People-Doctor-Male-icon

Проф. Д-р Филип Дума

невролог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Аспазија Софијанова

интезивист

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Стојка Нацева Фуштиќ

доенче и метаболизам

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Розана Кацарска

кардиолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Проф. Д-р Велибор Тасиќ

нефролог

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Проф. Д-р Зоран Гучев

ендокринолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Проф. Д-р Ацо Костовски

гастроентерохепатолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Емилија Влашки

пулмолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Ката Мартинова

хемато-онколог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Лидија Карева

имунолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Марина Крстева Константинова

ендокринолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

вонр. Проф. Д-р Кристина Миронска

имунолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Констандина Кузевска Манева

кардиолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Катарина Ставриќ

имунолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф. Д-р Елена Шукарова Ангелова

ендокринолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Проф .Д-р Светлана Кочева

хемато-онколог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

вонр. Проф. Д-р Соња Бојаџиева

гастроентерохепатолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

науч. сор. Д-р Емилија Шахпазова

нефролог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Прим. Д-р Лидија Сечкова

пулмолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Прим. Д-р Ангелче Саздовски

пулмолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Прим. Д-р Невенка Славевска

доенче и метаболизам

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Прим. Д-р Зорица Трајкова Антевска

хемато-онколог

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Доц. Д-р сци Илија Кировски

пулмолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Доц. Д-р сци Александра Јанчевска

ендокринолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Доц. Д-р Николина Здравеска

неонатолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

М-р Д-р спец. Бети Ѓуркова

кардиолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Асс Д-р Весна Мицевска

пулмолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Софија Мишкова

физијатар

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

М-р Д-р спец. Лидија Спировска

доенче и метаболизам

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Науч. сор Д-р Силвана Наунова Тимова

интезивист

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Науч. сор. Д-р Валентина Цвејоска Чолаковска

пулмолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Валентина Јовановска

кардиолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Гордица Бежоска

хемато-онколог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Ас. м-р Д-р Марија Нешкова Шуменкоска

кардиолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Тамара Воиновска

интезивист

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

науч. сор Д-р Христина Манџуковска

интезивист

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Спасија Нешкова

интезивист

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Нора Емини Абази

нефролог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Ас. м-р Д-р Александра Јовановска

хемато-онколог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Мица Кимовска

интезивист

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Маја Ивановска

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Аријета Хасани

имунолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Јана Јовановска

неонатолог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Оливера Јордановска

специјалист по медицинска биохемија

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Љеља Муаремовска

невролог

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Д-р спец. Данило Нонкуловски

невролог

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Ана Стаматова Томова

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Д-р спец. Бесим Вејсели

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Алили Адеми Леарта

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Бисера Пандовска

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Ивона Ивановска Петковска

Лекар специјалист

People-Doctor-Male-icon

Д-р спец. Реџепи Мемеди

Лекар специјалист

People-Doctor-Female-icon

Д-р спец. Милена Кацарска

Лекар специјалист

Лекари на специјализација

People-Doctor-Male-icon

Д-р Менсур Џафери

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Јулија Ѓорѓиевскa

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Лилјана Миленкова

Лекар на специјализација

People-Doctor-Male-icon

Д-р Мејдин Ибраим

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Тафије Даци Реџепи

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Катерина Абрашева

Лекар на специјализација

People-Doctor-Male-icon

Д-р Бојан Теов

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Маја Георгиевска

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Елена Симоновска

Лекар на специјализација

People-Doctor-Male-icon

Д-р Авди Муртезани

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Андријана Андреевска

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Елизабета Шуперлиска

Лекар на специјализација

People-Doctor-Female-icon

Д-р Марина Пулеска

Лекар на специјализација

Доктори на медицина

People-Doctor-Female-icon

Ардиана Беќири Јашари

Доктор на медицина

People-Doctor-Female-icon

Влора Сулејмани

Доктор на медицина