Име и презиме

Орхидеја Поповска-Пиперковска, социјален работник
E-mail:popovskaorhideja1@yahoo.com

Образование

* 2002-2006 Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Институт за социјална работа и политика * 2016-2020 „Св. Кирил и Методиј”, Институт за социјална работа и политика, специјалистички студии-социјална работа во здравство

Работно искуство

* ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

Дополнителни едукации

разни обуки и работилници одобластанадетскатаздравственазаштитапри Министерството за здравство, project Hope, UNICEF, Johns Hopkins Children’s centar.

Стручни вештини

Индивидуална работа на лица под социјален ризик, стручна проценка за упатување во соодветна институција, квалитетна комуникација и соработка со центри за социјална грижа и невладин сектор

Публикации