Име и презиме

Проф. Д-р Елена Шукарова Ангелова
E-mail:esukarova@doctor.com

Образование

1981 – 1987 Медицински Факултет, Скопје, со просечна оценка 9,76 1987 – 1989 Постдипломски студии од областа на Педијатријата со просечна оценка 10 1992 – 1996 Специјализација по Педијатрија Март 1997 Магистериум од областа на генетиката со тема „Фреквенција на асоцијации на хромозоми кај родители на деца со тризомија 21“ Ноември 2008 докторат од областа на генетика со тема „Значење на минорните аномалии при дијагнозата на мултималформативнитесиндроми“

Работно искуство

Од 1990 вработена на Клиниката за Детски болести во Скопје. По завршување на специјализацијата работи на Одделот за ендокринологија и генетика, а исто така и во Цитогенетската лабораторија. Освен општа пракса од областа на педијатријта, има искуство од областа на педијатриската ендокринологија и дијабетологија;, како и искуство од областа на клиничката генетика

Дополнителни едукации

-1999 година – обука во Генетскиот центар при Гинеколошката клиника, Клинички центар во Љубљана, со цел запознавање на методите за флуоресцентна ин ситу хибридизација, кариотипизација на хорионски ресички, како и со начинот за генетско советување, воспоставување на контакт меѓу генетската лабораторија и клиничката генетика и др. -2001 година – престој во Цирих со цел обука за воведување на методата на неонатален скрининг за хипотиреоза -2003 година – добитник на (individual mobility grant) во склоп на Темпус програмата за унапредување на едукативниот процес во високото образование -остварарен престој во Институтот за Хумана генетика при Медицинскиот факултет во Лувен, Белгија. Грантот беше доделен со цел обука за воведување на наставни содржини од областа на хуманата генетика на Медицинскиот факултет. , запознавање со основната клиничка и дизморфолошка проценка на синдромски пореметувања, како и генетското советување на семејства со генетски болести. Во склоп на престојот е остварена обука во лабораторијата на Институтот, под водство на Проф Ј. Вермеш со цел запознавање со новите техники на хибридизација на клетки од периферна крв и ткива -2006 курс на европската Генетска фондација – Од развојни гени до дизморфологија во Бертиноро, Италија -2016 во склоп на Еразмус + проектот престојува во Регенс Вагнер институтот со цел едукација од областа на совладување на медицинските и психолошките проблеми кај лицата со Прадер-Вили синдром -2018 година – го посетува курсот за дисморфологија во Манчестер, Англија

Стручни вештини

– искуство во детерминирање на низа дизморфични синдроми и моногенетски болести; -генетско советување и одлука за планирање на семејството; -искуство во техники на препознатање на мали и големи хромозомски промени кај деца со синдроми и малигни заболувања -кариотипирање, флуоресцентна ин ситу хибридизација, компаративна геномска хибридизација.; – интерпретација на разултати за моногенетски болести добиени со повеќе молекуларни техники. -искуство во водење на деца со дијабетес и поставување на инсулински пумпи -искуство со водење на деца со различни ендокринолошки пореметувања

Публикации

1. Радиолошки карактеристики на Morqio-Breilsford синдромот Б (мукополисахаридоза 4Б), приказ на случај, Трајковски З, Дамјановски Ѓ, Серафимов В, Николовски Љ, Шукарова Е; Мак. Мед. Преглед, 1994, 48, 30-32 2. Дефекти на невралната туба-можности за пренатална дијагноза , Гучев З, Николова Т, Константинова Крстевска М, Шукарова Ангеловска Е, Крстевска С, Јанчевска Ц, Христовски А; Мак мед преглед, 1994, 164-168 3. Расцеп на устата со или без расцеп на непцето- ризик за појава во засегнатите фамилии, Гучев З, Николова Т, Константинова-Крстевска М, Шукарова-Ангеловска Е, Убовиќ Г, Блажевска Крстевска С; Мак. Мед Преглед, 1998,1,52-55 4. Синдромот на Расел-Силвер-приказ на случај, Гучев З, Константионова Крстевска М, Шукарова Ангеловска Е, Весов Г; Мак мед преглед, 1997, 193-195 5. Пилорна стеноза: модел на мултифакторијелно наследување со праг, Гучев З, Николова Т, Крстевска Константинова М, Шукарова Ангеловска Е, Убовиќ Г, Крстевска С, Фидановски Д, Весов Г; Мак Мед Преглед, 1995 6. Синдромот на Рубинштајн-Тајби-приказ на случај, Гучев З, Николова Т, Крстевска Константинова М, Шукарова Ангеловска Е, Трајковски З, Убовиќ Г, Крстевска С, Мак Мед Преглед, 1997, 51, 13-15 7. Treatment with growth hormone in the Republic of Macedonia, indications, results, dilemmas, M Kocova, Z Gucev, M Krstevska Konstantinova, D Kuzmanovska, E Sukarova, E Sahpazova, V Tasic, V Micevska; Slov Pedijatr 5:58-59, 1998 8. Magnetic resonance imaging in the diagnosis of Growth hormone deficiency in children, M Kocova, M Vrcakovski, M Krstevska Konstantinova, Z Gucev, E Sukarova-Angelovska, S Netkov, Horm Res 2000, suppl. 2, 38 9. Magnetic resonance imageing (MRI) provides precise diagnosis for “Idiopathic” diseases of hypothalamic and pituitary origin, M. Kocova, M. Vrcakovski, E. Sukarova-Angelovska, Z. Gucev, M. Krstevska-Konstantinova, S. Netkov; Slovenska Pedijatrija, 7;3:103, 2000 10. Тризомија 21 кај близнаци, Шукарова Ангеловска Е, Кочова М, Крстевска Константинова М; Мак Мед преглед 55, 2001, 134-138 11. Клинички карактеристики на прематурна теларха кај македонските женски деца, М Крстевска Константинова, М Кочова, З Гучев, Е Шукарова; Мак Мед преглед 55, 2001, 108-111 12. Pituitary pseudotumor with unusual presentation reversed shortly after the introduction of thyroxine replacement therapy, M. Kocova, S. Netkov, E. Sukarova-Angelovska; J Ped Endocrinology and Metabolism, 2001, 14, 1665-1669 13. Клиничка презентација и етиолошки причини на артрогрипозниот синдром, Е. Шукарова-Ангеловска, М. Кочова, И. Стефановска, Мак Мед преглед 2002, 178 14. Воведување на неонатален скрининг за хипотиреоидизам во Република Македонија; М.Кочова, В.Анастасовска, Е.Шукарова-Ангеловска, Е.Ѓуркова, Е.Јовчева; Мак Мед преглед 2002, 3-4, 115 15. Familial unbalanced rearrangements of chromosome 5 due to a maternal balanced translocation 5;9; E. Sukarova-Angelovska, M. Kocova, BJMG, 5 (3-4), 2002, 73-79 16. Моносомија 11q: приказ на случај и преглед од литературата, К Пиперкова, Е.Шукарова-Ангеловска, М. Кочова, Мак Мед преглед, 2002, 233-236 17. Quantitative and electrophoretic analysis of collagen in cultured fibroblasts of two patients with a mild type 1 osteogenesis imperfecta during therapy with biphosphonates, Kocova M, Galicka Ana, Wolczynski S, Sukarova-Angelovska E, Stefanovska I, BJMG, 6, (1&2), 2003: 13-16 18. Hypercalcemia, hypercalciuria and nephrocalcinosis associated with high vitamin D intake in an infant, Kuzmanovska D, Shahpazova E, Grujovska S, Kocova M, Sukareva E; Hippokratia, 2004, 8, 4, 176-178 19. Orange-like skin lesion and hypertension–what is the link?, Kuzmanovska DB, Sahpazova E, Grujovska S, Sukareva E, Petrusevska G. Nephrol Dial Transplant. 2004 Sep;19(9):2407-9. 20. Расцепи на усните и непцето – генетски аспекти. Кочова М, Шукарова-Ангеловска Е. Мак Мед преглед 2005 21. Фамилијарна форма на тризомија 21, Шукарова Ангеловска Е, Кочова М, Крстевска Константинова, Мак сци мед 2005; 51 (1-2): 132-138 22. Дебелината како дијагностички критериум за синдромски нарушувања кај децата, Е.Шукарова-Ангеловска, М Крстевска-Константинова, М Кочова, Мак Мед преглед, 2005, 66-71 23. Minor phenotypic features helped to diagnose the XYY syndrome: a case report; Sukarova-Angelovska E, Kocova M, Ilieva G, Angelova D, Sredovska A, BJMG, 2005, 8, 63-68 24. Етиолошки фактори и фенотипски карактеристики на синдромите на краниосиностозата, Шукарова-Ангеловска Е , Новини во педијатријата, Годишна ревија, 2006, 157-168 25. Implementation of fluorescent in situ hybridization (FISH) as a method for detecting microdeletion syndromes- our first experiences. E. Sukarova-Angelovska, K. Piperkova, A Sredovska, G. Ilieva, M. Kocova. Прилози, 2007, 87-97 26. Етички аспекти при грижата на тешко малформирано новородено- приказ на случај на тешка форма на орално-фацијален дигитален синдром. Палчевска-Коцевска С, Шукарова-нгеловска Е, Пота Љ, Чомовска С, Којиќ Љ. Мак Мед преглед, 2008, 62(1):76-79 27. Methodological and organizational aspects of newborn screening for congenital hypothyroidism in Macedonia. Gjurkova B, Anastasovska V, Sukarova-Angelovska E, Kocova M. Prilozi, 2008, 29, 93-106 28. Ран третман кај новородено со синдром на каудална регресија, Симонида Спасевска, Радица Муратовска – Делиманова, Сајковски Александар, Душко Фидановски, Антони Христовски, Љиљана Којиќ, Аспазија Софијанова, Силвана Тимовска – Наунова, Влатко Чадиковски, Снежана Палцевска – Коцевска, Шукарова-Ангеловска Елена, печатено во Medicus 2009, Vol, XII (2) 2,4 29. Unique concurent appearance of two rare conditions in a young girl: central precocious puberty due to hypothalamic hamartoma and uncommon type of diabetes. Kocova M, Zdraveska N, Sukarova-Angelovska E, J Pediatr Endocr Metab 2011, 24,(9-10), 815-818 30. The many faces of oral-facial-digital syndrome. Sukarova-Angelovska E, Angelkova N, Palcevska-Kocevska S, Kocova M. BJMG, 15 (1), 2012, 37-44 31. Comparing preterm and term newborns serum adiponectin and leptin concentrations and their correlations with antropometric parameters. Palcevska S, Krstevska M, Sukarova E, Aluloska N, Jakimovska M, Kocevski D, Kocova M. Maced J Med Sci, 2012, Oct 15: 5(3): 317-323 32. Correlation of serum adiponectin and leptin concentrations with anthropometric parameters in newborns. . Palcevska-Kocevska S, Aluloska N, Krstevska M, Shukarova-Angelovska E, Kojik Lj, Zisovska E, Kocevski D, Kocova M. Srp Arh Celok Lek 2012 Sep-Oct; 140(9-10)595-599 33. New vascular anomaly in a girl with Turner syndrome: mid-aortic narrowing. Kocova M, Kacarska R, Sukarova-Angelovska E, Kuzmanovska D. J Med Cases, 2012:3(4):229-233 34. Регистрирање на ретките конгенитални аномалии. Шукарова-Ангеловска Е. Новини во педијатријата, Скопје, 2013, 163-176 35. Синдромски низок раст. Шукарова-Ангеловска Е, Кочова М. 36. Континуирана постдипломска едукација по анестезија и реанимација, 2013, 52-57 37. Dandy-Walker malformation and Wiskonsin syndrome: novel cases add further insight into the genotype-phenotype correlations of 3q23q25 deletions. Ferrais A, Bernardini L, Sabolich-Avramovska V, Zanni G, Loddo S, Sukarova-Angelovska E, Parisi V, Capalbo A, Tumini S, Traviglini L, Mancini F, Duma F, Barresi S, Noveli A, Mercuri E, Tarani L, Italian CBCD study group, Bertini E, Dallapiccola B, Valente EM. Orphanet J of Rare Diseases, 2013,8:75 38. A new case with 10q23 interstitial deletion encompassing both PTEN and BMPR1A narrows the genetic region deleted in juvenile polyposis syndrome. Sukarova-Angelovska E, Hiljadnikova Bajro M, Adelaide J, Chaffanet M, Dimovski A. J Appl Genetics, 2013, 54, 1, 43-47 39. The incidence and type of chromosomal translocations from prenatal diagnosis of 3800 patients in the Republic of Macedonia. Vasilevska M, Ivanovska E, Kubelka-SabitK, Sukarova-Angelovska E, Dimeska G. BJMG, 2013, 16(2) 23-28 40. Metabolic setup and risks in obese children. Kocova M, Sukarova-Angelovska E, Tanaskoska M, Palcevska-Kocevska S, Krstevska M. J Med Biochem 2015, 34 (1), 31-37 41. Clinical practice: Experience with newborn screening for congenital hypothyroidism in the Republic of Macedonia – a multiethnic country. Kocova M, Anastasovska V, Sukarova-Angelovska E, Tanaskoska M, Taseva E. Eur J Pediatr, 2015, 174:443-448 42. Phenotypic variations in Wolf-Hirschorn syndrome. Sukarova-Angelovska E, Kocova M, Sabolich V, Palcevska S, Angelkova N. BJMG, 17 (1), 2014, 23-30 43. Тризомија 18, клинички карактеристики и можности за пренатална превенција. Папазовска-Черепналкоска А, Пиперкова К, Шукарова-Ангеловска Е, Палчевска-Коцевска С, Алуловска Н, Илиева Г. Medicus, 2009, 11(1), 152-165 44. Optic glioma and precocious puberty in a girl with neurofibromatosis type 1 carrying an R681X mutation of NF1: case report and review of the literature. Kocova M, Kochova E, Sukarova-Annelovska E. BMC Endocr. disord. 2015, Dec 15; 15:82 45. Rare case of Killian-Pallister syndrome associated with idiopathic short stature detected with fluorescent in situ hybridization on buccal smear. Sukarova-Angelovska E, Kocova M, Ilieva G, Angelkova N, Kochova E. Molecular cytogenetics, 2016, 9:38 46. Variation of the incidence of Congenital Hypothyroidism in different regions of Macedonia – fourteen years Newborn Thyroid screening. Anastasovska v, Kocova M, Sukarova-Angelovska E, Pesevska M, Taseva E. Int J.Neonatal Screen. 2016, 2:5 47. Молекуларна карактеризација на наследната глувост кај пациенти со несиндромско оштетување на слухот во Република Македонија. Шукарова-Стефановска Е, Божиновски Г, Момировска А, Давчева Чакар М, Шукарова-Ангеловска Е, Плашевска-Каранфилска Д. МАК Мед Преглед 2017;71(1):20-26 48. Regional variation in the incidence of congenital hypothyroidism in Macedonia. Anastasovska V, Sukarova-Angelovska E, Pesevska M, Taseva E, Kocova M. Int.J.Neonatal Screen.2017,3,22 49. Diagnostic re-evaluation of congenital hypothyroidism in Macedonia: predictors for transient or permanent hypothyroidism. Zdravevska N, Zdravkovska M, Anastasovska V, Sukarova-Angelovska E, Kocova M. Endocrine connections, 2018,7:2, 278-285 50. Genetics in Macedonia – following the international trends. Sukarova-Angelovska E, Petlichkovski A. Molecular Genet genomic Med. 2018; 1-6 51. Growing prevalence and incidence of diabetes in Republic of Macedonia in the 5 years based on data from the National System for electronic Health Records. Ahmeti I, Bitovska I, Markovic S, Sukarova-Angelovska E, Jovanovska-Misevska S, Kocinski G. Open access Maced J Med Sci. 2020, Sep 30, 8(B):643-645 52. Implementation of novel mode for evaluation of MYCN amplification that can predict outcome in patients with neuroblastoma. Ilieva G, Kocova M, Conevska B, Sukarova-Angelovska E. Clinical Oncology and research, 2020,3(11):3-6 53. Missense variant contribution to USP9-female syndrome. Jolly L, Parnell E, Gardner A, Corbett MA, Perez-Juado LA, Shaw M, Lesca G, Keegan C, Schneider M, Griffin E, Maier F, Kiss C, Guerin A, Crosby K, Rosenbaum K, Tanpaiboon P, Whalen S, Keren B, McCarrier J, Basel D, Sadedin S, White S, Delatycki M, Kleefstra T, Kury S, Brusko A, Sukarova-Angelovska E, Trajkova S, Yoon Sehoun, Wood S, Piper M, Penzes P, Gecz J. npj Genomic medicine, (2020)5:53 54. Duplication of chromosome 16p13.11-p12.3 with different expressions in the same family. Pop-Jordanova N, Zorcec T, Sukarova-Angelovska E. BJMG, 24(1), 2021,89-94 55. Важност на 6-минутниот тест на одење во дијагностика на ретка метаболичка миопатија – проказ на случај на карнитин палмитоил трансфераза 2 дефицит. Ангелкова Н, Шукарова-Ангеловска Е, Кочова М, Дума Ф, Саболиќ В, Манџуковска К. Арх Ј Здравје 2017;9(2)12-17 56. Two cases of Non-Syndromic Congenital Unilateral Breast Hypoplasia in one family. Krstevska-Konstantinova M, Kuzevska-Maneva K, Sukarova-Angelovska E, Stamatova A, Tasic V, Gucev Z, Hoefele J. Arch Pub Health 2020; 13 (1)58-61 57. Detection of a rare mutation in a Noonan syndrome suspected patient: a case report. Dobrevski B, Shukarova-Angelovska E, Kirijas M, Milanovski G, Brnjarchevska-Blazhevska T, Boceska F, Petlichovski A. Molecular and experimental Biology in Medicine, 2020,3(1):44-47 58. Dysphagia as an early presentation of DiGeorge syndrome-case report. Palcevska S,Gurkova B, Shukarova E, Stavrich K, Jovanovska J. Arch Pub Health, 2021:13 (1), 103-108 59. Prenatal diagnosis of cryptic translocation t(5p;17q) with fluorescent in situ hybridisation. Sukarova-Angelovska E, Kocova M, Sukarova-Stefanovska E, Ilieva G, Hristova-Dimkovska T, Kostadinova-Kunovska S. Journal of fetal medicine, 2018, 5(2),133-137 60. Demographic, clinical and biochemical characteristics of pediatric obesity: Interim analysis of a larger prospective study. Folia medica 62(4)2020:746-52