Име и презиме

ЛидијаТрпковска-дефектолог
E-mail:lidija.trpkovska78@gmail.com

Образование

* 1993-1997МУЦ д-рПанчеКараѓозов, Скопје * 2009-2017Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Институт за дефектологија

Работно искуство

* 1998-2000 стоматолошкасестраприЈЗУ Стоматолошка клиника, Скопје * 2000-2002 медицинскасестраприхируршкитеклиники, Скопје * 2002-2015 медицинскасестраприЈЗУ Клиника за детски болести, Скопје * од2015 дефектологпри ЈЗУ Клиника за детски болести, Скопје

Дополнителни едукации

Учества на повеќе домашни и меѓународни семинари, конференции и работилници од областа на дефектологијата.

Стручни вештини

Дефектолошка проценка, примена на JASPER и DTT кај деца со аутизам, предучилипна подготовка, советување и тренинг на родители, користење на асистирана технологија.

Публикации