Име и презиме

Никола Костадинов, психолог
E-mail:nik.kostadinov@yahoo.com

Образование

2004-2009 Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Институт за психологија

Работно искуство

• Клиника за детски болести • Оддел за третманназависностиоддроги • Дневнаболница за алкохолизам • Центар за менталноздравје“Влае” • Центар за менталноздравје“Пролет” • Служба за лицасопречкивоменталниотразвојилителесниотразвој, ОдделДневенЦентар за децасоаутизамво Ј.У Меѓуопштинскицентар за социјалнаработанаград • Служба за заштитанавозрасни и старилицаво Ј.У Меѓуопштинскицентар за социјалнаработанаградСкопје • Служба за брак и семејство и семејнонасилствово Ј.У Меѓуопштинскицентар за социјалнаработанаградСкопје

Дополнителни едукации

– Семејна и Системскапсихотерапија– Институт“Алтернатива” – Вештини за афирмација, комуникација, посредување иразрешувањенаконфликти – Работолница за подобрувањеназнаењата и вештинитекајизбранителекари за ранооткривање и ранаинтервенцијакајдецасопопреченост (Македонсколекарскодруштво и UNICEF) – MEDICAL CLOWNS WORKSHOP (Министерство за здравство и HOPE project) – Стратегии за управувањесо АДХД воучилиштата (МАПП) – ЈАСПЕР метод за работасодецасоаутизам (UCLA-USA) – Унапредувањенауслугите за социјалназаштита-Професионалнарехабилитацијаналицасоинвалидитетодтеоријадопракса(Министерство за труд и социјалнаполитика ) – Програма за обукананаставници за децасопречкиворазвојот ( Турскавладинаагенција за соработка и координација“ТИКА” и здружениетоБејазајодРепубликаТурција) – Психосоцијалнаподдршка за ранливакатегоријанабегалци,како и за луѓесопост-трауматиченстресодбилокакванепогода (МАПП) – Развојнаемоционалнатаинтелигенцијаводетството и адолесценцијата (Здрушение за дислексија“Ајнштајн”) – Клиничканевропсихологијасоневропсихолошкадијагностика(едногодишнаобукавоЦентар за невропсихологија,психотерапија и психологија- “Когниција”)

Стручни вештини

Психодијагностика, психолошка интервенција кај деца со хронични болести, советување, когнитивно-бихејвиорална терапија и семејна и системска психотерапија, работа со деца од аутистичен спектар (JASPER,DТT)

Публикации