Datëlindje: 17 mars 1981 – Tetovë; 

I martuar, baba i tre fëmijëve (dy djem e një vajzë)

e-mail: arkin_jahiji@hotmail.com

Arsimimi:

 • Magjistër në lëminë e administratës publike krahasimtare të Bashkimit Evropian, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, 2015;
 • Jurist i diplomuar – Fakulteti juridik, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, 2005;

Përvoja e punës

 • Këshilltar shtetëror, Ministria e drejtësisë, 2020-2023;
 • Udhëheqjes i seksionit për parashtresa dhe ankesa për punën e organeve të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë, 2013 – 2020;
 • Anëtar i Këshillit drejtues të Gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriu, 2015-2017;
 • Këshilltar në Ministrinë për sistem politik dhe marrëdhënieve midis komuniteteve, 2012-2013;
 • Kryetar i Komisionit komunal të zgjedhjeve, 2009-2013;
 • Bashkëpunëtor i ri për të drejtat për mbrojtjen e fëmijëve, 2008-2012;
 • Jurist – Cile Trans Kompani shpk, 2006-2007;

Angazhime profesionale

 • Anëtar i grupit punues për përgatitjen e Strategjisë zhvillimore për sektorin e gjyqësorit me plan aksional për 2023-2027;
 • Anëtar i Komisionit për përdorimin e emrave të personaliteteve, dhjetor 2022;
 • Anëtar i Këshillit për Koordinimin dhe ndjekjen e procesit të Partneritetit për qeveri të hapur 2021-2023, dhjetor 2021-;
 • Anëtar i Komitetit nacional për të drejtën ndërkombëtare humanitare, 2017 – ;
 • Anëtar i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve, 2015 – ;
 • Anëtar i Forumit participativ për avancimin e realizimit të të drejtave të komuniteteve, 2017-2019;
 • Anëtar i Grupit punues për tejkalimin e problemit me personat të cilët nuk posedojnë dokumentacione personale, 2018;
 • Anëtar i Komisionit nacional për armë të vogla dhe të lehta, 2017-2020;
 • Anëtar i Grupit punues për Strategjinë nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me diasporën, 2018-2023;
 • Sekretar i Komisionit të provimit të jurisprudencës, 2017-2022;
 • Zv.Kryetar i Komisionit për verifikimin e njohurive të kandidatëve  për përkthyes të përhershëm gjyqësor, 2022;
 • Kryetar i grupit punës për vendosjen e procesit të menaxhimit me rrezik, dhjetor, 2023;
 • Anëtar i Këshillit drejtues të projektit “Për sistem më të konsoliduar dhe më efikas për ndihmën juridike falas në Maqedoninë e veriut;
 • Anëtar i Grupit punues për Ligjin për ndihmë juridike falas, 2018;
 • Anëtar i Grupit punues për Ligjin për kundërvajtje;
 • Anëtar i Grupit punues për Ligjin për përmbarim;
 • Anëtar i Grupit punues për Ligjin për konteste administrative;
 • Anëtar i Grupit punues ndërsektorial i ngarkuar me përgjegjësi për koordinimin e aktiviteteve të lidhura me bashkëpunimin midis Ministrisë së punëve të brendshme dhe Agjencionit ndërkombëtar për energji atomike;
 • Zëvendës anëtar i Grupit punues për përgatitjen e Programit për reformën ekonomike, Ministria e financave, 2018-2022;
 • Zëvendës anëtar i Grupit punues ndër-institucional për avansimin e bashkëpunimit kontraktual, 2021-;

Konferenca, trajnime dhe seminare:

 • Seminar mbi Temën “Aspektet juridike penale të korrupsionit/Praktika krahasimtare e Kroacisë dhe Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut” – Akademi për gjykatës dhe prokuror “Pavel Shatev”, 2016;
 • Seminar për harmonizimin juridik me legjislacionin e BE-së në fazën para-anëtarësimit, Danilovgrad – Mal të Zi, 2016;
 • Konferencë “Lufta kundër tregtisë me drogë“ – Tiranë, Shqipëri, tetor, 2017;
 • Konferenca e katërt ndërkombëtare: “Menaxhimi me rreziqet juridike: trendët juridike“, Shkup, 2016;
 • Konferencë për identifikimin e pasurisë së fituar me vepër penale: Udhëzues për zbulimin e pasurisë së fituar me vepër penale në vend dhe në vendet e huaja, UNODC. Budva-Mali zi, 2016. 
 • Vizitë studimore në Zagreb, projekti “Përforcimi i Sundimit të Ligjit”, 9-13 prill 2017, Zagreb-Kroaci;
 • Takim regjional “Traktate t; investimeve bilaterale dhe zgjidhja e kontesteve, 14-15 shkurt 2018, Tiranë-Shqipëri;
 • Konferencë përmbyllëse regjionale e Bashkimit Europian/ Këshillit të Europës “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey – Phase II”, 27-28 shtator 2022, Budva-Mali i zi;
 • Trajnime kaskadë për ndihmën juridike falas, 9-11 maj 2022, Hotel Metropol, Ohër
 • Konferencë e niveli të lartë për promovimin e planit të pestë kombëtar të veprimit për partneritetin e qeverisjes së hapur 2021-2023, 2022, Shkup;
 • Punëtori teknike konsultative për qeverisjen e mirë, UN Joint Workplans 2023, 16 dhjetor 2022;
 • Punëtori për përgatitjen e Planit nacional për fuqizim juridik, 5-7 dhjetor 2022, Ohër;

Njohja e gjuhëve:

 • Gjuhë amtare: Shqip
 • Maqedonisht, 
 • Anglisht.

Provime profesionale:

 • Provimin e jurisprudencës, 2014;
 • Provimin e noterisë, 2015;