ПОДАТОЦИ ЗА ИМАТЕЛОТ НА ИНФОРМАЦИИ

  1. надлежности кои ги извршува, утврдени со закон,
  • здравствена дејност,
  • наставно научна дејност,
  • транспорт на пациенти,
  • лабораториски услуги,
  • Јавни набавки и други надлежности утврдени со закон

2. основните податоци за контакт со имателот на информацијата и тоа: назив, адреса, телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВA  УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Адреса:ул. Водњанска 17, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

1000 Скопје, Македонија

тел/факс:+389 2 3229 156 / +389 2 3129 027

е-mail: ukdetskibolesti@zdravstvo.gov.mk

3. податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата (биографија, податоци за контакт и друго), линкот води кон биографија на одговорните лица

4. основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, Катерина Настова , Татјана Димитровска, ukdetskibolesti@zdravstvo.gov.mk :+389 2 3229 156

5. основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број

6. список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен емаил и службен телефон

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА

7. законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило

8. прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени со закон

9. органограм за внатрешна организација

10.стратешки план , правен сектор

11. годишни планови и програми за работа, секој оддел

12. годишен Буџет и завршна сметка

13. годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

14. ревизорски извештај

15. видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни податоци), Комисија за квалитет

16. тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

17. целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно-приватно партнерство

18. предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска согласно закон и друго

19. извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување контрола и надзор

20. статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации

21. други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијата.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

21. начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено по електронски пат)