Fillimet e Klinikës për fëmijë janë nga reparti i fëmijëve që punënte në kuadër të Spitalit tokësor në Shkup (më vonë Spitali shtetëror në Shkup). Themelimi i klinikës përkon me themelimin e Fakultetit të Mjekësisë në Shkup në vitin 1947. Reparti i pediatrisë i Spitalit Tokësor u formua me dy reparte: për foshnjat dhe fëmijët më të rritur, ndërsa patologjia më e shpeshtë ishte: sëmundjet e traktit gastrointestinal dhe keq-ushqyerja. Menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, vdekshmëria tek foshnjat ishte në shkallë shumë të lartë në të gjithë Evropën, veçanërisht në Maqedoni, ku arriti në 148 në 1000 të porsalindur, si një faktor i rëndësishëm në sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e fëmijëve. Filloi me përmirësimin e mundësive diagnostike dhe terapeutike për të gjitha sëmundjet e fëmijërisë, diagnostikimin e sëmundjeve malinje tek fëmijët, përmirësimin e diagnozës së TBC-së si një faktor i rëndësishëm në sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e fëmijëve.

Drejtori i parë i klinikës ishte Doc. d-r Harlampie Mançev, ndërsa pjesë e ekipit të tij ishin Doc. d-r. H. Mançev dhe Doc. d-r. M. Jakovleviq. Klinika në hapësirën e Jugosllavisë ishte lider në diagnostikimin dhe trajtimin e disa sëmundjeve infektive dhe parazitare (Kala Azar), si dhe në trajtimin e formave të ndryshme të keq-ushqyerjes.
Përveç formave pulmonare të tuberkulozit, një formë e zakonshme në këtë periudhë ishte meningjiti tuberkuloz, për shkak të të cilit Klinika ka formuar një njësi të veçantë për trajtimin e sëmundjes. Në të njëjtën kohë filloi diagnostikimi i anemive hemolitike kongjenitale, dhe në atë kohë klinika u zhvendos nga reparti i pediatrisë të spitalit tokësor, në godinën e klinikës kirurgjike, në klinikën gjinekologjike, në ish-spitalin e qytetit. Që nga viti 1957 është vendosur në godinën e sapondërtuar klinike, sot godina e Klinikave intere.
Në periudhën 1956/57 drejtor i klinikës është prof. Hristo Duma, me kapacitet mbi 100 shtretër, 6 specialistë dhe disa praktikantë. Klinika filloi me modernizimin me një strukturë të re organizative, u nda në tre departamente: reparti për foshnjat, reparti për fëmijët më të mëdhenj deri në 3 vjeç dhe reparti për fëmijë parashkollor dhe shkollor, Drejtues të reparteve ishin prof. Hristo Duma, Prof. Dr. Avram Sadikario dhe Prof. Dr. Dusko Teodosievski. Numri i specialistëve arriti në mbi 10 dhe numri i kursantëve u rrit. Filloi formimi i departamenteve të reja: kardiologji, neonatologji, departamenti i metabolizmit të çrregullt, nefrologji, neurologji, gastroenterohepatologji, pulmonologji, hematologji, endokrinologji dhe imunologji. Laboratori biokimik i Klinikës gjithashtu pati një zgjerim, me zhvillimin në veçanti të laboratorit të hemoglobinologjisë.
Në atë kohë, Klinika ishte një nga institucionet kryesore për diagnostikimin e patologjisë pediatrike në vend, dhe për problemin e talasemisë ajo zuri një pozicion drejtues në rajonin e gjerë. U formuan specialistë eminentë të pediatrisë si Prof. Dr. Marija Delidzakova, Dr. Vaska Doneva, Dr. Budimir Mlladenovski, Prim. Dr. Radmila Kotevska, Prim. Gj. Grozdanov, doc. d-r Ratka Vlashki dhe m-r Milka Andreevska, si drejtuese e laboratorit.
Në tërmetin katastrofik të vitit 1963, ambientet e klinikës dolën jashtë funksionit dhe ato u zhvendosën në çadra dhe në një pjesë të ambienteve të shkollës së mesme të vjetër mjekësore. Me fonde nga organizata suedeze humanitare- Save the Children -u ndërtuan dhoma të përkohshme- baraka në lagjen Gjorçe Petrov. Objekti ku ndodhej klinika është rinovuar dhe ka një kapacitet prej 250 shtretërish.
Në objektin e përkohshëm (barakë), trajtoheshin fëmijë të sëmurë kronikë dhe pacientë rekovancelentë (të shëruar), ndërsa numri i mjekëve u rrit në 21. Disa prej tyre ishin dërguar nga vetë Presidenti i Republikës SF të Jugosllavisë, për shkak të përpjekjeve të tyre në kushte emergjente. Pasoi një periudhë e trajnimit intensiv të personelit mjekësor dhe të personelit tjetër shëndetësor të klinikës brenda dhe jashtë Jugosllavisë. Në vitet në vijim vëllimi i punës në klinikë u rrit pasi pjesë e saj u bënë sipas edhe Prof. d-r. I. Bojaxhiev, Prof. d-r. V. Starova, Prof. d-r. N. Zisovski, Prof. d-r. N. Sofijanov. U krijua departamenti i diagnostikimit funksional të sëmundjeve të mushkërive, laboratori EEG dhe laboratori citogjenetik, një pjesë e konsiderueshme e punës së Klinikës në atë periudhë u zhvillua përmes shërbimit ambulator si fillimi i formimit të ambulancave konsultative subspecialiste ambulatore. Gjatë kësaj periudhe, vdekshmëria foshnjore dhe e fëmijëve në Maqedoni është ulur ndjeshëm. Që nga viti 1975, klinika drejtohet nga Prof.Dr.A.Sadikario.Një nga mjekët pediatër më të shquar, veçanërisht i njohur në fushën e hematonkologjisë dhe nefrologjisë. Në atë periudhë u formuan departamente të reja, të cilat drejtohen nga Prof.Dr.N.Zisovski, Prim.Dr.M. Zdraveva, Prim Dr. T. Nikolova, Krye Dr. R. Jarlieva, Krye Dr. M. Dukovski, Prof. Dr. A. Gordova, Prim Dr. B. Gërçeva. Gjatë kësaj periudhe, Klinika pasurohet me pranimin e 16 mjekëve të rinj të specializuar në pediatri për Klinikën.
Më në fund, në vitin 1985, Klinika e Pediatrisë u vendos në një ndërtesë të re të veçantë në të cilën ndodhet edhe sot. Në periudhën nga viti 1984 deri në vitin 1996 drejtor i klinikës është Prof. d-r. Nikolla Sofijanov. Në Klinikë u formuan 14 departamente subspecialiste me patologji të veçantë, si dhe u krijua ambulanca subspecialiste në të gjitha subspecialitetet pediatrike. Mjekë të shumtë dërgohen jashtë vendit për trajnim dhe sjellin në Klinikë metoda të reja diagnostikuese dhe terapeutike.
Pas pensionimit të prof.Sofijanovit, me klinikën deri në vitin 1999 udhëheq Prof. d-r. Mirjana Koçova. Gjatë kësaj periudhe, një projekt i Bankës Botërore edukon 6 pediatër dhe 12 infermierë në fushën e kujdesit intensiv dhe terapisë së të porsalindurve dhe foshnjave, i cili krijon një bazë stafi dhe siguron pajisje për Departamentin e Kujdesit Intensiv dhe Terapisë. Fillon transporti i të porsalindurve të rrezikuar drejt Klinikës dhe fillon aplikimi i depistimit neonatal për hipotiroidizëm. Në laboratorin gjenetik futen metoda të reja citogjenetike dhe molekulare dhe në departamente zhvillohet bashkëpunimi intensiv i projekteve me vendet e huaja. Protokollet e reja futen për trajtimin e fëmijëve me sëmundje malinje.
Perfeksionohen diagnostifikimi me ultratinguj në neurologji dhe kardiologji, nefrologji ku futet dializa peritoneale, gastroenterologjia me procedura endoskopike dhe endokrinologjia ku fillon terapia e diabetit me pompa insuline. U realizua sistematizimi i ri me emërimin e drejtuesve të departamenteve, si më poshtë: Prof. Dr. K. Piperkova-neonatologji, Prof.Dr.D. Kuzmanovska-nefrologji, Prof. Dr. M.Kuturec dhe F.Duma-neurologji, Prof. Dr. S.Fustik – Fëmija dhe metabolizmi, Prof. Dr. S.Grujovska dhe Prof. Dr. G.Todorovski-gastroenterohepatologji, Prof. Dr. S.Peova-imunologji, Prof.Dr. Gj.Nikolovski dhe Prim Dr. A.Sazdovski – Pulmologji, Prof Dr. R.Kacarska-kardiologji, Prof.Dr. M.Kochova dhe Prof.Dr. Z.Gucev – Endokrinologji, Prof.Dr. O.Muratovska – onkologji dhe Prof. Dr. S.Glamocanin – hematologji, Prof. Dr. N.PopJordanova – Departamenti i Psikosomatikës, Prof. Dr. V.Milev – Departamenti i Kujdesit Intensiv dhe Infermierisë. Klinika punëson edhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë në fushën e psikologjisë, pediatrisë zhvillimore, dietologjisë dhe terapisë fizike.
Nga viti 2000 deri në vitin 2002 drejtor ishte prof.dr. A.Kostovski, deri në vitin 2006 prof.dr. Z.Guçev, kurse nga viti 2006-201o punëtori shkencor A. Kostovski. Nga viti 2007 sërish zgjidhet Prof. d-r M.Koçova, ndërsa nga viti 2010-2012 sërish punëtori shkencor A. Kostovski. Gjatë kësaj periudhe përmes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në Repartin për endokrinologji, gastroenterologji dhe në Laboratorin gjenetik sigurohen pajisje moderne. Përfitohet gjithashtu pajisje për skrining metabolik. Departamentet dhe klinikat e subspecialitetit janë të kompjuterizuara, gjë që përmirëson ndjeshëm dokumentacionin.
Që nga marsi i vitit 2012, Klinika menaxhohet nga një drejtor mjekësor dhe një organizativ (ekonomik), Drejtor i Mjekësisë është Doc. Sci. d-r. Aspazija Sofijanova, ndërsa drejtor organizativ ek.diplm. Ridvan Ibraimi. Gjatë kësaj periudhe bëhet një rikonstruksion i konsiderueshëm i Klinikës me modernizimin e pjesës poliklinike ambulatore, futen teknika inovative në terapi intensive dhe Departamenti i Kujdesit Intensiv pranon fëmijë më të rritur. Transporti është futur jo vetëm për të sapolindurit, por edhe për fëmijët më të rritur për në Klinikë dhe anasjelltas. Procedurat e trajtimit dhe diagnostikimit të prezantuara më parë janë ruajtur dhe janë futur të reja. Gjatë kësaj periudhe ka filluar projekti për Kardiokirurgjinë Pediatrike me rekrutim të pacientëve në Repartin e Kardiologjisë dhe operacione të kryera nga ekspertë të huaj të cilët kryejnë edhe trajnimin e mjekëve vendas për diagnostikimin invaziv të zemrës. Klinika menaxhon përgatitjen e regjistrit të sëmundjeve të rralla dhe fillon trajtimin e disa prej tyre, transplantimi i organeve ka nisur në bashkëpunim me klinikat kirurgjikale dhe ekspertë të huaj. Një qendër për autizmin po ngrihet. Vazhdon edukimi intensiv i mjekëve nga fusha të ndryshme jashtë vendit.
Për aktivitetet shëndetësore, Klinika ka marrë një vlerësim nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për zvogëlimin e vdekshmërisë foshnjore, ndërsa Çmimi ‘Trifun Panovski’ nga Shoqata e Pediatërve të Maqedonisë është ndarë për disa pediatër të shquar (Prof. Dr. Sofijanov, Prof. Dr. Zisovski, Prof.Dr.Kochova, Prof.Dr.Glamoçanin dhe Prof.Dr.Sofijanova).
VEPRIMTARIA EDUKATIVE
Katedra e Pediatrisë i themeluar në vitin 1947, mësimin e pediatrisë e filloi në vitin 1950. Përveç formave të zakonshme të mësimdhënies për studentët, janë prezantuar kurse, seminare dhe prezantime që përfshijnë kursantë dhe pasuniversitar. Nga viti 1968-1974 me katedrën drejton Prof. d- r. Hristo Duma, nga viti 1975-1983 Prof. Dr. Avram Sadikario, nga viti 1984-85 Prof. d-r. Vaska Doneva, nga viti 1985-86 Prof.Dr. Vullnet Starova, nga viti 1986-88, Prof. d-r. Ilija Bojaxhiev, nga viti 1989 deri më vitin 1999 Prof. d-r.Nikolla Sofijanov, nga viti 1999 deri në vitin 2003 Prof. d-r. Nada PopJordanova, nga viti 2003 deri në vitin 2005 Prof. d-r. Vladislav Milev, nga viti 2005-2007 Prof. d-r. Mirjana Koçova, nga viti 2007-2009 Prof.dr.Stefanka Grujoska, nga viti 2010-2014 Prof.dr.Dafina Kuzmanovska, dhe prej atëherë Prof.d-r. Kata Martinova.
Katedra e Pediatrisë është e përfshirë në sistemin e transferimit të krediteve në edukimin e studentëve dhe në vitin 2014 fitoi projektin ‘Leonardo Da Vinci’ i cili, në koordinim me Londrën, edukon 4 profesorë dhe 4 asistentë për të modernizuar mësimdhënien e pediatrisë për studentët e mjekësisë.
Katedra e zgjeroi veprimtarinë e tij edhe në disiplina të tjera. Kështu, ajo morri pjesë plotësisht në mësimdhënien e gjenetikës për studentët e mjekësisë dhe shkollat e mesme, ndërsa udhëheqësja e këtij departamenti vjen po nga kjo klinikë, Dr. Mirjana Koçova, nga viti 2009-2014, dhe nga viti 2014 Doc.Dr. Elena Shukarova-Angelovska. Gjithashtu zhvillohen ligjerata edhe për studentë të stomatologjisë, për shkolla të mesme për infermierë, logopedë dhe fizioterapistë, si dhe orë të gjera për mjekësinë familjare të drejtuara nga Doc.Dr.Katerina Stavri.

VEPRIMTARIA SHKENCORE
Klinika ka kryer një aktivitet të rëndësishëm shkencor që nga themelimi e deri më sot. Kërkimet e para u fokusuan në sëmundjet parazitare në fillim të viteve 50. Më vonë veprimtaria kërkimore-shkencore u fokusua në hemoglobinopatinë.Në këtë fushë janë prodhuar punime të shumta shkencore. Janë bërë dy projekte për talaseminë, një projekt për zhvillimin psikomotor të fëmijëve nga mosha 0. -3 vjet, projekt mbi vlerat parashikuese të EEG në konvulsionet febrile në fëmijëri. Më pas vijojnë projekte të shumta kërkimore shkencore në të gjitha fushat e pediatrisë të financuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe disa projekte ndërkombëtare (nga endokrinologjia, pulmonologjia, fibroza cistike, hemato-onkologjia). Mjekët e Klinikës kanë shfrytëzuar 4 bursa prestigjioze Fulbright në SHBA (Prof. Sofijanov 1, Prof. Koçova 2, Prof. Duma 1) dhe shumë bursa të tjera më të shkurtra kërkimore. Kumtesa të shumta janë botuar në kongrese vendase dhe të huaja dhe në revista eminente vendase dhe të huaja me impakt faktor, me citime të larta. Disa nga profesorët janë ndër më të cituarit në Ballkan. Profesorët e katedrës janë anëtarë të shoqatave ndërkombëtare në fusha të ndryshme të patologjisë pediatrike, të grupeve të veçanta studimore ndërkombëtare, me zhvillim të vazhdueshëm profesional. Janë botuar shumë libra, monografi dhe skenarë. Për shkak të reputacionit të saj të lartë, Klinika është pjesëmarrëse e rregullt në studimet klinike ndërkombëtare që testojnë barna të reja.
KUSHTET SPITALORE
Klinika ndodhet në kampusin e ish-Qendrës Klinike me klinikat dhe institutet tjera. ISHP – Klinika Universitare për Sëmundjet e Fëmijëve, si objekt i pavarur është ndërtuar në vitin 1985, sipas listës pronësore nr.18007 dhe Klinika ka rreth 7881m2. Përshtatja e fundit është bërë në vitin 2007, ndërsa rindërtimi në vitin 2001. Objekti është një ndërtim solid me karakter të përhershëm. Klinika është në 7 kate me një siperfaqe totale 7881 metra katrorë. Raporti i siperfaqeve është si vijon: siperfaqe spitalore 5962 m2, hapesirë administrative 845 m2, ambjente të tjera kuzhinë, lavanderi, magazina, vendstrehim dhe dhoma të tjera 1074 m2.
ISHP Klinika Universitare për sëmundje të fëmijëve Shkup është njësi unike punuese e përbërë nga shërbime të zhvilluara subspecialiste, me kapacitet prej 230 shtretër spitalor për reparte dhe 4 shtretër për trajtim ambulator. Numri i përgjithshëm i të punësuarve është 293, mjekë të punësuar 54, mjekë specializimi 3, doktorë të medicinës 5, infermierë 154, laborantë 12, biologë 6 ose gjithsej 234 staf mjekësor dhe 4 bashkëpunëtorë profesionistë. Psikologë, punonjës social, edukator special, farmacistë, persona përgjegjës për shëndetin dhe sigurinë në punë gjithsej staf administrativ 21 dhe teknik 34, gjithësej 55 punonjës. Klinika ka poliklinikë dhe ambulanca subspecialiste (10), repart të pajisur me kujdes intensiv, shërbim transporti – për transportin e fëmijëve të rrezikuar vitalisht në vend dhe në qendra jashtë vendit, laborator biokimik dhe hematologjik, laborator gjenetik, laborator laboratorik, laborator laboratorik, laborator dhe depo e farmacive. ISHP Klinika e Sëmundjeve të Fëmijëve si i vetmi institucion shëndetësor terciar publik në RVM diagnostikon dhe trajton sëmundjet më të komplikuara te fëmijët, të planifikuar përmes takimit tim në klinikat, departamentet dhe laboratorët e saj subspecialist në mënyrë ekonomike dhe kryen kërkime, vlerësime. dhe vlerësimi.në fushën e shëndetit të fëmijëve.Në klinikë në vitin 2014 janë shtruar 8020 pacientë. Në spitalin ditor kanë marrë trajtim dhe terapi 2166 pacientë.Ekzaminimi poliklinik ambulator 2014, realizuar 25546. Analizat biokimike laboratorike të realizuara për vitin 2014 janë 260.750 45 000, urinë 14 705 dhe një numër i madh të analizave të tjera.