Име и презиме

Д-р спец. Милена Кацарска
E-mail:kacarskamilena@gmail.com

Образование

Дата: 31.05.2021 Назив на квалификација: Специјалист по Педијатрија Име и вид на организацијата Универзитет”Св. Кирил и Методиј”- Скопје, во образованието и науката: Медицински факултет – Скопје, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести -Скопје Дата: 01.09.2015 – 01.09.2020 Назив на квалификација: Специјализант по Болничка Педијатрија Име и вид на организацијата Универзитет”Св. Кирил и Методиј”- Скопје, во образованието и науката: Медицински факултет – Скопје, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести -Скопје Дата: 01.10 2008 – 15.05. 2014 Назив на квалификација: Доктор по општа медицина Име и вид на организацијата Универзитет”Св. Кирил и Методиј”- Скопје, во образованието и науката: Медицински факултет – Скопје

Работно искуство

• ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести -Скопје од 15.08.2016 • По завршување на специјализација распределена на оддел Неонатологија

Дополнителни едукации

• 16.09.2013 – 07.03.2015 Волонтер доктор на обука за интенизивна нега во третманот на оперирани деца со вродени срцеви аномалии, организирано од Novick Cardiac Alliance – Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје • Salzburg Columbia University seminar in Maternal and infant health 19.05 -25.05.2019 • Salzburg CHOP seminar in Pediatric emergency medicinе 25.06 – 01.07.2017 • PERIMAC training – Medications and infections – Their effects during pregnancy and on the newborn 22.11.2017 • PERIMAC training – Neonatal care 1 23.11.2017 • PERIMAC training – Non – invasive respiration support, total parenteral nutrition and cooling patients with asphyxia 25.11.2017

Стручни вештини

Активно вклучена во стручно- апликативната работа на Универзитетска Клиника за детски болести во Скопје. Вриши стручна дејност во амбулантски и хоспитални услови во областа на неонатологија.

Публикации

1.Kacarska M, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Jovanovska V, Neskovska Shumenkovska M, Xhaferi M, Nonkulovski D, Gjorgievska J, Ivanovska I. Critical aortic valve stenosis in neonates-case report. Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:78 2.Jovanovska V, Sofijanova A, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Neshkovska-Shumenkovska M, Spirovski I, Nonkulovski D, Stankovikj V, Kacarska M, Paskalov G. Pediatric interventional cardiology, diagnosis and therapeutics: our experience. 5 Macedonian congress of cardiology with international participation. Abstract book. 2014:26 3.Gjorgivska J, Kacarska R, Maneva K, Gjurkova B, Jovanovska V, Neskovska M, Xhaferi M, Nonkulovski D, Petkovska Ivanovska I, Kacarska M, Paskalov Gj. Congenital heart disease (coarctation of the aorta). Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:57 4.Gjurkova Angelovska B, Kacarska R, Maneva K, Jovanovska V, Neskovska Shumenkovska M, Chadikovski V, Kacarska M, Dzaferi M, Nonkulovski D, Paskalov Gj, Muratovska R, Sofijanova A, Petkovska I, Georgieva D Pulmonary artery variations and associated cardiac defects in tetralogy of fallot. Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:59 5.Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gjurkova B, Jovanovska V, Neskovska-Shumenkovska M, Kacarska M, Xhaferi M, Nonkulovski D, Gjorgievska J, Ivanovska-Petkovska I. Tetralogy of fallot with absent pulmonary valve. Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:79 6.Nonkulovski D, Kacarska R, Kuzevska Maneva K, Jovanovska V, Gjurkova B, Neskovska Shumenkovska M, Paskalov G, Kacarska M, Xhaferi M, Petkovska-Ivanovska I,Georgievska J. Clinical examination of the patient with single ventricle, tga, stenosis a.pulmonalis- case report. Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:124 7.Petkovska-Ivanovska I, Kacarska R, Kuzevska Maneva K, Jovanovska V, Gjurkova-Angelovska B, Neskovska Shumenkovska M, Nonkulovski D, Kacarska M, Gjaferi M, Chadikovski V. Complete atrioventricular septal defect (cavsd)-a case report. Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:134 8.Xhaferi M, Kacarska R, Kuzevska Maneva K, Jovanovska V, Gjurkova-Angelovska B, Neskovska Shumenkovska M, Kacarska M, Nonkulovski D, Petkovska I, Gjorgievska J, Paskalov Gj. Tetralogy of fallot-case report. Шести конгрес на Здружението на педијатри на Р. Македонија со интернационално учество. Книга со трудови. 2015:175 9. Kacarska R,Kuzevska-Maneva K, Gjurkova -Angelova,SofijanovaA, KacarskaM : Truncus arteriosus -follow up 13 children after surgery. XIII National pediatric Congress With International Participation 2015 May 28-31 Nesebar Bulgaria 10. KacarskaM, Zdraveski V, Cadikovski V: Pediatric cardiosurgery in Macedonia-Mission possible Transpositio vasorum-(Case report). 36 ти Интернационалнен Медицински Научен Конгрес во Охрид 2013