Име и презиме

Доц. д-р Валентина Цвејоска Чолаковска
E-mail:vcolakovska@yahoo.com

Образование

• Дипломирала на Медицинскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1995 год. Во 2003 година положила специјалистички испит по предметот педијатрија на Универзитетска Клиника за детски болести при Медицинскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. • Магистер на науки на Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје од 2014 год. • Доктор на науки на Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје од 2020 год. • Супспецијалист по педијатриска пулмологија – положила супспецијалистички испит 2021 год. на Универзитетска Клиника за детски болести при Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Работно искуство

• Од 1996 год. до 2006 година вработена при Институтот за белодробни заболувања кај децата, Скопје. На Универзитетската Клиника за детски болести во Скопје се вработила како педијатар на Одделот за пулмологија и алергологија во 2006 година. • Од 2008 година вработена како асистент по предметот Педијатрија, од 2021 година како Научен соработник, а од септември 2023 година како Доцент при Медицинскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. • Супспецијалист-педијатар пулмолог на Oдделението за пулмологија и алергологија на Универзитетска Клиника за детски болести, Медицински факултет, Скопје • Од 27.12.2023 година назначена за Медицински директор на Универзитетската клиника за детски болести, Скопје

Дополнителни едукации

• Во 2002 и 2007 год. активен учесник на Интернационалните респираторни школи – International Respiratory School, во Софија, Бугарија и Дубровник, Хрватска, на Интернационалните школи за педијатријатриска пулмологија и алергологија – Salzburg Philadelphia seminar, во Салзбург, Австрија во 2007 и 2008 година. Активно учествувала и на EAACI/GALEN алерголошката школа – Specific Allergy and Immunotherapy во 2012, во Ел Ескоријал, Шпанија. • Во 2013 година обавила 3 месечен стручен престој на Одделот за алергологија при Детската болница “Bambino Gesu” – Рим, Ватикан, Италија, по што е воведена методата – специфичната имунотерапијата (СИТ) во детската возраст, за прв пат во Р. С. Македонија.

Стручни вештини

• Едукатор на студентите по медицина и стоматологија, специјализантите по педијатрија и семејна медицина. • Од 2018 година одговорна во Сентинел системот за следење на Сериозни Акутни Респираторни инфекции (САРИ) од Универзитетската клиника за детски болести, а под супервизија на Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство на Р. С. Македонија. • Член на Комисија за следење и унапредување на квалитетот на здравствената заштита при Универзитетската клиника за детски болести и активно вклучена во процесот на подготвување и имплементација на страндардите за акредитација. • Стручен супервизор назначена од Министерството за здравство на Р. С. Македонија во Комисијата за ревизија на болнички истории во Јавно здравствени установи од секундарно ниво за здравствена заштита. • Завршена обука за ментор во рамките на акредитираната програма за обука на клучни тренери, Медицински факултет, Скопје. • Акредитиран испитувач од Лекарската комора на Р.С. Македонија за стручен испит на здравствени работници со високо образование. • Поранешен член на Комисија за упатување на лекување во странство • Во 2022 година дел од Работната група за изработка на Педијатриски Мастер план на Република Северна Македонија за периодот 2022-2030 година, назначена од Министерството за здравство на Р.С. Мкедонија како дел. • Од 2022 година Раководител на Одделот за пулмологија и алергологија при Универзитетската клиника за детски болести. • Примариус од 2018 година • Член на здруженија во земјата, на Европската Академија за Алергологија и Клиничка Имунологија (членски број EAACI 05599) од 2001 година, на Европското Респираторно Здружение од 2001 година (членски број ERS 122869) и на Европското здруѓение за цистична фиброза од 2023 година (членски број ECFS 1571). • Во 2013 година добитник сум на награда од Проектот – 100 најдобри доктори од Министерството за здравство на Р Македонија. • Се служам активно со англиски јазик за што поседувам сертификат кој одговара на Б2 ниво според Европската јазична рамка на Советот на Европа (CEFR).

Публикации

Автор и коавтор на вкупно 50 стручно-научни трудови презентирани на конгреси во земјата и надвор од неа или отпечатени во македонски и меѓународни научни списанија. Од вкупниот број на трудови, 8 се целосно испечатени, а автор е на 22 стручно-научни трудови. Од вкупниот број на трудови, 17 се презентирани на конгреси надвор од земјата и печатени во Зборник на апстракти, Зборник на трудови или во меѓународни научни списанија. 1. Цвејоска Чолаковска В, Николовски Љ, Влашки Е, Саздовски А, Сечкова Л, Кировски И, Мицевска В. Секундарен ГЕРД кај оперирана езофагеална атрезија со трахеоезофагеална фистула, IV педијатриски конгрес на Македонија со меѓународно учество, ММП, пп 324, 2007. 2. Цвејоска В, Јаќовски Љ, Дилберовска М. Специфичниот менингит во детската возраст XV конгрес на лекарите на Македонија со меѓународно учество, ММП, пп 262, Охрид 1999. 3. Цвејоска В, Трендафиловски П, Баџакова Г, Костадинова С, Обочки К. Фактори кои доведуваат до инфекција на респираторниот тракт со Candida albicans II конгрес на микробиолози на Македонија со меѓународно учество, ММП, пп 80, Охрид 2002. 4. Дилберовска М, Јаќовски Љ, Цвејоска В. Ретка форма на белодробна туберкулоза во детската возраст (приказ на случај) XV конгрес на лекарите на Македонија со меѓународно учество, ММП, пп 271, Охрид 1999. 5. Јаќовски Љ, Дилберовска М, Цвејоска В. Preventive therapy against tuberculosis in children. The international Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France 1997. Трудовите под реден број 6, 7, 8 се рецензирани во Билтенот број 1003 од 1 март 2011 год. Асистент д-р Валентина Цвејоска Чолаковска 6. Кировски И, Николовски Љ, Саздовски А, Влашки Е, Сечкова Л, Мицевска В, Мишкова С, Цвејоска Чолаковска В, Јанчевска А. Асимптоматска бронхогена циста кај 6 годишно женско дете. Мак Спи Мед 2006; 52(1-2):1001-109. 7. Кировски И, Николовски Љ, Саздовски А, Влашки Е, Сечкова Л, Мицевска В, Мишкова С, Јанчевска А, Цвејоска-Чолаковска В. Бронхијален карциноид кај 11 годишно машко дете. Мак Спи Мед 2007; 53(1-2): 63-71. 8. Цвејоска Чолаковска В, Влашки Е, Николовски Љ. Translation and adaptation of a pediatric asthma quality of life questionnaire in to Macedonian – pilot study. EAACI Annual Congress, 6-10 June 2009 Warszawa, Poland. 9. Kostovski A, Zdraveska N, Ristoska-Bojkovska N, Cvejovska V, Bojadzieva S, NikolovskaAngelkova N, Jancevska A. Clinical characteristics of hospitalized children with 2009 H1N1 influenza virus infection in a single tertiary pediatric centre. Book of abstracts, 30-th Annual Meeting of ESPID, 8th-12th May 2012, Thessaloniki, Greece. Трудовите под реден број од 10, 11, 12, 13, 14 се рецензирани во Билтенот број 1109 од 15 октомври 2015 год. за избор на асистент докторант д-р Весна Мицевска 10. Цвејовска-Чолаковска В, Влашки Е, Саздовски А, Сечкова Л, Кировски И, Мицевска В. Оценување на квалитетот на животот кај децата со астма. 5. Конгрес на Здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2011. Зборник на трудови. 11. Мицевска В, Влашки Е, Сечкова Л, Саздовски А, Мишкова С, Чолаковска В. Sy Loffler – Белодробна еозинофилија кај деца, 5. Конгрес на Здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2011. Зборник на трудови. 12. Сечкова Л, Влашки Е, Мицевска В, Мишкова С, Цвејовска В, Саздовски А, Кировски И. Интоксикации во детска возраст. 5. Конгрес на Здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2011. Зборник на трудови. 13. Кировски И, Саздовски А, Влашки Е, Сечкова Л, Цвејоска-Чолаковска В, Мишкова С. Гигантски белодробни ехинококови цисти во детска возраст. V Конгрес на педијатри на Македонија со меѓународно учество, Охрид 2011. Зборник на трудови: 57. 14. V.Cvejovska-Colakovska, E. Vlaski, A. Sazdovski. L. Seckova, I. Kirovski, V. Micevska. Quality of life in children with asthma as a marker of disease severity and treatment. evaluation in school children. 5-th Congress of Macedonian Respiratory Society with International participation, Ohrid, 2012. Book of abstracts pp 80. Трудови под реден број 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 се рецензирани при избор на асистент докторант на д-р Цвејоска, во Билтен 1125 од 15 јуни 2016 година 15.Kirovski I, Sazdovski A, Spirovski Z, Vlaski E, Seckova L, Cvejoska-ColakovskaV, Miskova S. Late diagnosis of impacted bronchial foreign body in children. V Congress of Macedonian Respiratory Society with International Participation. Abstract book: 80-81, Ohrid, Macedonia, 2012 16. Цвејоска-Чолаковска В, Влашки Е, Велиќ-Стефановска В. Квалитетот на животот кај децата со астма, како показател на клиничка стабилност. Мак Мед Преглед 2014; 68(1): 26-30 17. Cvejoska-Cholakovska V. Vlaski E. Velik Stefanovska V. Adaptation and validation of the pediatric asthma quality of life questionnaire in Macedonian children with asthma. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Barcelona, Spain 2015 18. Цвејоска-Чолаковска В, Влашки Е, Саздовски А, Кировски И, Сечкова Л, Мицевска В. 4 годишно момче со лобектомија после некротизирачка пневмониа – приказ на сличај. VI Конгрес на педијатри на Македонија со меѓународно учество, Струга, Макединија, 2015. Зборник на трудови. 19. Цвејоска- Чолаковска В, Влашки Е, Велиќ-Стефановска В. Дали квалитетот на животот кај децата со астма зависи од полот на децата? VI Конгрес на педијатри на Македонијасо меѓународно учество, Струга, Макединија, 2015. Зборник на трудови. 20. Мицевска В, Влашки Е, Сечкова Л, Саздовски А, Кировски И, Чолаковска В, Мишкова С. Пневмонија – ревија на случаи. VI Конгрес на педијатри на Македонија со меѓународно учество, Струга, Макединија, 2015. Зборник на трудови. 21. Мицевска В, Влашки Е, Сечкова Л, Саздовски А, Кировски И, Чолаковска В, Мишкова С, Симеонов Е, Абдиу Б. Hiatus hernia – приказ на случај. VI Конгрес на педијатри на Македонијасо меѓународно учество, Струга, Макединија, 2015. Зборник на трудови. 22. Кировски И, Саздовски А, Мицевска В, Георгиев Љ, Цвејоска-Чолаковска В, Мишкова С, Сечкова Л. Феморален остеомиелит асоциран со интравенска употреба на дрога во детската возраст. VI Конгрес на педијатри на Македонија со меѓународно учество, Струга, Макединија, 2015. Зборник на трудови. 23. Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Ristevska T, Kimovska M, Seckova L, Micevska V, Lawson J. Temporal trends in asthma and asthma-like symptom prevalence in Skopje, The Republic of Macedonia. ERS International Congress 2016, London, United Kingdom. Eur Respir J 2016;48(Suppl 60):PA4396. 24. Ristevska T, Vlashki E, Cvejoska Colakovska V, Kimovska M, Micevska V, Lawson J. Density of truck traffic on residential streets and the impact on asthma and asthma-like symptoms in childhood. ERS International Congress 2016, London, United Kingdom. Eur Respir J 2016;48(Suppl 60):PA328. 25. Ristevska T, Vlashki E, Cvejoska Cholakovska V, Kimovska-Hristova M, Micevska V, Lawson J. Density of truck traffic on residential streets and the impact on asthma and asthma-like symptoms in childhood. European International Congress 2016; London, United Kingdom. Eur Respir J 2016;48 (Suppl 60):PA328. 26. Vlashki, E, Cvejoska Colakovska V, Ristevska T, Kimovska M, Seckova L, Micevska V, Lawson J. Temporal trends in asthma and asthma-like symptoms prevalence in Skopje, The Republic of Macedonia. ERS International Congress 2016, London, United Kingdom. Eur Respir J 2016;48 (Suppl 60):PA4396 27. Vlashki E, Cvejoska Cholakovska V, Kimovska-Hristova M, Ristevska T, Micevska V, Lawson J. Body mass index and risk of asthma and asthma-like symptoms in childhood. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2017, Helsinki, Finland. 28. Ristevska T, Vlashki E, Kimovska- Hristova M, Cvejoska Cholakovska V, Micevska V, Sechkova L. Hygiene hypothesis in childhood asthma. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2017, Helsinki, Finland. 29. Kimovska-Hristova M, Vlashki E, Cvejoska Cholakovska V, Micevska V, Ristevska T, Lawson J. Prenatal and perinatal risk factors for childhood asthma and asthma-like symptoms. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2017, Helsinki, Finland. 30. Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Micevska V, Sazdovski A, Lawson J. Environmental tobacco smoke exposure and childhood asthma – Is it a trigger or risk factor or both? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2017, Helsinki, Finland. 31. Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Seckova L, Micevska V. Antibiotic use in relation to asthma in schoolchildren. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2018, Munchen, Germany. 32. Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Seckova L, Micevska V, Lawson J. Associations between indicators of socioeconomic status and childhood asthma. European Respiratory Society Congress 2018, Paris, France. European Respiratory Journal 2018. 33. Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Kimovska-Hristova M, Seckova L, Micevska V, Lawson J. The effect of breastfeeding on the risk of asthma at school age. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2019, Lisbon, Portugal. 34. Micevska V, Vlashki E, Cvejoska Cholakovska V, Seckova L, Kimovska M, Sazdovski A. Dampness at home and asthma in schoolchildren. European Respiratory Society Congress 2019, Madrid, Spain. European Respiratory Journal 2019. Трудовите под реден број 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 се рецензиранни при избор на научен сор. на д-р Валентина Цвејоска Чолаковска во Билтен број 1238 од 15.05.2021 година. 35. Цвејоска Чолаковска В. Астма и дебелина во детска возраст. Втор симпозиум – Новини во алергологија и имунологија 2017. Зборник на апстракти, Скопје, Македонија, Мак Мед Преглед 2017; 70 (supl. 97):2-3. 36. Цвејоска Чолаковска В. Пневмонии стекнати во заедница во детска возраст. Трет симпозиум на Здружение по семејна медицина. Зборник на апстракти, Скопје, Македонија, 2017. 37. Vlaski E, Cvejoska Cholakovska V, Kimovska M, Seckova L, Ristevska T, Lawson J. The association of physical activity and sedentary lifestyle with asthma in childhood. European Respiratory Society Annual Congress. Abstract book, Paris, France, 2018. 38.Cvejoska-Cholakovska V, Vlashki E. Overweight/obesity and childhood asthma. Physioacta 2018;12(2):55-62. 39. Cvejoska-Cholakovska V. Allergen immunotherapy in childhood. Fourth Congress of the Macedonian Society of Allergy and Clinical Immunology. Мак Мед Преглед 2018;72 (supl.100):32-33 40. Cvejoska-Cholakovska V. Efficacy and safety of allergen-specific immunotherapy in children. Balkan School for Pediatricians. Abstract book, Skopje, Macedonia, 2018. 41. Cvejoska Cholakovska V. Subcutaneus versus sublingval allergen immunotherapy in children. Third symposium “News in allergy and Clinical immunology 2019”, Мак Мед Преглед 2019;72 (supl.105):22-24. 42. Cvejoska Cholakovska V. The asthma diary’s role in managing children with asthma. PAAM 2019, Florence, Itraly. 43. Cvejoska Cholakovska V, Kocova M, Velikj Stefanovska V, Vlashki E. The association between asthma and obesity in children – Inflammatory and mechanical factors. Open Access Maced J Med Sci 2019;7(8):1314-1319. 44. Zorcec T, Jakovska T, Micevska V, Boskovska K, Cvejoska Cholakovska V. Pandemic with COVID-19 and families with children with chronic respiratory diseases. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki) 2019;41(2):95-101. 45. Vlashki E, Stavrikj K, Kimovska M, Cvejoska Cholakovska V, Lawson JA. Divergent trends in prevalence of asthma-like symptoms and asthma in developing countru: three repeated surveys between 2020 and 2016. Allergol Immunopathol (Madr) 2020; 48(5):475-483. 46. Влашки Е, Велиќ Стефановска В, Зафирова Ивановска Б. Истражувачи во студијата – Влашки Е ( главен истражувач), Сечкова Л. Цвејоска Чолаковска В, Мицевска В, Манчева Б, Ристеска Нејашмиќ В, Јакупи Т, Османи И, Арсенова С, Станковиќ С, Темелковска Б, Петровска Л, Донева Л, Ресавска Н. Алвокаст (montelucast) vs Flixotide (fluticasоne propionate) во превентивен третман кај лесна и умерено тешка астма во детска возраст. Vox Medici 2015;86:14-17. 47.Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Kochova M, Velikj Stefanovska V, Petlichkovski A. Leptin, obesity parameters and atopy among children with asthma. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki) 2021;42(2):79-88. 48.Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Velikj Stefanovska V, Acevska Jovanovska A, Jordanova O, Kochova M. Metabolic syndrome in children with asthma. Acad Med J 2022;2(2):67-77. 49.Cvejoska Cholakovska V. Insulin resistance in children with asthma. Pediatric Allergy and Asthma Meeting Digital Congress 2021. 50.Cvejoska Cholakovska V, Vlashki E, Velikj Stefanovska V. The role of IL-6 in overweight children with astma. European Academy of Pediatric Societies Congress, Barcelona, Spain 2022.