Име и презиме

науч.сор.др.Данило Нонкуловски
E-mail:danilo.nonkulovski@medf.ukim.edu.mk

Образование

Наученсоработник д-р ДанилоНонкуловски е роден 1984 година, воБитола. Основно и среднообразованиезавршилвоРесен, соодличенуспех. НаМедицинскиотфакултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ воСкопје, сезапишалво 2003 година, а дипломиралво 2009 годинасосреднаоценка 9,44. СпецијализацијатанаМедицинскиотфакултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ воСкопје, попредметотПедијатријајазавршилво 2018 година. Докторскистудиизапишалво 2016 годинанаМедицинскиотфакултетвоСкопје. Дисертацијатанатема „Значењетонавредноститенапрокалцитонинворанадијагноза, терапија и прогнозанасепсакајпедијатрискипациенти” jaодбранилна 19.7.2021 година, соштосестекналсонаучниотстепендокторнамедицинскинаукиодобластанапедијатријата. На 17.02.2022 одстрананаНаставно-НаучниотсоветнаМедицинскиотфакултет-Скопје е избранзаНаученсоработник. Науч.сор.др.Данило Нонкуловскиактивносеслужисоанглискиотјазик;

Работно искуство

Во 2011 годинасевработилна ЈЗУ Универзитетскаклиниказадетскиболести. ПозавршенатаспецијализацијаработелнаОдделотзанеонатална и педијатрискаинтензивнанега и терапија, а одмарт 2020 годинапрераспределен е наОдделотзаневрологијапри ЈЗУ Универзитетскаклиниказадетскиболести, Скопје.

Дополнителни едукации

1.Работилница: Цистичнафиброза, 2011 2.Работилница: Изопринозин – имуномодулаторна и антивируснатерапија, Тетово 2015 3.Работилница: „Имуномодулаторивопревенција и терапијанавирусниинфекции“, Куманово, 2016 4.Работилница: „Bio Gaia” – новагенерацијапробиотици, Скопје, 2016 5.Работилница: „Трендовивоимуномодулацијата”, Скопје, 2017 6.Workshop: New guidelines in pediatric and neonatal cardiopulmonary resuscitation. V annual congress of association of preventive pediatrics of Serbia, Nis, 2018 7.Salzburg Philadelphia CHOP seminar: Pediatric gastroenteology, 2019 8.Master course exam on nutrition, EAP, Porto, 2019 9.Nutricia expert summit, Sibenik, Croatia, 2019 10.Работилница „Никсарвотретманнаалергискириноконјувитис” , 2021 11.ПрвабалканскашколанаЗдружениетонапедијатринаРепубликаМакедонија, 2016 12.Continuing medical education, 16th international congress on neuromuscular diseases (ICNMD), Vanocouver, Canada 2021 13.Continuing medical education, 16th international congress on neuromuscular diseases (ICNMDigital), Vanocouver, Canada 2020 14.Salzburg Philadelphia CHOP seminar: Pediatric neurology, 2022 СтручнипрестоиимаобавеновомедицинскицентривоХрватска, Турција и воХоландија. Стручноусовршувањевостранствоодобластанапедијатрискатакардиологијаостварилсостудискипрестојвотекна 3 месециво 2013/2014 годинавоДетскатаболница “Bambino Gesu” воРим, Ватикан, Италија. Вопериодот 2013 – 2016 година, активноучествувал, какочленнаработнатагрупаформиранаодМинистерствотозаздравствона РС Македонија, воработатанатимотзапостоперативентретманнапациентивонеонаталната и педијатрискатакардиохирургијаподпокровителствонаNovick Cardiac Alliance – Memfis, САД. АктивновклученвоработатанаКомисијатазаоценканаспецифичнипотребиналицатапопреченивопсихичкиот и физичкиотразвитокприИнститутотзафизикалнамедицина и рехабилитацијавоСкопје. Д-р Нонкуловскиодржалголембројмедицинскипредавањанаспортистиодфудбалски и кошаркарскиклубови, како и наученициодсредниучилиштавоСкопје, Ресен и воГевгелија. Добитнике наповеќеблагодарници и признанијанаполетонамедицината. Истовремено е член е на:Педијатриско здружение на Македонија и Македонското лекарско друштво. Ворамкитенанаставно-образовнатадејностна УКИМ, Медицинскифакултет –Скопје, кандидатот д-р ДанилоНонкуловскиво 2021 годинаактивноучествувалвотеоретскатанаставанавторциклусстудии – специјализацијапопредметотПедијатријавосклопнаодржаниотсеминарзапедијатрисканеврологија. Од Лекарската комора е акредитиран предавач и испитувач на студенти по медицина. Член е во Комисијазаспроведувањенастручениспитназдравственитеработницисовисокообразование, задобивањеналиценцазаработа.

Стручни вештини

Д-р ДанилоНонкуловскиактивно е вклученвостручно-апликативнатаработанаУниверзитетскатаклиниказадетскиболестивоСкопје. Вршистручнадејноствоамбулантски и хоспиталниусловивообластанапедијатрискатаневрологија. Стручно ги прави вештините транфонтанелна ехографија на ЦНС кај доенчињаи ЕЕГ

Публикации

1.Nonkulovski D, Tankoska M, Kimovska M, BicevskaMandzukovska H, Voinovska T, Martinova K. Procalcitonin-early biochemical marker for diagnosis, prognosis and treatment of sepsis in neonates and oncological patients with febrileneutropenia. JMS 2020;3(2):74-80 2.Nonkulovski D, Tankoska M, Pandovska B, Kimoska M, Bicevska-Mandzukovska H, Voinovska T, Martinova K, Kostadinova L. Procalcitonin as a pomising biochemical marker for early detection and treatment of sepsis in neonates at intensive care unit and oncologic patients with febrile neutropenia. ActaMorphol. 2020;17(2):5-11 3.Kostadinova L, Selim G, Smickoska S, Chakalaroski , Stoleska M, Nonkulovski D. Definitive treatment of planocellular oropharyngeal carcinoma with moderate acceleration of intensity modulated radiation therapy with simultaneous integrated boost. Acta Morphol.2020;17 (2):38-45 4.AljiliAdemi L, Duma F, Ademi B, MuaremoskaKanzoska L, Nonkulovski D. Epilepsy with heterozygous ALDH7A1 and SLC6A1 mutations. Medicus 2020;25(3):464-7 5.Nonkulovski D, Duma F, MuaremoskaKanzoska L, AdiliAdemi L, CilevskaMladenovska S, Cilevska S, Serafimova E, Kirovski I, Pandovska B. Genetic testing essential in early diagnosis and treatment in tuberous sclerosis complex Acta Morphol.2021;18(1):43-7 6.Nonkulovski D, Duma F, MuaremoskaKanzoska L, AdiliAdemi L, Stojanovska M, Tankoska M, Georgievska J, PetkovskaIvanovska I, Ilievski B. Ganglioma associated with focal epilepsy. МакМедПреглед 2020;74(3):215-8 7.AliliAdemi L, Duma F, Sofijanova A, Bojadzieva S, Ademi B, Muaremoska-KanzoskaLj, Nonkulovski D, Abraseva K, FidanoskaJovichikj V. Post covid-19 neurological syndrome (PCNS) in an 11 years old boy, a case report. Ambience in life international scientific journal in medicine of southern Caucasus. 2021;7(2): 12-20 8.Kostadinova L, Selim G, Chakalaroski P, Smickoska S, Stoleska M, Nonkulovski D. Radiation-induced mucositis in patients with oropharyngeal cancer treated with moderate acceleration of intensity3 БилтеннаУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ воСкопјебр. 1254, од1февруари 2022 203 modulated radiation therapy and simultaneous integrated boost concomitant with weekly cisplatin. Open Access Maced J ofMed Sci. 2021; 9(B):1-5 9.Sofijanova A, Naunova S, Kimovska M, Mangjukovska H, Voinovska T, Neskova S, Nonkulovski D, Jordanova O. Initially admission and pain treatment of the pediatric patients at PICU. 7tn Pediatric congress of Pediatric association of Macedonia. Abstracts. 2019:4 10.Naunova Timovska S, Sofijanova A, Kimovska M, Voinovska T, Mandzukovska H, Neskova S, Nonkulovski D,Jordanova O, Timovski V. Can we predict predisposing factors associated with kidney injury in newborn infants? 7tn Pediatric congress of Pediatric association of Macedonia. Abstracts. 2019:5 11.Nonkulovski D, Sofijanova A, Naunova S, Kimovska M, Voinovska T, Mandzukovska H, Neskova S, Jordanova O, Martinova K, Manchev V, Kirovski I. Evaluation of biomarkers for rapid diagnostic of sepsis. 7tn Pediatric congress of Pediatric association of Macedonia. Abstracts. 2019:38 12.Kirovski I, Micevska V, Nonkulovski D. Mycetismus in children-case report. 7th Pediatric congress of Pediatric association of Macedonia. Abstracts. 2019:40. 1 6.5 13.Kirovski I, Micevska V, Nonkulovski D. Fatal measles presenting as acute respiratory distress syndrome in children. 7tn Pediatric congress of Pediatric association of Macedonia. Abstracts. 2019:40 14.Stankovikj V, Al Soufi M, Jovanovska V, Kacarska R, KuzevskaManeva K, Gjurkova B, Nonkulovski D, NeshkovskaShumenkovska M, Paskalov G, Shukarova-Angelovska E. Apert syndrome and ASD II in a pediatric patient-a case report. 5 Macedonian congress of cardiology with international participation. Abstract book. 2014:46 15.Jovanovska V, Sofijanova A, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Neshkovska-Shumenkovska M, Spirovski I, Nonkulovski D, Stankovikj V, Kacarska M, Paskalov G. Pediatric interventional cardiology, diagnosis and therapeutics: our experience. 5 Macedonian congress of cardiology with international participation. Abstract book. 2014:26 16.Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, NeshkovskaShumenkovska M, Sofijanova A, Jovanovska V, Paskalov G, Nonkulovski D, Cadikovski V. Truncus arteriosus. Macedonian congress of cardiology with international participation. Abstract book. 2014:30 17.Paskalov G, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Neshkovska-Shumenkovska M, Jovanovska V, Nonkulovski D, Stankovic V. Noncompacted myocardium. 5 Macedonian congress of cardiology with international participation. Abstract book. 2014:38 18.Nonkulovski D, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Neshkovska-Shumenkovska M, Jovanovska V, Paskalov G, Stankovikj V, Sofijanova A. Role of echocardiography in the diagnosis of hypolastic left heart syndrome-a case report. 5 Macedonian congress of cardiology with international participation. Abstract book. 2014:39 19.Gjorgivska J, Kacarska R, Maneva K, Gjurkova B, Jovanovska V, Neskovska M, Xhaferi M, Nonkulovski D, PetkovskaIvanovska I, Kacarska M, PaskalovGj. Congenital heart disease (coarctation of the aorta). ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р. Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:57 20.Gjurkova Angelovska B, Kacarska R, Maneva K, Jovanovska V, NeskovskaShumenkovska M, Chadikovski V, Kacarska M, Dzaferi M, Nonkulovski D, PaskalovGj, Muratovska R, Sofijanova A, Petkovska I, Georgieva D Pulmonary artery variations and associated cardiac defects in tetralogy of fallot. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:59 21.Jovanovska V, Morgan G, Kacarska R, KuzevskaManeva K, Spirovski I, GjurkovaAngelovska B, NeskovskaShumenkovska M, Nonkulovski D. Interventional cardiology in congenital heart defects: Our experience. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р. Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:76 22.Kacarska M, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Jovanovska V, NeskovskaShumenkovska M, Xhaferi M, Nonkulovski D, Gjorgievska J, Ivanovska I. Critical aortic valve stenosis in neonates-case report. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:78 23.Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Jovanovska V, Neskovska-Shumenkovska M, Kacarska M, Xhaferi M, Nonkulovski D, Gjorgievska J, Ivanovska-Petkovska I. Tetralogy of fallot with absent pulmonary valve. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р. Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:79 24.Nonkulovski D, Kacarska R, KuzevskaManeva K, Jovanovska V, Gjurkova B, NeskovskaShumenkovska M, Paskalov G, Kacarska M, Xhaferi M, Petkovska-IvanovskaI,Georgievska J. Clinical examination of the patient with single ventricle, tga, stenosis a.pulmonalis- case report. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р. Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:124 25.Petkovska-Ivanovska I, Kacarska R, KuzevskaManeva K, Jovanovska V, Gjurkova-Angelovska B, NeskovskaShumenkovska M, Nonkulovski D, Kacarska M, Gjaferi M, Chadikovski V. Complete atrioventricular septal defect (cavsd)-a case report. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р. Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:134 26.Xhaferi M, Kacarska R, KuzevskaManeva K, Jovanovska V, Gjurkova-Angelovska B, NeskovskaShumenkovska M, Kacarska M, Nonkulovski D, Petkovska I, Gjorgievska J, PaskalovGj. Tetralogy of fallot-case report. ШестиконгреснаЗдружениетонапедијатрина Р. Македонијасоинтернационалноучество. Книгасотрудови. 2015:175 27.Nonkulovski D, Sofijanova A, Naunova S, Kimovska-Hristova M, Voinovska T, Mandzukovska H, Neskova S. Diagnostic values of procalcitonin in pediatric patients. Europediatrics. Abstracts. 2019:391 28.Naunova Timovska S, Sofijanova A, Kimovska M, Voinovska T, Mandzukovska H, Neskova S, Nonkulovski D, Jordanova O, Timovski V. Score for neonatal acute physiology perinatal extension II (snappe) in neonates with kidney injury. Europediatrics. Abstracts. 2019:402 29.Nonkulovski D, Sofijanova A, NaunovaTimovska S, Kimovska M, Voinovska T, MandzukovskaH,NeskovaS,Jordanova O. Procalcitoninusefyl diagnostic marker for treatment the asphyxed preterm newborns with sepsis. EAP Congress, Porto. Abstracts. 2019:1656 30.Naunova Timovska S, Sofijanova A, Kimovska M, Voinovska T, Mandzukovska H, Neskova S, Nonkulovski D, Jordanova O, Timovski V. Neonatal acute kidney injury. EAP Congress, Porto. Abstracts. 2019:1738 31.Sofijanova A, Naunova S, Kimovska M, Mangjukovska H, Voinovska T, Neskova S, Nonkulovski D, Jordanova O. Initially admission of the pediatric patients at the PICU. 6th Congress of prev. ped. Srbia. Book of abstracts. 2019:26 32.Nonkulovski D, Sofijanova A, NaunovaTimovska S, Kimovska M, VoinovskaT,MandzukovskaH,NeskovaS,Jordanova O. Procalcitonin (PCT) early marker for prevented severe sepsis and septic shock in newborns with respiratory distress syndrome. WSP 5-th edition, Berlin. Abstract book. 2019:66 33.Naunova Timovska S, Sofijanova A, Kimovska M, Voinovska T, Mandzukovska H, Neskova S, Nonkulovski D, Jordanoav O, Timovski V. Prerenal and renal acute kidney injury in newborn infants. WSP 5- th edition, Berlin. Abstract book. 2019:71 34.Mandzukovska H, Sofijanova A, Voinovska T, Naunova S, HristovaKimovska M, Neskova S, Muratovska R, Nonkulovski D. High frequency oscillatory ventilation real choice and treatment at intensive care unit. VI-th Macedonian congress of anesthesiology, reanimation and intensive care. Abstract book. 2019:5 35.AliliAdemi L, Duma F, Durmisi N, Ademi B, Muaremoska-KanzoskaLj, Nonkulovski N, Dukovska V, Milenkova L, FidanoskaJovichikj V. Munchausen syndrome (ms) with gait disturbance:a case report of a 12 years old girl. VII Congress of the Macedonian Neurogical Society Symposium of NeologycalNuses and Technicians. Abstract book. 2021:44 36.Duma F, AliliAdemi L, Muaremoska-KanzoskaLj., Nonkulovski D, Milenkova L, Koskarova V.E. Post covid-19 neurological syndrome (pcns):pediatric case series experience in a terciary care unit. VII Congress of the Macedonian Neurogical Society Symposium of NeologycalNuses and Technicians. Abstract book. 2021:67 37.Muaremoska-Kanzoska Lj., Duma F, Nonkulovski D, AliliAdemi L, MuaremoskaUseini S, Dukovska V X-linked adrenoleukodystrophy-case report. VII Congress of the Macedonian Neurogical Society Symposium of NeologycalNuses and Technicians. Abstract book. 2021:76 38.Nonkulovski D, Duma F, Muaremoska-KanzoskaLj., Alili-Ademi L, Koskarova-Malinkova E. Post covid-19 encefhalitis with encephalopathy in child with epilepsy COVID-VII Congress of the Macedonian Neurogical Society Symposium of NeologycalNuses and Technicians. Abstract book. 2021:79 39. Манџуковска Х,Софијанова А,Наунова-Тимовска С,Воиновска Т,Кимовскс-Христов М,Нешкова-Јанковиќ С,НонкуловскиД. Кожна манифестација по апликација на виростатик-приказ на случај-Четврти симпозиум “Новини во алергологија и клиничката имунологија 2020 посветен на Ковид-19”. Книга на апстракти. 2020:55 40.Дума Ф,Муаремоска Канџоска Љ,Jашари Х,Митревска Б,Дуковска В,Нонкуловски Д,Алили Адеми Л,Тавчиоска Г. Значењето на раната дијагноза на спиналната мускулна атрофија-денови ја прават разликата-XXVI конгрес на албански лекари. Книга на апстракти. 2021:11