Име и презиме

Вон. проф. д-р сци Илија Кировски

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации