09 October 2011, Ohrid, Macedonia • Kostovski A, Grujovska S, Todorovski G, Bojadzieva S, Zdraveska N. Evaluation of cholestatic jaundice in newborn. Proceedings and abstracts. 5th Congress of Pediatric Association of Macedonia with international participation, 09-09 October 2011, Ohrid, Macedonia • Zdraveska N, Slaveska N, Pop-Jordanova N, Kostovski A, Fustic S, Jakovska T, Demerdzieva A. Congenital neonatal hyperplasia- an endocrine disorder with neonatal onset. Early Hum Dev. 2010 Nov; 86 Suppl 1: S113 • Papazovska-Cherepnalkovski A, Piperkova K, Pota Lj, Palcevska-Kocevska S, Najdanovska- Aluloska N, Zdraveska N. Evaluation of neonatal hyperbilirubinemia at the University Pediatric Clinic in Skopje, Republic of Macedonia over the period of two years.Early Hum Dev. 2010 Nov; 86 Suppl 1: S138 • Кацарска Р, Ѓуркова Б, Кузевска-Манева К, Крстевска С, Јовановска В, Здравеска Н. Примена на ибупрофен кај деца болни од постстрептококен реактивен артритис. Зборник на абстракти. Прв македонски ревматолошки конгрес со меѓународно учество, 30.09-2.10.2009, Охрид, Македонија • SabolicAvramovska V, Kuturec M, Duma F, Lekovska O, Angelkova N, Ristevski M,Asenova A, Damjanovski G, Trajkovski Z, Zdraveska N, Jovanovska A. Tuberous sclerosis. 4-th Congress of Neurologists of Macedonia with international participation, 03-07 September 2008. • Јовановска А, Здравеска Н, Пиперкова К, Палчевска Ц. Хередитрана ихтиоза – приказ на случај. Зборник на абстракти – Први национални неонатолошки денови на Р.Македонија со меѓународно учество, 17-20 септември 2008, Охрид, Македонија • Zdraveska Nikolina, RistevskaNevena. Intracranial hemorrhage at newborn – comparison of two cases with different evolution. 28th International Medical Students’ Scientific Congress, 19-22 May 2005, Ohrid, Macedonia • Zdraveska Nikolina, RistevskaNevena. Determination of I131 uptake in thyroid gland after introduction of the law iodinisation of salt with KIO4 in Macedonia. 27th International Medical Students’ Scientific Congress, 20-22 May 2004, Ohrid, Macedonia • Zdraveska N, Ristevska N. Lipid peroxidation level in hemodialysis patients related to different therapies. 26th International Medical Students’ Scientific Congress, 23-26 May 2003, Ohrid, Macedonia