Име и презиме

Науч. сор Д-р Силвана Наунова Тимова

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации