Роден: 17 mars 1981, Тетово; 

Оженет, татко на три деца (две момчиња и едно девојче)

e-mail: arkin_jahiji@hotmail.com

Образование:

 • Магистер во областа на компаративната јавна администрација на Европската Унија, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, 2015;
 • Дипломиран правник – Правен Факултет, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, 2005;

Работно Искуство

 • Државен советник, Министерство за правда, 2020-2023;
 • Шеф на кабинет на заменик министерот за правда, 2020-2023;
 • Раководител на одделение за претставки и поплаки за работата на органите на правосудството, Министерство за правда, 2013 – 2020;
 • Член на Управниот одбор на Службен весник на Република Северна Македонија, 2015-2017;
 • Советник во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, 2012-2013;
 • Претседател на Општинската изборна комисија, 2009-2013;
 • Помлад соработник за правата за детска заштита, 2008-2012;
 • Правник – Cile Trans Kompani Доо, 2006-2007;

Професионални ангажмани 

 • Член на работната група за подготовка на Развојна Стратегија за правосудниот сектор со акционен план за 2023-2027;
 • Член на Комисијата за употреба на имињата на личностите, декември 2022-;
 • Член на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023, декември 2021-;
 • Член на Националниот комитет за меѓународно хуманитарно право, 2017 – ;
 • Член на Советот за заштита на потрошувачите, 2015 – ;
 • Член на Партиципативниот форум за унапредување на остварување на правата на заедниците, 2017-2019;
 • Член на работната група за надминување на проблемот со лицата кои немаат лична документација, 2018;
 • Член на Националната комисија за мало и лесно оружје, 2017-2020;
 • Член на работната група за Националната стратегија на Република Северна Македонија за соработка со дијаспората, 2018-2023;
 • Секретар на Комисијата за правосуден испит, 2017-2021;
 • Заменик претседател на Комисијата за верификација на знаењата на кандидатите за постојан судски преведувач, 2022;
 • Претседател на работната група за воспоставување на процесот на менаџирање со ризик;  декември, 2023;
 • Член на Управниот одбор на проектот “за поконсолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош во Северна Македонија;
 • Член на Работната група за Законот за бесплатна правна помош; 2018
 • Член на Работната група за Законот за прекршоци;
 • Член на Работната група за Законот за извршување;
 • Член на Работната група за Законот за управните спорови;
 • Член на меѓуресорската работната група задолжена за координација на активностите поврзани со соработката помеѓу Министерството за внатрешни работи  и Меѓународната агенција за атомска;
 • Заменик член на работната група за подготовка на Програмата за економски реформи, Министерство за финансии, 2018-2022;
 • Заменик член на Меѓу-институционална работната група за унапредување на договорната соработкаl, Министерство за надворешни работи, 2021-;

Конференции, обуки и семинари:

 • Семинар  “кривично правните аспекти на корупцијата/Компаративната пракса во Хрватска и Европскиот суд за човекови права” – Академија за судии и јавни обвинители “Павел Шатев”, 2016;
 • Семинар за Правно усогласување со ЕУ законодавство во пред-пристапната фаза, Даниловград – Црна Гора, 2016;
 • Конференција “Борбата против трговија со дрога“ – Тирана, Албанија, Октомври, 2017;
 • Четврта меѓународна конференција: “Менаџирање со правните ризици: правните трендови“, Скопје, 2016;
 • Конференција за идентификација на имот стекнат со кривично дело: Упатство за откривање на имот стекнат со кривично дело во земјата и во странските земји, UNODC. Будва-Црна Гора, 2016. 
 • Студиска посета во Загреб, проект “Зајакнување на Владеењето на правото”, 9-13 април 2017, Заглеб-Хрватска;
 • Регионален состанок “Билатерални инвестициски договори и решавање на споровите, 14-15 февруари 2018, Тирана-Албанија;
 • Регионална завршна конференција на ЕУ/Советот на Европа “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey – Phase II”, 27-28 септември 2022, Будва-Црна Гора;
 • Каскадни обуки за бесплатна правна помош, 9-11 мај 2022,  Хотел Метропол, Охрид;
 • Конференција на високо ниво за промовирање на Партнерството за отворена власт 2021-2023; 2022, Скопје;
 • Техничка консултативна работилница за добро владеење, UN Joint Workplans 2023, 16 декември 2022;
 • Работилница за подготовка на Националниот план за правно зајакнување, 5-7 декември 2022, Охрид;

Познавање на Јазици:

 • Мајчин јазик: Албански
 • Македонски, 
 • Англиски.

Професионални испити:

 • Правосуден испит, 2014;
 • Нотарски испит, 2015;