Име и презиме

М-р Сара Чепишевска Витларова, дефектолог-логопед
E-mail:saramkd@yahoo.com

Образование

– 2006-2010 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет, Институт за дефектологијанасока-логопедија – 2013-2015 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,Филолошки факултет,Катедра за македонски јазик

Работно искуство

– Универзитетска Клиника за детски болести – дефектолошко-логопедска работа со дете со Downsyndrome – логопед во ПЗУ „Каликна“ – центар за ментално здравје и аутизам – логопед во Ј.У.О.Д.Г. „Орце Николов“ Карпош – логопедски третман и описменување кај дете со Downsyndrome – логопедски третмани кај деца со дислалија – логопедски третмани кај деца со аутистичен спектарна нарушување – логопедски третмани кај деца со алалија – логопедски третмани кај деца со развојна дисфазија – логопедски третмани кај деца со пелтечење – логопедски третмани кај деца со забавен психомоторен развој.

Дополнителни едукации

учества на преку над 100 домашни и меѓународни семинари, конференции, конгреси, работилници, трибини и вебинари со цел цледење на современите откритија и достигнувања во областа на логопедијата и детскиот развој.

Стручни вештини

Работа со деца со различнаговорно – јазичнапатологија (алалија, развојнадисфазија, дислалија, детскаафазија, дисенија…), работасодецасопосебни (образовни) потреби во доменотнаговорно-јазичен развој, предчитачки и претпишувачки сопсобности и описменување.

Публикации

4