Име и презиме

Проф. Д-р Констандина Кузевска Манева
E-mail:manevakonstandina@hotmail.com

Образование

Субспецијализација по педијатриска кардиологија 2021 година Доктор на медицински науки по Педијатрија 2007 година Магистер на медицински науки по Педијатрија 2000 година Специјализација по педијатрија 1996 година Доктор на медицина 1988 година

Работно искуство

Универзитетска Клиника за детски болести-Скопје 1991-денес оддел Ревмокардиолгија

Дополнителни едукации

Ехокардиографска школа 1998 година Скопје Едукација за интерпретација на Холтер 24 ч ЕКГ- Скопје 1999 година Семинар по педијатриска кардиологија Салзбург 2003 година Семинари по педијатриска ехокардиографија 2000 и 2006 г Софија Бугарија Неонатална кардиологија и кардиохирургија- проект на Nowick cardiac aliance 2013-2018 година

Стручни вештини

Дијагностика на срцеви заболувања во детска возраст- педијатриска ехокардиографија, интерпретација на електрокардиограм, интерпретација на Холтер 24 часовен ЕКГ во детска возраст. Дијагноза и водење на пациенти со акутни и хронични ревматски болести во детска возраст, третман со биолошка терапија.

Публикации

1. Констандина Кузевска-Манева. Срцеви аритмии во детска и адолесцентна возраст- Монографија 2020 година 2. Констандина Кузевска-Манева, Розана Кацарска, Бети Ѓуркова-Ангеловска, Валентина Јовановска, Марија Нешковска- Шуменковска, Елита Манева, Слободан Илиќ, Милан Џукик, Владимир Чадиковски. Cor triatriatum sinister–ретка вродена срцева мана- Наши искуства во дијагнозата и третманот во детската возраст. Архиви на јавното здравје, Вол.11 (1) 2019 : 104-109 3. Tankoska M, Jakimovski D, Stamatova A, Murtezani A, Maneva E, Shukarova-Angelovska E, Gjurkova-Angelovska B, Kocheva S, Kuzevska-Maneva K, Krstevska Konstantinova M. Demographic, clinical and biochemical characteristics of pediatric obesity: interim analisys of a larger prospective study. Folia Med(Plovdiv). 2020 Dec 31; 62(4):746-752. 4. Kocova M, Kacarska R ,Kuzevska-Maneva K, Prijic S, Lazarevska M, Dordoni C, Ritelli M, Colombi M. Clinical variability in two Macedonian families with arterial tortuosity syndrome. BJMG ,Vol.21( 1),2018: pp 47-52 5. Gurkova-Angelovska B, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Jovanovska V, Neskovska-Sumenkovska M, Murtezani A, Georgieva D. Juvenile dermatomyositis-Our еxperience in the diagnosis and treatment of the disease. Physioacta, Vol.12 (1) 2018 : 59-66 6. Neshkovska-Shumenkovska M, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Gurkova-Angelovska B Jovanovska V, Krstevska- Konstantinova M, Chadikovski V. Pericarditis in patients followed on rheumocardiology department in period of 2011-2016. Physioacta ,Vol.11(3), 2019 :113-119 7. Tankoska M, Murtezani A, Kuzevska-Maneva K, Krstevska- Konstantinova M. Autoimune thyroiditis after long therm gonadotropin-realising hormone agonist treatment for central precocious puberty- CASE report. Archives of public health , Vol. 12 (1) 2020: pp 58-61 8. Krstevska- Konstantinova M., Kuzevska-Maneva K, Sukarova- Angelovska E, Stamatova A, Tasic V, Gucev Z , Hoefele J. Two cases of non-syndromic congenital unilateral breast hypoplasia in one family. Archives of public health , Vol. 12 (1) 2020: pp 62-64 9. Gurkova-Angelovska B, Kacarska R, Kuzevska-Maneva K, Jovanovska V, Neskovska-Sumenkovska M, Nakeva-Janevska N. Evaluation of patients with congenital left ventricular outflow tract obstruction. Physioacta, Vol.14(2), 2020 :83-88 10. Marina Krstevska- Konstantinova, Konstandina Kuzevska-Maneva, Hristijan Nestorov, Daniela Georgieva. Association of Poland Syndrome and Hypertrichosis in a pubertal girl. Archives of public health, Vol. 13 (2) 2021: pp 1-5 11. Kuzevska-Maneva K., Kacarska R., Gjurkova-Angelovska B., Georgiev A. Brugada syndrome- a case report. SANAMED 2016;11(1): 53-56 12. Kuzevska-Maneva K., Kacarska R., Gjurkova-Angelovska B., Maneva E., Jovanovska V., Neshkovska- Shumenkovska M. , Georgieva D., Georgiev A.Mitral valve prolapse in teenagers and competitive sports. Research in Physical Education, Sport and Health.2015, Vol.4,No.2, pp 123-127 13. Чонеска-Jованова Б., Мартинова К., Алабаковска С., Антевска-Трајковска З., Кузевска-Манева К., Кочева С., Јовановска А. Токсични ефекти од хемотерапија предизвикани со високи дози метотрексат кај деца со акутна лимфобластна леукемија. Архиви на јавното здравје, Вол.7 Бр.1, стр.28-34, 2015 14. Kuzevska-Maneva K., Kacarska R., Gjurkova-Angelovska B., Jovanovska V., Neshkovska- Shumenkovska M, Maneva E. Anomalous pulmonary venous connection (total and partial form)- single centre experience. Acta morphol.2014, Vol.11 (2): 49-52 15. Ѓуркова-Ангеловска Б.,Кацарска Р., Кузевска-Манева К., , Јовановска В., Нешковска- Шуменковска М. Јувенилен идиопатски артритис- приказ на случаи и современ тераписки пристап. Архиви на јавно здравје, Вол.6, Бр.1, стр. 33-37, 2014 16. Cekovska Z., Kaftandzieva A., Stojkova V., Ristovska N ., Maneva K., Panovski N. Staphyloccocus epidermidis resistant to methicillin as a cause of sepsis in child after congenital heart surgery: a case report. Acta morphol.2014, Vol.11 (1): 22-27 17. Нешковска- Шуменковска М., Грујовска С.,Бојаџиева С., Софијанова А., Кацарска Р., Кузевска-Манева К., Ѓуркова-Ангеловска Б., Јовановска В. Ултразвучна проценка за ризик од појава на билијарна тиња кај прематурни новородени поставени на тотална парентерална исхрана. Архиви на јавно здравје, Вол.5, Бр.2, стр 50-53, 2013 18. Кузевска-Манева К., Кацарска Р., Ѓуркова-Ангеловска Б., Јовановска В. Улогата на електрокардиографските методи -12 канален ЕКГ и Холтер 24 часовен ЕКГ во дијагнозата, третманот и следењето на вентрикуларните аритмии во детската возраст. Архиви на јавното здравје, Вол.4 Бр.2, стр.16-20, 2012 19. Kuzevska-Maneva K, Kacarska R, Gurkova B. Arrhythmias and conduction abnormalities in children after repair of tetralogy of Fallot. Vojnosanitetski pregled, vol. 62, br. 2, str. 97-102, 2005 20. Кузевска-Манева К, Кацарска Р, Анастасовка Ј, Ѓуркова Б. Холтер 24 часовен ЕКГ кај деца оперирани од атријален септален дефект тип секундум-наши искуства. Мак спи мед 2003; 44(1-2):63-70. 21. Кузевска-Манева К, Кацарска Р, Ѓуркова Б. Мицевска В. Стекнат атриовентрикуларен блок од III степен по операција на вродена срцева мана –Атријален септален дефект-приказ на случај. Мак мед прег, год 56, 2002, стр 240-243 бр.5-6