Име и презиме

Доц. Д-р сци Илија Кировски

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации