Име и презиме

Д-р сци Валентина Дуковска
E-mail:drvalentinadukovska@yahoo.com

Образование

Доктор на дефектолошки науки

Работно искуство

од 1991 год.

Дополнителни едукации

Примена на развојни тестови, следење на психомоторен развој, интеграција на примитивни рефлекси.

Стручни вештини

Развојна проценка Сензомоторна стимулација

Публикации

Дуковска В., Психомоторниот развој кај недоносените до крајот на третата година од животот. Дефектолошка теорија и пракса. 2009: 10 ( 1-2 ): 33-47 Дуковска В., Софијанова А., Дума Ф., Јузевски Ж., Асфиксијата и развојните постигнувања кај високо ризичните новородени. Дефектолошка теорија и практика.2010: 11( 1-2):25-38 Dukovska V., et al. Premature infants. Developmental medicine &Child neurology.2015: 57 (4):39-40 Дуковска В., и сор., Високоризични новородени и первазивни развојни нарушувања. Архиви на јавното здравје. 2017:9 (1):11-17 Стомнарска О., Дуковска В., Даниловски Д. Невроразвојни последици од неонатална хипогликемија. ПРИЛОЗИ.Одд.за мед.науки XLI 2, 2020 МАНУ 10.2478/prilozi-2020-0037 ISSN 1857-9345 UDC: 616.153.455-008.64-053.2-06:616.83