Име и презиме

Д-р спец. Нора Абази Емини
E-mail:noraabazidr@yahoo.com

Образование

Медицински Факултет, Скопје 2002 година. Спцијализација по педијатрија 2011. Во тек субспецијализација по детска нефрологија и докоранд по клиничка медицина.

Работно искуство

17 години на Клиниката за детски болести од 2004 година, на нефролошкиот оддел од 2013 година.

Дополнителни едукации

обука за перитонеална дијализа.

Стручни вештини

Ехосонографија на уринарен тракт, Директна радионуклидна Цистографија, ехоконстрастна цистографија, водење на перитонеална дијалица.

Публикации

автор или коавтор на 10 трудови цитирани во PubMed.